Ishod kao u trans­krip­ti­ma ko­ji­ma je ot­kri­ve­na pri­je­va­ra

Slo­ve­ni­ja je do­bi­la ve­li­ki dio Pi­ran­skog za­lje­va i pris­tup me­đu­na­rod­nim vo­da­ma. Ju­čer ni jed­nom ri­je­čju nije spo­me­nu­to da je RH iz­aš­la iz pos­tup­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić ZA­GREB

Ne­do­pu­šte­ni raz­go­vo­ri su­ca Jer­ne­ja Se­ko­le­ca i Si­mo­ne Dre­nik vo­đe­ni su kra­jem 2014. i po­čet­kom 2015., po­la go­di­ne pri­je obja­ve snim­ki Slo­ve­ni­ja je do­bi­la ve­li­ki dio Pi­ran­skog za­lje­va i pris­tup me­đu­na­rod­nim vo­da­ma. Ju­čer je, ta­ko, sa­že­to gla­si­la od­lu­ka u slu­ča­ju ar­bi­tra­že oko gra­ni­ce između Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je ko­ju je pro­či­tao pred­sjed­nik Ar­bi­traž­nog vi­je­ća Gil­bert Gu­il­la­ume. Zvu­či poz­na­to? Da, jer je is­to ta­kav ishod bio jas­no spo­me­nut u trans­krip­ti­ma i snim­ka­ma ko­je je Ve­čer­nji list obja­vio u sr­p­nju 2015. i zbog če­ga je, po­s­lje­dič­no, Hr­vat­ska iz­aš­la iz ar­bi­traž­nog spo­ra­zu­ma i pro­ce­sa. Gra­ni­ca na mo­ru ri­je­še­na je ta­ko da cr­ta raz­gra­ni­če­nja u Pi­ran­skom za­lje­vu/Sa­vu­drij­skoj dra­gi ide od uš­ća ri­je­ke Dra­go­nje, rav­nom li­ni­jom prema ta­li­jan­skoj gra­ni­ci, ka­zao je ta­da slo­ven­ski ar­bi­tar Jer­nej Se­ko­lec. – Po­dje­la će bi­ti ili 25/75 ili 33/66 (pos­to, op. a.) - ka­zao je. Si­mo­na Dre­nik, slo­ven­ska agen­ti­ca na su­du, slo­ži­la se s tak­vim is­ho­dom. – Vu­kas (Bu­dis­lav Vu­kas, hr­vat­ski ar­bi­tar, op.a.) će si­gur­no ska­ka­ti zbog to­ga – ka­za­la je Si­mo­na Dre­nik. – On je lu­dio – po­t­vr­dio je Se­ko­lec. – I još će lu­dje­ti. Tu se ti mo­raš što is­prav­ni­je po­ni­je­ti, što ma­nje go­vo­ri­ti jer su oni (ar­bi­tri, op.a.) iona­ko na na­šoj strani – po­en­ti­ra­la je S. Dre­nik. I dok je Si­mo­na Dre­nik za­do­volj­na raz­gra­ni­če­njem, jer im je “mo­re naj­važ­ni­je”, pa je po­pust­lji­va oko kop­na, Se­ko­lec nije. Pred­sjed­nik Ar­bi­traž­nog vi­je­ća Gu­il­la­ume, ka­že joj Se­ko­lec, nije sklon di­je­lo­ve južno od Dra­go­nje dati Sloveniji. – Gle­da­li smo sli­ke, go­ogla­li, gle­da­li Go­ogle Ear­th, vi­dje­li Jo­ra­so­vu ku­ću... On je re­kao: Zna­te, ovo je mjes­to... Ni­sam ne­što za eko­lo­gi­ju. Taj juž­ni dio je za ko­mar­ce i ža­be – ka­že Se­ko­lec. – Ja sam pri­pre­ma­la na­še po­li­ti­ča­re da smo oko Dra­go­nje iz­u­zet­no pe­si­mis­tič­ni, ta­ko da to u prin­ci­pu zna­ju – od­go­vo­ri­la mu je ta­da S. Dre­nik.

Ne­do­pu­šte­ni raz­go­vo­ri 2014.

Tre­ba na­po­me­nu­ti da su se ne­do­pu­šte­ni raz­go­vo­ri su­ca Jer­ne­ja Se­ko­le­ca i Si­mo­ne Dre­nik vo­di­li kra­jem 2014. i po­čet­kom 2015., po­la go­di­ne pri­je obja­ve snim­ki. Već ta­da se Se­ko­lec hva­lio ka­ko je već po­čeo utje­ca­ti na su­ce i tra­žio i pri­mao sa­vje­te od slo­ven­ske agen­ti­ce ka­ko i što dalje ra­di­ti, na če­mu in­zis­ti­ra­ti i kakve do­ku­men­te još uba­ci­ti. Još su po­la go­di­ne mo­gli ne­sme­ta­no ra­di­ti, pri­je ne­go­li je iz­bio skan­dal zbog ko­jeg su i Dre­nik i Se­ko­lec – u jas­nom priz­na­nju kri­vi­ce – od­stu­pi­li. Zbog tih će po­du­dar­nos­ti s ovom od­lu­kom Ar­bi­traž­nog vi­je­ća za­uvi­jek os­ta­ti sje­na sum­nje, bez ob­zi­ra na to što su ar­bi­tri op­tu­že­ni za pros­tra­nost sa­mi za- klju­či­li da ni­su pris­tra­ni i da pos­tu­pak nije ne­po­vrat­no za­ga­đen. Ju­čer, u dvo­sat­nom či­ta­nju od­lu­ke na Stal­nom ar­bi­traž­nom su­du u Ha­agu, ni­ti jed­nom je­di­nom ri­je­čju nije spo­me­nu­ta “sit­ni­ca” da je jed­na stran­ka iz­aš­la iz pro­ce­sa. To­mu su pak svje­do­či­la praz­na dva sto­la s li­je­ve stra­ne, na­su­prot Ar­bi­traž­nog vi­je­ća. Na po­čet­ku pro­ce­sa on­dje su sje­di­li hr­vat­ski pred­stav­ni­ci. Čla­no­vi vi­je­ća – njih pe­te­ro – sje­di­lo je u po­lu­mrač­noj sud­ni­ci, dok su im samo li­ca bi­la osvi­jet­lje­na stol­nim lam­pa­ma. Njih tro­je su­dje­lo­va­lo je od po­čet­ka u pos­tup­ku – pred­sjed­nik, Fran­cuz Gil­bert Gu­il­la­ume, Ni­je­mac Bru­no Sim­ma i Bri­ta­nac Va­ug­han Lowe i bi­li su od­luč­ni da ih ni­šta, ali ap­so­lut­no ni­šta neće spri­je­či­ti da od­lu­ku i do­ne­su. Uos­ta­lom, to su bi­li po­ru­či­li od­mah po iz­bi­ja­nju skan­da­la. Na je­dvi­te su ja­de us­pje­li po­pu­ni­ti kr­nje vi­je­će ar­bi­tri­ma – Nor­ve­ža­ni­nom Rol­fom Ei­na­rom Fi­fe­om, ko­ji ob­na­ša duž­nost nor­ve­škog ve­le­pos­la­ni­ka u Pa­ri­zu i Švi­car­cem Ni­co­la­som Mic­he­lom – na­kon što su ih re­dom od­bi­ja­li ugled­ni su­ci, klo­ne­ći se uv­la­če­nja u kon­ta­mi­ni­ra­nu ar­bi­tra­žu. Ipak, ri­jet­ki su oni ko­ji su jas­no i glas­no pro­zva­li Ar­bi­traž­no vi­je­će i pred­sjed­ni­ka te me­đu­na­rod­nu pra­vo­sud­nu za­jed­ni­cu da se ne­što uči­ni. Jer pre­ja­ka i oš­tra re­ak­ci­ja stru­je na­šte­ti­la bi us­ta­no­vi, Stal­nom ar­bi­traž­nom su­du, na kojem – pa re­ci­mo i to – ve­lik broj njih za­ra­đu­je i li­jep no­vac. Sto­ga je bi­lo lak­še pro­blem ig­no­ri­ra­ti ili – ka­ko nam je re­kao je­dan ugled­ni nje­mač­ki su­dac – če­ka­ti da pro­đe pa o nje­mu na­pi­sa­ti knji­gu. Skan­dal se spo­mi­njao na sim­po­zi­ji­ma, ali je ve­ći­na struč­nja­ka šu­tje­la. Šu­tje­li su ju­čer i hr­vat­ski po­li­tič­ki čel­ni­ci, ne ula­ze­ći u raz­gla­ba­nja o pre­su­di. Ba­rem su kon­zis­tent­ni, ko­men­ti­ra­li su nes­luž­be­no sa slo­ven­ske stra­ne na­kon što je pos­ta­lo jas­no da su za­is­ta od­bi­li fi­zič­ki pri­mi­ti pre­su­du. No i da­nas, i su­tra, a i slje­de­ćih da­na i mje­se­ci mo­rat će ite­ka­ko go­vo­ri­ti. Jer sa­da je za­vr­ši­la pr­va run­da, ona lak­ša. A po­či­nje te­ža – ona di­plo­mat­ska i po­li­tič­ka. Ka­ko upo­zo­ra­va­ju mno­gi me­đu­na­rod­ni prav­ni struč­nja­ci, na­sil­na im­ple­men­ta­ci­ja od­lu­ke u su­prot­nos­ti je s me­đu­na­rod­nim pra­vom, a dr­ža­va koja bi si­lom kre­nu­la na dru­gu naš­la bi se u pro­ble­mi­ma ve­ći­ma od gra­nič­nih. Za im­ple­men­ta­ci­ju pre­su­de – po ar­bi­traž­nom spo­ra­zu­mu – Slo­ve­ni­ja, koja je priz­na­je ima šest mje­se­ci. Za lo­bi­ra­nje i pri­pre­mu pro­tu­mje­ra pro­tiv Hr­vat­ske, ko­je su im je­di­no sred­stvo pri­ti­ska, ni tre­na. Kao ni Hr­vat­ska. Bro­je se “sa­vez­ni­ci”.

SAD kon­tra Nje­mač­ke

Na je­dvi­te su ja­de us­pje­li po­pu­ni­ti kr­nje vi­je­će dvo­ji­com novih ar­bi­ta­ra

Iz ve­le­pos­lans­tva SAD-a u Za­gre­bu su ju­čer, čim je za­vr­še­no či­ta­nje pre­su­de, obja­vi­li ka­ko su svjes­ni smo od­lu­ke Stal­nog ar­bi­traž­nog su­da o od­lu­ci ar­bi­traž­nog vi­je­ća u ar­bi­tra­ži između Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je, ka­ko su i Sloveniji i Hr­vat­skoj smo jas­no ka­za­li da ne za­uzi­ma­mo stra­ne u tom spo­ru. – Na dvje­ma je dr­ža­va­ma, obje­ma čla­ni­ca­ma Eu­rop­ske uni­je i sa­vez­ni­ca­ma u NATO-u, da raz­ri­je­še to bi­la­te­ral­no pi­ta­nje i uvje­re­ni smo da će u to­me us­pje­ti. Po­ti­če­mo obje stra­ne da br­zo ra­de ka­ko bi doš­le do rje­še­nja – ka­za­li su. S dru­ge stra­ne, Slo­ve­ni­ja je u svoj ta­bor uze­la Ni­jem­ce ko­ji su pri­je obja­vi­li ka­ko, po­sve neo­vis­no o sa­dr­ža­ju od­lu­ke, s gle­di­šta nje­mač­ke vla­de važ­no na­če­lo me­đu­na­rod­nog pra­va da se od­lu­ke ar­bi­traž­nih su­do­va mo­ra­ju po­šti­va­ti te da ih stran­ke mo­ra­ju im­ple­men­ti­ra­ti. – Me­đu­na­rod­no ar­bi­traž­no sud­stvo vri­je­dan je ins­tru­ment me­đu­na­rod­nog pra­va te igra važ­nu ulo­gu u rje­ša­va­nju me­đu­dr­žav­nih spo­ro­va. U ve­zi s jed­nim bi­la­te­ral­nim pi­ta­njem, Slo­ve­ni­ja i Hr­vat­ska su se za­jed­no pod­vrg­nu­le me­đu­na­rod­nom ar­bi­traž­nom pos­tup­ku spo­ra­zu­mom od 4. stu­de­nog 2009. Oču­va­nje in­te­gri­te­ta me­đu­na­rod­nog sud­stva u za­jed­nič­kom je in­te­re­su svih dr­ža­va. Dr­ža­ve čla­ni­ce Eu­rop­ske uni­je u to­me mo­ra­ju pred­nja­či­ti dobrim pri­mje­rom – po­ru­či­li su. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja je pak ju­čer od­go­vo­ri­la da će ko­men­ti­ra­ti tek kad de­talj­no pro­uče od­lu­ku. Ko­le­gij po­vje­re­ni­ka o toj od­lu­ci Ar­bi­traž­nog su­da tre­bao bi ima­ti ras­pra­vu 4. sr­p­nja u Stra­sbo­ur­gu.

Pred­sjed­nik Ar­bi­traž­nog vi­je­ća Gil­bert Gu­il­la­ume na ju­če­raš­njem či­ta­nju vr­lo op­sež­ne ar­bi­traž­ne od­lu­ke

NJE­MAČ­KA KANCELARKA pos­la­la po­ru­ku Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.