DAVOR IVO STIER:

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za Hrvatsku je važ­na je­di­no od­lu­ka Hr­vat­skog sa­bo­ra

Biv­ši mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Davor Ivo Stier po­ru­ču­je ka­ko ta od­lu­ka nije bit­na. – Ne znam ho­će li se slo­ven­ska stra­na po­vu­ći iz Sve­te Ge­re ili jed­nos­tra­no pri­mje­nji­va­ti od­lu­ku, a za Hrvatsku je važ­na je­di­no od­lu­ka Sa­bo­ra. Vje­ru­jem da neće do­ći do in­ci­de­na­ta. Sve ins­ti­tu­ci­je u Hr­vat­skoj će obav­lja­ti svo­je funk­ci­je i ne vje­ru­jem da će do­ći do in­ci­de­na­ta, di­ja­log je bi­tan – na­gla­ša­va Stier. Tvr­di ka­ko Hr­vat­ska ne tre­ba ni­šta pla­ti­ti jer se ra­ni­je po­vuk­la iz spo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.