Od­lu­ku ne priz­na­je­mo, a na na­šem bi mjes­tu i Nje­mač­ka pos­tu­pi­la is­to

Za­štit će­mo svoj dr­žav­ni te­ri­to­rij i svo­je in­te­re­se

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban-Va­le­čić ZA­GREB

– Hr­vat­ska je uvje­re­na da dvi­je su­sjed­ne dr­ža­ve, čla­ni­ce NATO-a i EU, ima­ju mo­ti­va i vo­lje ovo pi­ta­nje ri­je­ši­ti do­go­vo­rom – ka­že Plen­ko­vić.

Od­lu­ka Ar­bi­traž­nog su­da ne mi­je­nja ni­šta kad je ri­ječ o gra­ni­ci sa Slo­ve­ni­jom. Oče­ku­je­mo da Slo­ve­ni­ja neće po­du­zi­ma­ti jed­nos­tra­ne po­te­ze, ali Hr­vat­ska ima na­či­na da štiti svoj te­ri­to­rij i svo­je in­te­re­se. Po­ru­čio je to pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić s kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re na­kon od­lu­ke Ar­bi­traž­nog su­da da Sloveniji pri­pa­da­ju dvi­je tre­ći­ne Sa­vu­drij­ske va­le, kao i spoj­ni­ca na otvo­re­no mo­re. Plen­ko­vić je tim ri­je­či­ma ko­men­ti­rao naj­a­ve iz Slo­ve­ni­je da bi ar­bi­traž­nu od­lu­ku vr­lo sko­ro mo­gla po­če­ti pro­vo­di­ti jed­nos­tra­no, sla­njem pa­trol­nih bro­do­va u vo­de ko­je je ar­bi­traž­na ko­mi­si­ja pro­gla­si­la slo­ven­skim te­ri­to­ri­jem.

Slu­čaj bez pre­se­da­na

Pre­mi­jer je po­no­vio ka­ko je Hr­vat­ska već jas­no i ne­dvo­smis­le­no iz­ni­je­la svoj stav o ar­bi­traž­nom pos­tup­ku još pri­je dvi­je go­di­ne, ka­da je Sa­bor kon­sen­zu­som do­nio od­lu­ku o pov­la­če­nju iz ar­bi­traž­nog pos­tup­ka, na­kon što je jav­no ra­zot­kri­ve­no skan­da­loz­no i pro­tu­prav­no pos­tu­pa­nje slo­ven­ske zas­tup­ni­ce i nji­ho­va čla­na ar­bi­traž­ne ko­mi­si­je. Pod­sje­ti­mo, Ve­čer­nji list je u sr­p­nju 2015. obja­vio trans­kript i audi­oza­pis ko­ji po­ka­zu­ju da su se slo­ven­ski član Ar­bi­traž­nog su­da Jer­nej So­ko­lec i slo­ven­ska di­plo­mat­ki­nja, opu­no­mo­će­na pred­stav­ni­ca za pra­će­nje ar­bi­tra­že, Si­mo­na Dre­nik do­go­va­ra­li o iz­no­še­nju ar­gu­me­na­ta i lo­bi­ra­nju kod dru­gih su­da­ca Stal­nog Ar­bi­traž­nog su­da u Ha­agu u pos­tup­ku o gra­ni­ci između Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske. – Nji­ho­vo je dje­lo­va­nje bez pre­se­da­na u prak­si me­đu­na­rod­nih pra­vo­sud­nih ti­je­la, a pred­stav­lja sus­tav­no i te­ško kr­še­nje te­melj­nih na­če­la koja vri­je­de u sus­ta­vu me­đu­na­rod­nog rje­ša­va­nja spo­ro­va, oso­bi­to na­če­la jed­na­kos­ti stra­na­ka te neo­vis­nos­ti i ne­pris­tra­nos­ti pra­vo­sud­nog ti­je­la ko­je od­lu­ču­je u spo­ru – re­kao je Plen­ko­vić. Uvje­ren je kao je ar­bi­traž­ni pos­tu­pak ti­me te­ško i ne­po­vrat­no kon­ta­mi­ni­ran i kom­pro­mi­ti­ran, a pod­sje­ća da su slo­ven­ska zas­tup­ni­ca i ar­bi­traž­ni su­dac, na­kon obja­ve kom­pro­mi­ti­ra­ju­ćih ma­te­ri­ja­la, pod­ni­je­li os­tav­ke. U pri­log te­zi o te­škoj kom­pro­mi­ta­ci­ji pos­tup­ka spo­mi­nje i či­nje­ni­cu da je član ko­mi­si­je ko­jeg je Slo­ve­ni­ja ime­no­va­la kao za­mje­nu usko­ro pod­nio os­tav­ku.

Po­ziv na di­ja­log

Plen­ko­vić pod­sje­ća i ka­ko je Hr­vat­ska u skla­du s Beč­kom ko­nven­ci­jom o pra­vu me­đu­na­rod­nih ugo­vo­ra po­kre­nu­la pos­tu­pak iz­la­ska iz ar­bi­tra­že i o to­me oba­vi­jes­ti­la sud i os­ta­la re­le­vant­na me­đu­na­rod­na ti­je­la. Is­ti­če da je Hr­vat­ska uvi­jek po­dr­ža­va­la i pro­mi­ca­la me­đu­na­rod­ni sus­tav mir­nog rje­ša­va­nja spo­ro­va te ka­ko “ne prihvaća re­zul­ta­te oči­gled­no kom­pro­mi­ti­ra­nog ar­bi­traž­nog pos­tup­ka”. Slo­ve­ni­ju je po­zvao na di­ja­log o gra­nič­nom pi­ta­nju. – Hr­vat­ska je uvje­re­na da dvi­je su­sjed­ne dr­ža­ve, čla­ni­ce NATO-a i Eu­rop­ske uni­je, mo­ra­ju ima­ti mo­ti­va i vo­lje ovo pi­ta­nje ri­je­ši­ti me­đu­sob­nim do­go­vo­rom – po­ru­čio je. Za­mo­ljen da ko­men­ti­ra po­ru­ku Nje­mač­ke da se od­lu­ka su­da mo­ra im­ple­men­ti­ra­ti, Plen­ko­vić je po­zvao sve dr­ža­ve i me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je da otvo­re­no gra­nič­no pi­ta­nje nas­ta­ve tre­ti­ra­ti is­klju­či­vo kao bi­la­te­ral­no pi­ta­nje i da nje­go­vo rje­ša­va­nje pre­pus­te Hr­vat­skoj i Sloveniji. – Vje­ru­je­mo u mir­no rje­ša­va­nje spo­ro­va ka­da je to suk­lad­no pra­vi­li­ma. Vje­ru­jem da bi bi­lo koja dru­ga dr­ža­va čla­ni­ca, uklju­ču­ju­ći Nje­mač­ku, na­pra­vi­la is­to što i Hr­vat­ska – ka­zao je pre­mi­jer.

Oče­ku­je­mo da Slo­ve­ni­ja neće po­du­zi­ma­ti jed­nos­tra­ne po­te­ze, ka­zao je pre­mi­jer “Hr­vat­ska ima na­či­na da štiti svoj dr­žav­ni te­ri­to­rij i svo­je in­te­re­se”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.