Sum­njam da će Slo­ve­ni­ja ra­di­ti pro­tiv svo­jih in­te­re­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

– Ako Slo­ve­ni­ja bu­de po­du­zi­ma­la bi­lo kakve mje­re pro­tiv hr­vat­skih in­te­re­sa, on­da od hr­vat­ske Vla­de oče­ku­jem kon­tra­mje­re. No, sma­tra da Slo­ve­ni­ja neće ra­di­ti pro­tiv svo­jih i in­te­re­sa Hr­vat­ske – re­kao je SDP-ov sa­bor­ski zas­tup­nik Or­sat Mi­lje­nić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.