JADRANKA KOSOR:

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Nit­ko ne mo­že na­re­đi­va­ti Hr­vat­skoj, ni­kak­va Nje­mač­ka

Od­lu­ku Ar­bi­traž­nog su­da ne mogu ko­men­ti­ra­ti jer za Hrvatsku taj pra­vo­ri­jek ne pos­to­ji, a tu je od­lu­ku, na­kon što je Slo­ve­ni­ja kom­pro­mi­ti­ra­la ar­bi­tra­žu i ti­me po­ni­šti­la Ar­bi­traž­ni spo­ra­zum, jed­no­glas­no usvo­jio Hr­vat­ski sa­bor 2015. go­di­ne. Nit­ko ne mo­že na­re­đi­va­ti Hr­vat­skoj koja je čla­ni­ca Eu­rop­ske uni­je, ni­kak­va Nje­mač­ka, da pri­hva­ti ar­bi­traž­nu od­lu­ku. Pa čak se i ugled­ni su­dac Abra­ham po­vu­kao iz Ar­bi­traž­nog su­da ka­da je shva­tio o če­mu se ra­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.