Ki­na gra­di grad s mi­li­jun bi­lja­ka ko­je će jes­ti smog

U gra­du Li­uzhou, ka­da bu­de za­vr­šen, dos­lov­no sva­ki cen­ti­me­tar ras­po­lo­ži­ve po­vr­ši­ne bit će po­kri­ven s ne­ko­li­ko sto­ti­na bilj­nih vr­sta, me­đu ko­ji­ma i 40 ti­su­ća sta­ba­la, ko­je će pro­izvo­di­ti 900 to­na ki­si­ka go­diš­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Ber­nard Ka­ra­kaš

Pr­va fa­za grad­nje, do 2020., bit će re­kons­truk­ci­ja pos­to­je­ćih stam­be­nih zgra­da u ko­ji­ma da­nas ži­vi oko 30 ti­su­ća sta­nov­ni­ka

Ki­ne­ski gra­do­vi poz­na­ti su kao pre­pu­ni smo­ga i pr­ljav­šti­ne u ko­ji­ma du­lji bo­ra­vak go­to­vo za­jam­če­no do­no­si ne­ku res­pi­ra­tor­nu bo­lest. No Li­uzhou, grad či­ja je iz­grad­nja služ­be­no po­če­la ju­čer sva­ka­ko ne­će bi­ti zdrav­s­tve­no opa­san za svo­je sta­nov­ni­ke. Upra­vo su­prot­no. Li­uzhou će bi­ti pr­vi grad ko­ji “je­de smog”, svo­je­vr­s­ni grad-šu­ma pre­kri­ven ze­le­ni­lom. Na­ime, ki­ne­ske vlas­ti po­kre­nu­le su je­dins­tve­ni pro­jekt “ze­le­nih eko­gra­do­va”, i to u to­li­koj mje­ri ze­le­nih kao što ni je­dan grad na svi­je­tu ni­je. Pre­ma ovom fu­tu­ris­tič­kom pla­nu, Li­uzhou će bi­ti po­kri­ven s vi­še od mi­li­jun bi­lja­ka ne­ko­li­ko sto­ti­na bilj­nih vr­sta,

me­đu ko­ji­ma će bi­ti i 40 ti­su­ća sta­ba­la. Grm­lje, cvi­je­će, bilj­ke i dr­ve­će ne­će pre­kri­va­ti sa­mo par­ko­ve već i te­ra­se i pro­če­lja zgra­da, po­kri­vat će po­seb­ne po­vr­ši­ne na uli­ca­ma i ces­ta­ma... Jed­nom ri­je­čju, sva­ki ras­po­lo­ži­vi cen­ti­me­tar po­vr­ši­ne bit će pre­kri­ven ze­le­ni­lom. Pre­ma pro­ra­ču­ni­ma bo­ta­ni­ča­ra, ove će bilj­ke go­diš­nje pro­izvo­di­ti oko 900 to­na ki­si­ka, ali i ap­sor­bi­ra­ti oko 10 ti­su­ća to­na ug­lji­ko­va di­ok­si­da te oko 57 to­na štet­nih čes­ti­ca iz at­mo­sfe­re na go­di­nu. Ti­me će Li­uzhou pos­ta­ti pr­vi ki­ne­ski, ali i svjet­ski grad, ko­ji uni­šta­va smog.

Iz­gon kla­sič­nih auto­mo­bi­la

Ovaj pro­jekt zbi­vat će se u ne­ko­li­ko fa­za, a u pr­voj od njih, “oze­le­njen” će bi­ti dio u ko­je­mu će pot­pu­no bi­ti re­kons­tru­ira­ne stam­be­ne zgra­de za oko 30 ti­su­ća sta­nov­ni­ka. Na­rav­no, ova stam­be­na na­se­lja “pra­ti” i ra­zvoj no­vih, ze­le­nih ured­skih blo­ko­va, bol­ni­ca, ško­la... Pre­ma pla­no­vi- ma, ovaj dio gra­da bit će do­vr­šen do 2020. go­di­ne, a na­kon to­ga po­čet će oze­le­nji­va­nja i os­tat­ka gra­da u ko­je­mu da­nas ži­vi oko mi­li­jun i pol lju­di. U tom će pe­ri­odu bi­ti do­ra­đe­ne i in­dus­trij­ske zo­ne u ko­ji­ma će sve pos­to­je­će tvor­ni­ce mo­ra­ti ugra­di­ti po­seb­ne fil­tre i sus­ta­ve za­šti­te oko­li­ša ili će mo­ra­ti re­lo­ci­ra­ti svo­ju pro­izvod­nju u ne­ki od dru­gih, ma­nje ze­le­nih ki­ne­skih gra­do­va. Ener­gi­ju će ovaj grad do­bi­va­ti iz ge­oter­mal­nih iz­vo­ra kao i iz po­seb­no kons­tru­ira­nih so­lar­nih pa­ne­la ka­ko bi se, što je mo­gu­će vi­še, za­šti­ti­la at­mo­sfe­ra. Ujed­no, uvo­de se i no­va pra­vi­la u pro­me­tu. Pri­je sve­ga pro­mo­vi­ra se ko­ri­šte­nje jav­nog pro­me­ta i br­zih vla­ko­va ko­ji­ma će grad bi­ti pre­mre­žen. Na­da­lje, ako sta­nov­ni­ci bu­du ku­po­va­li auto­mo­bi­le, mo­rat će to bi­ti elek­trič­na vo­zi­la. Tre­će, kla­sič­ni auto­mo­bi­li s ben­zin­skim ili di­zel­skim mo­to­ri­ma do­bit će svo­je­vr­s­ni iz­gon iz gra­da. Ne­ke od ovih mje­ra ni­su pre­tje­ra­no po­pu­lar­ne, no ki­ne­ske vlas­ti ne os­tav­lja­ju pre­vi­še iz­bo­ra jer je cilj do­bi­ti naj­čiš­ći i naj­ze­le­ni­ji grad na svi­je­tu, svo­je­vr­s­ni mo­del po ko­je­mu bi se po­tom kons­tru­ira­la slič­na na­se­lja i u os­ta­lim di­je­lo­vi­ma dr­ža­ve. Za ovaj za­hvat an­ga­ži­ran je poz­na­ti ta­li­jan­ski ar­hi­tekt Ste­fa­no Bo­eri, ko­ji tvr­di ka­ko bi ovak­vo oze­le­nji­va­nje gra­do­va sva­ka­ko uk­lo­ni­lo “ki­ne­sku ar­hi­tek­ton­sku noć­nu mo­ru” kak­va da­nas pos­to­ji. – Za­mis­li­te po­dru­čje ko­je se ne sas­to­ji od jed­nog ve­le­gra­da, već od ci­je­log ni­za ma­lih ze­le­nih na­se­lja po­ve­za­nih u cje­li­nu. To je bu­duć­nost – ka­že Bo­eri.

Ob­nav­lja­nje eko­sus­ta­va

Uvo­đe­nje ve­li­ke ko­li­či­ne ze­le­ni­la i dr­ve­ća na ur­ba­no po­dru­čje utje­cat će i na opo­ra­vak ci­je­log eko­sus­ta­va re­gi­je. Na­ime, oče­ku­je se ka­ko će se br­zo na­kon iz­grad­nje na po­dru­čju Li­uzho­pua po­ja­vi­ti in­sek­ti, pti­ce i ma­nje ži­vo­ti­nje ko­je su oda­tle nes­ta­le pri­je ne­ko­li­ko go­di­na. Oče­ku­je se pot­pu­no ob­nav­lja­nje eko­sus­ta­va ka­kav je na po­dru­čju gra­da pos­to­jao u vri­je­me dok Ki­na još ni­je bi­la in­dus­trij­ska sila. Ina­če, Ki­ne­zi su već po­če­li eks­pe­ri­men­ti­ra­ti sa ze­le­nim ur­ba­niz­mom. Po­čet­kom ove go­di­ne u Na­njin­gu su već po­če­li s grad­njom dvi­ju “šum­skih zgra­da”, dva­ju tor­nje­va “op­to­če­nih” dr­ve­ćem, u ko­ji­ma će, na­kon do­vr­šet­ka, bi­ti ured­ske pros­to­ri­je, ali i luk­suz­ni ho­tel s 247 so­ba, mu­zej te fa­kul­tet ar­hi­tek­tu­re. I ova dva tor­nja pro­jek­ti­rao je Bo­eri, no za­hva­ti u Ki­ni ipak mu ni­su pr­vi ze­le­ni pro­jek­ti u ka­ri­je­ri. Na­ime, Bo­eri je već pri­je ne­kog vre­me­na sa­gra­dio dva tor­nja u Mi­la­nu po slič­nom kon­cep­tu. Upra­vo su ovi ze­le­ni mi­lan­ski ne­bo­de­ri bi­li svo­je­vr­s­na in­s­pi­ra­ci­ja Ki­ne­zi­ma za po­kre­ta­nje pro­jek­ta ze­le­nih gra­do­va ko­ji­ma bi se na­po­kon tre­ba­la pre­okre­nu­ti si­tu­aci­ja i po­bolj­ša­ti eko­lo­ška sli­ka. Pu­no će to­ga ovi­si­ti o re­zul­ta­ti­ma os­tva­re­ni­ma u Li­uzhou na­kon za­vr­šet­ka pro­jek­ta, no Bo­eri je uvje­ren u us­pjeh. Si­tu­aci­ja u Ki­ni to­li­ko je lo­ša da sva­ki po­mak u ze­le­no ne­iz­bjež­no sa so­bom no­si po­bolj­ša­nje.

I pro­met će po­ze­le­nje­ti U gra­du-šu­mi pro­mo­vi­ra se ko­ri­šte­nje jav­nog pro­me­ta i br­zih vla­ko­va ko­ji­ma će grad bi­ti pre­mre­žen. No, ako sta­nov­ni­ci i bu­du ku­po­va­li auto­mo­bi­le, bit će to is­klju­či­vo elek­trič­na vo­zi­la

Već se gra­di: po­čet­kom ove go­di­ne u Na­njin­gu su već po­če­li s grad­njom dvi­ju “šum­skih zgra­da”, dva­ju tor­nje­va “op­to­če­nih” dr­ve­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.