AR­BI­TRAŽ­NI POS­TU­PAK KO­JIM NIJE DO­BIO NIT­KO, A IZGUBILI SU SVI

Ako sa­da po­li­ti­ča­ri ne po­ka­žu zre­lost i hlad­nu gla­vu, mo­gli bi iz­gu­bi­ti i lju­di s obje stra­ne gra­ni­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić

Tko je do­bio, a tko iz­gu­bio na­kon što je ju­čer ko­nač­no pro­či­ta­na ar­bi­traž­na od­lu­ka o raz­gra­ni­če­nju Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je? Izgubili su svi. Na vje­ro­dos­toj­nos­ti je iz­gu­bio ar­bi­traž­ni sud. Ho­će li se dru­ge dr­ža­ve u do­broj vje­ri i s po­vje­re­njem svo­je spo­ro­ve da­va­ti nje­mu u ru­ke? Izgubili su i su­ci ko­ji su na­kon skan­da­la os­ta­li u pos­tup­ku, kao i oni ko­ji su sa stra­ne bez ri­je­či gle­da­li u kak­vim se etič­kim pro­ble­mi­ma i kr­še­nji­ma pos­tu­pa­ka naš­la nji­ho­va stru­ka. Na vje­ro­dos­toj­nos­ti su izgubili i oni ko­ji do­pu­šta­ju da se kr­še me­đu­na­rod­ni za­ko­ni i nor­me bez sank­ci­ja. Iz­gu­bi­lo je i me­đu­na­rod­no pravo. Tek sad se vi­di ko­li­ko je po­treb­na re­for­ma jed­nog nje­go­va di­je­la, ko­li­ko je po­treb­no pre­tres­ti pra­vi­la o, primjerice, ar­bi­tri­ma ko­je ime­nu­je jed­na stra­na. Iz­gu­bi­la je i Hr­vat­ska. Da, Hr­vat­ska je iz­aš­la iz spo­ra­zu­ma i pro­ce­sa zbog slo­ven­ske kriv­nje, no os­ta­vi­mo na tre­nu­tak po strani tko je u pra­vu, tko nije, ma ko­li­ko to bi­lo te­ško. Hr­vat­skoj ne tre­ba za­ošta­va­nje od­no­sa sa su­sje­di­ma, ko­je će us­li­je­di­ti, ne tre­ba joj ni po­li­tič­ka pre­pu­ca­va­nja i bit­ke ko­je tek pred­sto­je. Ne tre­ba joj ni opet po­li­tič­ka uvje­to­va­nja, pri­jet­nje ne­ula­skom u Sc­hen­gen, pro­tu­sank­ci­ja­ma. Iz­gu­bi­la je i Slo­ve­ni­ja. Da, do­bi­li su ve­li­kim di­je­lom što su htje­li, ali po ko­ju ci­je­nu? Po ci­je­nu od­lu­ke ko­ju ne­ma­ju ka­ko im­ple­men­ti­ra­ti. Po ci­je­nu kva­re­nja od­no­sa sa su­sje­di­ma, po ci­je­nu to­ga da je u jed­nom di­je­lu me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce pro­ka­za­na kao dr­ža­va koja otvo­re­no kr­ši spo­ra­zu­me, koja pet­lja po su­do­vi­ma i za ko­ju etič­ke nor­me i pra­vo­sud­na pra­vi­la ne zna­če ni­šta. Po ci­je­nu sra­mo­te ko­ju su i sa­mi se­bi pri­re­di­li prema vlas­ti­tim gra­đa­ni­ma. Za sad je­di­no ni­su izgubili lju­di s obje stra­ne gra­ni­ce, Hr­va­ti i Slo­ven­ci, i to naj­vi­še svo­jim zas­lu­ga­ma. Ako sa­da po­li­ti­ča­ri ne po­ka­žu zre­lost, hlad­nu gla­vu, to­le­ran­ci­ju i sprem­nost na di­ja­log, iz­gu­bit će i oni. A to je od­go­vor­nost pu­no ve­ća od bez­o­braz­nog i dr­skog kr­še­nja pra­va i po­vje­re­nja su­sje­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.