IVO JOSIPOVIĆ:

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Spo­ra­zum una­pri­jed dao za pravo Sloveniji, ola­ko smo ga pri­hva­ti­li

Arbitraža je kom­pro­mi­ti­ra­na ne­za­ko­ni­tim pos­tup­ci­ma slo­ven­ske stra­ne i Hr­vat­ska oprav­da­no us­tra­je da je ri­ječ o od­lu­ci koja je ne obve­zu­je. Ali mo­ram upo­zo­ri­ti da je Hr­vat­ska ola­ko pri­hva­ti­la Ar­bi­traž­ni spo­ra­zum u ko­je­mu je na­met­nu­ta kla­uzu­la ko­je je una­pri­jed da­va­la Sloveniji za pravo. To je bio raz­log zbog ko­jeg sam, kao je­dan od ri­jet­kih, u Sa­bo­ru gla­sao pro­tiv te od­lu­ke. Dru­go je pi­ta­nje ho­će li sla­baš­na hr­vat­ska vlast moći iz­dr­ža­ti pri­ti­ske. Stav­lja­nje gla­ve u pi­je­sak neće bi­ti do­volj­na stra­te­gi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.