JEAN-CLAUDE JUNCKER

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ko­mi­si­ja će po­zor­no pro­uči­ti pre­su­du i o njoj ima­ti ras­pra­vu

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja pro­učit će pre­su­du Ar­bi­traž­nog su­da o raz­gra­ni­če­nju između Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je ka­da je do­bi­je i o to­me odr­ža­ti ras­pra­vu, iz­ja­vio je u če­t­vr­tak glas­no­go­vor­nik Ko­mi­si­je Alexan­der Win­ter­ste­in. – Mi će­mo po­zor­no pro­uči­ti pre­su­du ka­da do­đe, a ono što mogu re­ći jest da će ko­le­gij po­vje­re­ni­ka o to­me ima­ti pr­vu ras­pra­vu na svom pr­vom slje­de­ćem sas­tan­ku, 4. sr­p­nja u Stra­sbo­ur­gu – re­kao je Win­ter­ste­in na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.