U SLOVENIJI BI TREBALE PLJUŠTATI OS­TAV­KE, A NE LIKOVANJE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Zvo­ni­mir Des­pot

Ako pom­no pro­či­ta­mo ar­bi­traž­nu pre­su­du o gra­ni­ci sa Slo­ve­ni­jom i ako zna­mo što je go­di­na­ma glav­ni cilj slo­ven­ske po­li­ti­ke, ta­da se mo­že za­klju­či­ti da je Slo­ve­ni­ja ar­bi­tra­žom go­to­vo sve iz­gu­bi­la! Slo­ven­ci su sve karte ba­ci­li na mo­re, dok im je kop­no uvi­jek bi­lo za tr­go­vi­nu s mo­rem. No ni­su oni samo ba­ca­li karte da do­bi­ju što vi­še Pi­ran­skog za­lje­va, ko­ji su sad i do­bi­li. Nji­hov je glav­ni i kraj­nji cilj bio da Slo­ve­ni­ja na mo­ru do­bi­je iz­ra­van pris­tup ili do­ti­caj s otvo­re­nim mo­rem! Ar­bi­tra­žom to ni­su do­bi­li i za­to je je­di­ni smis­le­ni za­klju­čak da je Slo­ve­ni­ja za­pra­vo te­ško iz­gu­bi­la, ko­li­ko god bo­de či­nje­ni­ca da je do­bi­la tri če­t­vr­ti­ne Pi­ran­skog za­lje­va. Ali nije us­pje­la u glav­nom na­umu, unatoč vi­še­go­diš­njoj bor­bi i pri­tis­ci­ma i ucje­na­ma, a na kra­ju i kon­ta­mi­na­ci­ji sa­mog ar­bi­traž­nog pos­tup­ka. Je­di­no je ko­ri­dor kroz hr­vat­sko mo­re ne­ko po­lo­vič­no rje­še­nje za Slo­ven­ce. Sad bi trebale pljuštati os­tav­ke u Sloveniji, a ne da li­ce­mjer­no li­ku­ju nad ar­bi­traž­nom od­lu­kom. Jer su svi slo­ven­ski po­li­ti­ča­ri go­di­na­ma, još od osa­mos­ta­lje­nja Slo­ve­ni­je, na­ro­du obe­ća­va­li da će Slo­ve­ni­ja ko­nač­no pos­ta­ti po­mor­ska zem­lja jer da će do­bi­ti pris­tup otvo­re­nom mo­ru, kao i sva­kak­va dru­ga bu­laž­nje­nja, u če­mu je uvi­jek pred­nja­čio nji­hov du­go­go­diš­nji mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Di­mi­trij Ru­pel, ko­ji da­nas bu­laz­ni još vi­še, kad tra­ži sla­nje slo­ven­skog voj­nog bro­da prema Hr­vat­skoj! Na kop­nu je Slo­ve­ni­ja sve iz­gu­bi­la! Ali po­seb­no će ih bos­ti u oči dvi­je či­nje­ni­ce. Pr­va je da je ar­bi­tra­žom pre­su­đe­no da Jo­ško Jo­ras ži­vi u Hr­vat­skoj! To je ja­ko slat­ka či­nje­ni­ca! I dru­go, pre­su­dom je po­t­vr­đe­no da je Slo­ve­ni­ja 1991. iz­vr­ši­la oku­pa­ci­ju hr­vat­skog te­ri­to­ri­ja na Sve­toj Ge­ri, i da se on­dje još i da­nas na­la­ze pri­pad­ni­ci slo­ven­ske voj­ske pa je for­mal­no Slo­ve­ni­ja još uvi­jek oku­pa­tor. Sto­ga bi bi­lo kraj­nje vrijeme da se svi sku­pa po­ku­pe i da odu do­ma u Slo­ve­ni­ju! To bi bio znak me­đu­dr­žav­nog pri­ja­telj­stva i uva­ža­va­nja! Ka­ko god, ar­bi­traž­na pre­su­da Hr­vat­ske se ne ti­če, ali da­je od­li­čan vjetar u leđa za dalj­nje raz­go­vo­re sa Slo­ve­ni­jom, kad Slo­ven­ci ohla­de gla­ve. Jer oni pre­su­du ne mogu pri­mi­je­ni­ti jed­nos­tra­no. Zna­či, kad se sleg­ne pra­ši­na, mo­rat će sjes­ti sa su­sje­di­ma i raz­go­va­ra­ti o ko­nač­nom do­go­vo­ru. Ne­ma al­ter­na­ti­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.