PO­ŠTO­VA­TI OD­LU­KU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Važ­no je na­če­lo me­đu­na­rod­nog pra­va da se od­lu­ke ar­bi­traž­nih su­do­va mo­ra­ju po­što­va­ti te da ih stran­ke mo­ra­ju im­ple­men­ti­ra­ti. Čla­ni­ce EU tu mo­ra­ju pred­nja­či­ti dobrim pri­mje­rom ANGELA MERKEL nje­mač­ka kancelarka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.