PO­LO­VIČ­NO RJE­ŠE­NJE KO­JE LJUB­LJA­NA NIJE OČE­KI­VA­LA NI U KOM SLU­ČA­JU

Sli­čan spoj kao što Slo­ve­ni­ja ima s mo­rem imao je i Za­pad­ni Ber­lin s os­tat­kom dr­ža­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bernard Ka­ra­kaš

Vuk sit, a ov­ce na bro­ju. Ta­ko bi se ot­pri­li­ke mo­gla opi­sa­ti od­lu­ka Ar­bi­traž­nog su­da ko­ji je od­lu­či­vao o li­ni­ja­ma raz­gra­ni­če­nja između Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je. Svo­je­vr­s­nim so­lo­mon­skim rje­še­njem po­ku­ša­lo se za­do­vo­lji­ti obje stra­ne, bez ob­zi­ra na to što je već mje­se­ci­ma oči­to da su Slo­ven­ci po­ku­ša­va­li utje­ca­ti na pro­ces, zbog če­ga se Hr­vat­ska po­vuk­la iz ar­bi­traž­nog pos­tup­ka. Rje­še­nje “jun­c­ti­ona”, od­nos­no svo­je­vr­s­nog spo­ja Slo­ve­ni­je na otvo­re­no mo­re ko­je ona ima pravo uvi­jek i pod sva­kim okol­nos­ti­ma ko­ris­ti­ti, ipak os­tav­lja­ju su­ve­re­ni­tet ovog uskog ko­ma­di­ća mo­ra pod okri­ljem Za­gre­ba. I na taj na­čin ova se ar­bi­traž­na od­lu­ka mo­že bez pro­ble­ma tu­ma­či­ti po­volj­nom za Hrvatsku. Ovak­vo rje­še­nje, ma ko­li­ko ri­jet­ko bi­lo, ipak nije pr­vi put pri­mi­je­nje­no između dvi­ju dr­ža­ve. Upra­vo je tak­vim, do­du­še ces­tov­nim, a ne mor­skim ko­ri­do­rom, svo­je­dob­no bio spo­jen Za­pad­ni Ber­lin sa Za­pad­nom Nje­mač­kom. Su­ve­re­ni­tet nad tom pro­met­ni­com ima­la je Is­toč­na Nje­mač­ka, no sav pro­met prema Za­pad­nom Ber­li­nu odvi­jao se bez ikak­va za­dr­ža­va­nja, pre­gle­da ili ome­ta­nja. Baš kao i što bi se pro­met sa­da tre­bao odvi­ja­ti između Slo­ve­ni­je i otvo­re­nog mo­ra. S dru­ge stra­ne, ovak­va for­mu­la­ci­ja bit­na je i za Hrvatsku zbog či­nje­ni­ce da nam os­ta­je mor­ska gra­ni­ca s Ita­li­jom, ko­ju bi­smo, da je Sloveniji do­di­je­ljen nji­hov pu­ni zah­tjev, izgubili od­lu­kom ar­bi­tra­že. Na taj na­čin za­dr­ža­va­mo još jed­nog, vr­lo bit­nog su­sje­da, a os­ta­je nam i mo­guć­nost ko­ri­šte­nja fon­do­va za pre­ko­gra­nič­nu su­rad­nju što sva­ka­ko ne tre­ba smet­nu­ti s uma. Ključ­no je pi­ta­nje ka­ko će se Hr­vat­ska sa­da po­ni­je­ti. S jed­ne stra­ne, iz ar­bi­tra­že smo služ­be­no iz­aš­li, s dru­ge stra­ne, od­lu­ka ar­bi­traž­nog su­da re­la­tiv­no je po­volj­na za Hrvatsku. Od Za­gre­ba se oče­ku­je da po­štu­je od­lu­ku su­da, što je po­ru­či­la i Nje­mač­ka. Po­lo­žaj Za­gre­ba sa­da je ugo­dan i mo­gu­će je tak­ti­zi­ra­ti, us­mje­ra­va­ti igru u bi­lo kojem smje­ru. S dru­ge stra­ne, u Ljub­lja­ni sa­da vje­ro­jat­no “go­ri”. I na­da­ju se ka­ko će Hr­vat­ska os­ta­ti pri od­lu­ci da je arbitraža ni­štav­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.