Bar­k­ley lo­bi­rao, to je čast

Proš­le se­zo­ne bio sam bez da­na od­mo­ra, na­kon se­zo­ne išao sam u To­ri­no, pa u Ame­ri­ku pot­pi­sa­ti ugo­vor, pa u Rio, pa na­trag u Ame­ri­ku... i odi­grao 81 utak­mi­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Va­nja De­že­lić va­nja.de­ze­lic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Bio sam uvje­ren da ću osvo­ji­ti na­gra­du za no­va­ka go­di­ne i ni­sam ni po­miš­ljao da mi je Brog­don kon­ku­ren­ci­ja, re­kao je Da­rio Šarić

Mal­colm Brog­don mo­žda i ne zna gdje je Hr­vat­ska, ali iz nje se pre­ma nje­mu iz­ra­zi­lo mno­go ne­sim­pa­ti­ja. Osvo­jio je na­gra­du za no­va­ka go­di­ne, is­pred fa­vo­ri­zi­ra­nog Da­ri­ja Ša­ri­ća, hr­vat­skog ko­šar­ka­ša ko­ji je odi­grao 81 NBA utak­mi­cu proš­le se­zo­ne, bio dva­put no­vak mje­se­ca... Na­rav­no, Da­rio je ra­zo­ča­ran i o to­me je otvo­re­no go­vo­rio pred broj­nim pred­stav­ni­ci­ma hr­vat­skih me­di­ja u Za­gre­bu. – Eto, oku­pio sam vas una­pri­jed ov­dje, uvje­ren da će­mo raz­go­va­ra­ti o mo­joj na­gra­di. Ali što je, tu je – uz smi­jeh po­mi­je­šan s ra­zo­ča­ra­njem za­po­čeo je Da­rio.

Bio sam šo­ki­ran

Ni­šta čud­no, kad je sti­gao na do­dje­lu na­gra­da u New Yor­ku, bio je uvje­ren da će od­ni­je­ti ki­pić ku­ći. – Is­kre­no, ni­sam ni znao da mi je Brog­don kon­ku­ren­ci­ja. Sma­trao sam da će od­lu­ka pas­ti iz­me­đu Jo­ela Em­bi­ida i me­ne. Ili da će obo­ji­ci da­ti na­gra­du. Kad je pri­pa­la Brog­do­nu, os­tao sam ra­zo­ča­ran, ne mo­gu to ne­gi­ra­ti. Bi­lo bi mi to priz­na­nje za sve što sam pro­šao u ka­ri­je­ri, po­seb­no po­s­ljed­njih go­di­na kad me se po­dos­ta kri­ti­zi­ra­lo i pro­pi­ti­va­lo mo­je od­lu­ke o od­go­di od­la­ska u NBA. Osje­ćam se kao stu­dent ko­ji je pao is­pit i vi­še ne­ma pra­vo iz­a­ći na nje­ga. Ne­ma po­vrat­ka, jed­nom se mo­že do­bi­ti na­gra­da za no­va­ka go­di­ne. Ako ga tje­ši, ra­zo­ča­ra­ni su os­ta­li svi u nje­go­vim Phi­la­delp­hia 76er­si­ma, svi lju­bi­te­lji ko­šar­ke u Hr­vat­skoj, broj­ni no­vi­na­ri, sa­daš­nje i biv­še NBA zvi­jez­de... – Da, kad sam vi­dio da me je­dan Tracy McGrady fa­vo­ri­zi­ra, stvar­no sam bio odu­šev­ljen, on je le­gen­da! I pri­je no što je pro­gla­šen po­bjed­nik, Char­les Bar­k­ley mi je pri­šao, poz­dra­vio me i re­kao da je na­pra­vio sve što je mo­gao ka­ko bi utje­cao na od­lu­ku da do­bi­jem na­gra­du. Bi­lo mi je dra­go što je to re­kao, ali po nje­go­vu sam na­či­nu go­vo­ra i iz­ra­zu li­ca imao osje­ćaj da već zna da ni­sam do­bit­nik. Ta­kav je ži­vot, bit će mi ovo do­dat­na mo­ti­va­ci­ja – is­tak­nuo je po­naj­bo­lji hr­vat­ski ko­šar­kaš i je­dan od tri naj­bo­lja no­va­ka ne­tom za­vr­še­ne NBA se­zo­ne. Ka­ko i sam ka­že, tre­ba se okre­nu­ti pre­ma na­pri­jed, po­seb­no jer u se­zo­ni ko­ja do­la­zi 76er­si ima­ju po­ja­ča­nje u pr­vom iz­bo­ru draf­ta Mar­kel­leu Ful­t­zu, a opo­ra­vi­li su se Jo­el Em­bi­id i Ben Sim­mons. Gdje je u toj pri­či Da­rio? – Rek­li su mi u klu­bu da mo­je mjes­to u start­noj pe­tor­ci ni­je upit­no, ali ni­šta tak­vo ne vje­ru­jem. Na me­ni je ra­di­ti sva­kog da­na, po­bolj­ša­va­ti se i zas­lu­ži­ti mjes­to ko­je mi pri­pa­da. Što se pak mom­ča­di ti­če, mis­lim da na­za­do­va­ti ne mo­že­mo, mo­že­mo ići sa­mo na­pri­jed jer iz­nim­no smo ta­len­ti­ra­ni i želj­ni iz­bo­ri­ti odi­gra­va­nje. Uos­ta­lom, svi mi go­vo­re da je u do­igra­va­nju pot­pu­no dru­ga­či­ja ko­šar­ka i to bih vo­lio osje­ti­ti – go­vo­ri Šarić pa se os­vr­će na po­čet­ke u NBA i ka­ko ga se sve sku­pa doj­mi­lo: - Is­po­čet­ka ni­je kre­nu­lo do­bro, ula­zio sam s klu­pe i sve mi je bi­lo ubr­za­no. Ali, s ob­zi­rom na to da se Sim­mons oz­li­je­dio pri­je se­zo­ne, a po­čet­kom go­di­ne je Er­san Ilya­so­va oti­šao u Atlan­tu, otvo­ri­lo mi se mjes­to na mo­joj pri­rod­noj po­zi­ci­ji (če­tvor­ka, op.a.) i kre­nu­lo me. Iz­nim­no sam za­do­vo­ljan ka­ko je to iz­gle­da­lo, po­seb­no jer vi­še ni­sam mo­rao to­li­ko igra­ti troj­ku. Mo­rao sam ču­va­ti u ne­kim tre­nu­ci­ma Kawhi­ja Le­onar­da, LeBro­na Ja­me­sa i Ja­me­sa Har­de­na. Ka­ko god bi­lo, is­kus­tvo u NBA li­gi ite­ka­ko mu je ko­ris­ti­lo, uz to se do­bro od­mo­rio i sad je po­la­ko vri­je­me za re­pre­zen­ta­ci­ju.

Za Hr­vat­sku ću igra­ti uvi­jek, ta­kav sam. Za­to mi pri­če o umo­ru ni­su baš pre­vi­še jas­ne

– Zad­njih de­set ili vi­še go­di­na ni­sam imao to­li­ko slo­bod­nog vre­me­na!

Deč­ki ni­su od ri­je­či

Kad je ri­ječ o re­pre­zen­ta­ci­ji, te­ško je ne do­tak­nu­ti se ot­ka­za, pr­vens­tve­no onih ko­je zna­mo – Ma­ri­ja He­zo­nje i An­te Ži­ži­ća. – Mo­gu go­vo­ri­ti sa­mo za se­be, a me­ni je igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju čast. Mis­lim, to s umo­rom ne­ma pre­vi­še smis­la jer sje­ćam se da sam proš­le go­di­ne za­vr­šio se­zo­nu, od­mah le­tio u To­ri­no na kva­li­fi­ka­ci­je za Olim­pij­ske igre, na­kon to­ga u Phi­la­delp­hi­ju pot­pi­sa­ti ugo­vor i dan kas­ni­je na pri­pre­me za Rio, da bih bez od­mo­ra po­nov­no oti­šao u Ame­ri­ku i odi­grao 81 utak­mi­cu. Uos­ta­lom, NBA se­zo­na go­to­va je u trav­nju ako ne uđe­te u do­igra­va­nje i ima­te šest mje­se­ci za od­mor. Mis­lim, ni­sam ve­ći Hr­vat za­to što igram za re­pre­zen­ta­ci­ju, sa­mo su kod me­ne dru­ga­či­ji osje­ća­ji. Ni­je na to­me za­vr­šio, spo­me­nuo je ne­što ja­ko za­nim­lji­vo. – U si­ječ­nju sam raz­go­va­rao sa svim na­šim deč­ki­ma u NBA i rek­li su da će igra­ti na Eu­ro­ba­ske­tu.

iz­ne­na­di­lo...• Za­to me sve sku­pa

Po­naj­bo­lji hr­vat­ski ko­šar­kaš una­pri­jed je za­ka­zao kon­fe­ren­ci­ju za me­di­je u Za­gre­bu vje­ru­ju­ći da će te­ma bi­ti nje­go­va na­gra­da za no­va­ka go­di­ne

IGOR KRALJ/PIXSELL

Kad sam raz­go­va­rao s na­šim deč­k­ma u NBA li­gi u si­ječ­nju, svi su rek­li da će igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju na Eu­ro­ba­ske­tu

Har­den mi je za­bio 14 ko­še­va u sa­mo tri mi­nu­te, baš me ško­lo­vao, kroz smi­jeh je opi­sao jed­nu od si­tu­aci­ja ko­ja mu se ure­za­la u pam­će­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.