Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić sas­ta­je se s Trum­pom

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - (San­dra Velj­ko­vić)

Sas­ta­nak će bi­ti 6. sr­p­nja, te­me raz­go­vo­ra bit će bi­la­te­ral­ni od­no­si, gos­po­dar­ska i obram­be­na su­rad­nja Hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić su­srest će se s ame­rič­kim pred­sjed­ni­kom Do­nal­dom Trum­pom 6. sr­p­nja u Var­ša­vi. Po­t­vr­di­li su nam to di­plo­mat­ski iz­vo­ri. Ka­ko se doz­na­je, te­me raz­go­vo­ra bit će bi­la­te­ral­ni od­no­si, gos­po­dar­ska i obram­be­na su­rad­nja. Raz­go­va­rat će i o su­rad­nji dvi­ju dr­ža­va u ok­vi­ru NATO-a te o sta­nju u ju­go­is­toč­noj Europi. Su­sret će se do­go­di­ti za tra­ja­nja sum­mi­ta ini­ci­ja­ti­ve Tri mo­ra, či­ji je Hr­vat­ska, uz Polj­sku, po­kre­tač, a na ko­ji do­la­zi ame­rič­ki pred­sjed­nik. Oče­ku­je se da će Trump odr­ža­ti go­vor, no s pred­sjed­ni­com K. Gra­bar-Ki­ta­ro­vić će se su­sres­ti pri­je to­ga. Na do­go­va­ra­nju su­sre­ta ra­di se od po­čet­ka ove go­di­ne i pri­je ne­go je Trump služ­be­no pre­uzeo duž­nost. Na­kon bo­rav­ka pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić kra­jem proš­le i po­čet­kom ove go­di­ne, u SAD je pr­vo za­jed­nič­ko pi­smo hr­vat­ske pred­sjed­ni­ce i polj­skog pred­sjed­ni­ka An­dr­ze­ja Du­de, ko­jim se Trum­pa po­zi­va na sum­mit, od­nio sa­vjet­nik polj­skog pred­sjed­ni­ka, na­kon če­ga je sti­gao na­čel­no po­zi­ti­van od­go­vor da će iz SAD-a net­ko na­zo­či­ti sum­mi­tu. Dru­go je po­ziv­no pi­smo, na­kon sum­mi­ta u Bruxel­le­su odr­ža­nog kra­jem trav­nja, od­nio pred­sjed­ni­čin sa­vjet­nik za vanj­sku po­li­ti­ku Da­rio Mi­he­lin. Po­t­vr­da Trumpova do­la­ska na sum­mit u Var­ša­vu sti­gla je ne­du­go na­kon to­ga.

Su­sret hr­vat­ske pred­sjed­ni­ce i ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka bit će za tra­ja­nja sum­mi­ta ini­ci­ja­ti­ve Tri mo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.