Sku­pi­na sa­mo­zva­na­ca je ne­što na­pi­sa­la i obja­vi­la, ali to je ne­bit­no i ni­šta ne vri­je­di

‘Da nije bi­lo Ti­ta i nje­go­ve voj­ske mi da­nas sa Slovencima uop­će ne bi bi­li na ar­bi­tra­ži’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Mi­la­no­vić je vi­še pu­ta ka­zao ka­ko su slo­ven­ski pred­stav­ni­ci u ar­bi­tra­ži uhva­će­ni u pre­kr­ša­ju ko­ji su i priz­na­li

Na­kon što je Ar­bi­traž­ni sud u Ha­agu obja­vio pre­su­du o gra­nič­nom spo­ru Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je re­agi­rao je i biv­ši pre­mi­jer Zo­ran Mi­la­no­vić za či­jeg se mandata Hr­vat­ska i po­vuk­la iz ar­bi­tra­že od­lu­kom Sa­bo­ra kra­jem sr­p­nja 2015. go­di­ne zbog kr­še­nja ar­bi­traž­nog pos­tup­ka sa slo­ven­ske stra­ne. – Ne­ma ar­bi­traž­nog su­da. Ja sam se oda­zvao zbog in­te­re­sa, ali mi je čud­no da uop­će pos­to­ji ika­kav in­te­res za ovu te­mu. To je sku­pi­na sa­mo­zva­na­ca koja je ne­što na­pi­sa­la i pre­zen­ti­ra­la jav­nos­ti. To će ne­ko­ga u Sloveniji mo­žda obra­do­va­ti, ali to na­pros­to ne vri­je­di – po­ru­čio je Mi­la­no­vić na, još uvi­jek, Tr­gu mar­ša­la Ti­ta u Za­gre­bu.

Ka­mo nas to vo­di?

Upi­tan bi li imao is­ti stav da je od­lu­ka Ar­bi­traž­nog su­da iš­la u ko­rist Hr­vat­ske biv­ši je pre­mi­jer ka­zao ka­ko ne zna. – Ja sam ipak bio hr­vat­ski pre­mi­jer i moj po­sao je bio da šti­tim hr­vat­ske in­te­re­se. Mi smo po­du­ze­li nuž­ne ko­ra­ke da se to pi­ta­nje ri­je­ši. Me­ne ne za­ni­ma što su oni od­lu­či­li, ne­ma­ju man­dat da ne­što od­lu­če, oni su to na­pi­sa­li. Ne ka­žem da su me­đu­na­rod­ni su­ci i ar­bi­tri ne­po­šte­ni lju­di ili pre­va­ran­ti, ali ci­je­li pos­tu­pak je bio kom­pro­mi­ti­ran, pos­tu­pak ko­ji vi­še ne vri­je­di i mo­ra se ići na no­vi pos­tu­pak pred ne­kim no­vim vi­je­ćem i ne­kim no­vim ti­je­lom. Te od­lu­ke ne­ma i nije bit­no što su od­lu­či­li – ka­zao je Mi­la­no­vić. Na po­ru­ke iz Nje­mač­ke da se ar- bi­tra­ža mo­ra po­što­va­ti Mi­la­no­vić je na­gla­sio ka­ko to nije nje­mač­ka stvar već Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je. – Nje­mač­ka je samo jed­na dr­ža­va, bez pod­cje­nji­va­nja, to na­pros­to ne zna­či ni­šta. Sva­ka čast i SAD-u, ali ni to ne zna­či ni­šta. Mo­že­mo se na­ba­ci­va­ti, jed­ni dru­gi­ma ula­zi­ti u pros­to­re in­tim­nos­ti, ali ka­mo nas to vo­di? To nije nje­mač­ka stvar, to je stvar između nas i Slo­ve­ni­je. Ide­mo to ri­je­ši­ti na ne­kom no­vom su­di­štu ili ne­će­mo uop­će ri­je­ši­ti – po­ru­čio je biv­ši pre­mi­jer. Još je jed­nom pod­sje­tio ka­ko su slo­ven­ski pred­stav­ni­ci u ar­bi­tra­ži, na ko­je se pri­mje­nju­ju, ka­zao je, ri­go­roz­na pra­vi­la po­na­ša­nja, uhva­će­ni u pre­kra­ša­ju ko­ji su priz­na­li. – Što se na­kon to­ga do­ga­đa? Gos­po­da su do­ni­je­la od­lu­ku koja, kao pr­vo, nije prav­na. I taj mis­te­rij tre­ba ra­zot­kri­ti. To s pra­vom ne­ma pre­tje­ra­no ve­li­ke ve­ze. U prin­ci­pu, pris­ta­ja­njem na uvje­te Ar­bi­traž­nog ugo­vo­ra, vi ste jed­noj gru­pi lju­di da­li pravo da se igra­ju s va­šim te­ri­to­ri­jem. To je na­pros­to pravo jed­ne gru­pe sta­ri­je ugled­ne gos­po­de da uz va­še odo­bre­nje pre­kra­ja­ju va­šu gra­nič­nu cr­tu. Mi smo se iz to­ga aran­žma­na po­vuk­li jer se i do­ka­za­lo da je tu bi­lo ne­čis­tog pos­la– ka­zao je Mi­la­no­vić. Upi­tan što će se do­go­di­ti uko­li­ko su­sjed­na Slo­ve­ni­ja poč­ne im­ple­men­ti­ra­ti od­lu­ku Ar­bi­traž­nog su­da i mo­žda sla­ti svo­ju po­li­ci­ju na gra­ni­cu ko­ju je odre­dio Ar­bi­traž­ni sud Mi­la­no­vić je ka­zao da su to ra­di­li i do sa­da i da smo, sve­jed­no, nor­mal­no ži­vje­li te da se na­da da će i sa­da bi­ti re­la­tiv­no nor­mal­ni. Što bi na­pra­vio da je pre­mi­jer je, ka­zao je, ne­bit­no. – Ključ­no je ono što smo na­pra­vi­li i što sam ini­ci­rao pri­je dvi­je go­di­ne. Ovo sad je ne­bit­no. Tre­ba po­što­va­ti od­lu­ku Sa­bo­ra – ka­zao je. Na pi­ta­nje gdje je za nje­ga gra­ni­ca Pi­ran­skog za­lje­va do­dao je da je gra­ni­ca ona za ko­ju se dvi­je dr­ža­ve do­go­vo­re. A do­go­vo­ra ne­ma zbog če­ga je to pi­ta­nje oko ko­jeg se, ka­že, i da­nas na­te­že­mo, ko­je nije go­to­vo i neće bi­ti go­to­vo.

Dok ne­ma na­si­lja do­bro je

– Oz­bilj­ni lju­di na­kon to­ga po­nov­no di­je­le karte. Pi­ran­ski za­ljev je otet Ita­li­ji, ta­mo su ži­vje­li Ta­li­ja­ni, a ne Hr­va­ti i Slo­ven­ci, pa je 1945. postao te­ri­to­rij Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske. Na­kon ras­pa­da SFRJ ni­smo se us­pje­li do­go­vo­ri­ti. Ko­ris­tit će­mo ga i jed­ni i dru­gi dok se ne do­go­vo­ri­mo– is­tak­nuo je. Biv­ši je pre­mi­jer od­go­vo­rio i na pi­ta­nje za­što je od­lu­čio iz­ja­vu dati na Tr­gu mar­ša­la Ti­ta kojem usko­ro sli­je­di pro­mje­na ime­na u Trg Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. – Za­to što mi to nije ni­ka­kav pro­blem. Mis­li­te da za­to što je to Trg mar­ša­la Ti­ta ili za­to što to usko­ro neće bi­ti. Da nije bi­lo Ti­ta i nje­go­ve voj­ske mi da­nas sa Slovencima uop­će ne bi bi­li na ar­bi­tra­ži. To su či­nje­ni­ce. Da je to bio de­mo­krat­ski re­žim, nije. Ka­da bi­smo ta­ko stva­ri mje­ri­li on­da bi i Chur­c­hill bio rat­ni zlo­či­nac. Ta priča neće nes­ta­ti, Hr­va­ti će opet na­ći raz­lo­ga da joj se vra­te. Dok ne­ma na­si­lja i oz­bilj­ni­jih in­ci­de­na­ta to je čak i za­bav­no – za­klju­čio je Mi­la­no­vić.

Biv­ši pre­mi­jer svo­ju je iz­ja­vu no­vi­na­ri­ma od­lu­čio dati na Tr­gu mar­ša­la Ti­ta ko­ji će usko­ro pro­mi­je­ni­ti ime

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.