Sva­ki oblik pri­ti­ska na RH pa­siv­na je agre­si­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (pmž)

Pred­sjed­nik SDP-a Davor Ber­nar­dić po­ru­ču­je ka­ko Hr­vat­ska i Slo­ve­ni­ja pro­blem gra­ni­ce, ali i sve os­ta­le pro­ble­me, tre­ba­ju ri­je­ši­ti bi­la­te­ral­no. – Hr­vat­ska je mo­žda nes­prem­no za­hva­lju­ju­ći Vla­di HDZ-a uš­la u pro­ces ar­bi­tra­že, ali je uš­la is­kre­no. Pre­va­re­ni smo u tom pro­ce­su na­kon po­ku­ša­ja pod­mi­ći­va­nja su­da­ca ar­bi­traž­nog su­da, iz­iš­li smo iz ar­bi­tra­že i ta priča je za nas za­vr­še­na. Sva­ki oblik po­li­tič­kog pri­ti­ska oblik je pa­siv­ne agre­si­je na Hrvatsku i nje­zin te­ri­to­rij – ka­zao je Ber­nar­dić. •

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.