Pot­pis zbog EU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

OD­LU­KA POD PRITISKOM Vlada Ja­dran­ke Kosor mo­ra­la je od­blo­ki­ra­ti pri­jam Hr­vat­ske u EU i pot­pi­sa­la je ar­bi­tra­žu prem­da su eks­per­ti upo­zo­ra­va­li da arbitraža nije sud i da će bi­ti do­ve­de­na u pi­ta­nje gra­ni­ca po sre­di­ni za­lje­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.