Mi­la­ne, što ti to tre­ba, pris­tao si bi­ti sve što oni ho­će!

A sa­da ana­li­zi­ra i kri­ti­zi­ra za­što je Ban­dić pris­tao na uvjet da pre­ime­nu­je Trg mar­ša­la Ti­ta:

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go

Ban­di­ću će ta su­rad­nja bi­ti ne­mo­gu­ća, kao što je bi­la i Plen­ko­vi­ću s Mos­tom. Ne stva­ra se sta­bil­na vlast s pro­tes­t­nim stran­ka­ma iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net S Bo­ri­som Ma­le­še­vi­ćem, di­zaj­ne­rom i struč­nja­kom za mar­ke­ting, raz­go­va­ra­li smo kao s čo­vje­kom ko­ji je Mi­la­nu Ban­di­ću ra­dio pet iz­bor­nih kam­pa­nja i ko­ji je u ne­dav­nom in­ter­v­juu Ve­čer­njem lis­tu po­ru­čio za­gre­bač­kom gra­do­na­čel­ni­ku ne­ka u šes­tom man­da­tu bu­de fra­jer, a ne tr­go­vac...

Ban­dić je ipak išao na us­tup­ke da bi oku­pio ve­ći­nu i od­lu­čio pre­ime­no­va­ti Trg mar­ša­la Ti­ta u Skup­šti­ni. Fra­jer ili tr­go­vac?

Ban­dić se pu­no pu­ta na­la­zio u ovak­vim si­tu­aci­ja­ma, ali ni­ka­da nije imao ova­ko zah­tjev­nog pre­go­va­ra­ča kao što su Ne­za­vis­ni za Hrvatsku. Svje­do­či­mo o jed­noj, za no­vi­je hr­vat­ske pri­li­ke no­voj si­tu­aci­ji, gdje imamo stran­ku koja se ko­lok­vi­jal­no na­zi­va “Par­ty with the mi­ssi­on” (stran­ka s mi­si­jom, pos­la­njem). Pre­go­vo­ri s tak­vim stran­ka­ma u pra­vi­lu su te­ški do ne­mo­gu­ći. On ima s dru­ge stra­ne sto­la lju­de ko­ji ima­ju mi­si­ju i sve­ti cilj s des­nim pred­z­na­kom i ni­su sprem­ni na kom­pro­mi­se po na­če­lu “da­mo vam ma­lo vlas­ti, a vi me­ni po­dr­šku”. Tak­ve stran­ke u prin­ci­pu na­me­ću svo­ju agen­du i ne za­ni­ma ih po­lo­vič­no rje­še­nje. Pu­no se lju­di pi­ta za­što nije iz­i­šao na nove iz­bo­re za Skup­šti­nu jer sad je za nje­ga situacija pu­no jed­nos­tav­ni­ja ne­go pri­je iz­bo­ra. Ne­ma vi­še An­ke Mrak Ta­ri­taš u HNS-u, ne­ma vi­še ni ko­ali­ci­je HNS-a sa SDP-om, pi­ta­nje je što bi bi­lo sa San­drom Šva­ljek. Na no­vim iz­bo­ri­ma Ban­dić bi os­tva­rio jed­nak ili ne­što bo­lji re­zul­tat, za raz­li­ku od os­ta­lih ko­ji bi se ja­ko mo­ra­li po­mu­či­ti. Ban­dić se za­pra­vo na­šao u pro­ci­je­pu, s jed­ne stra­ne između Vla­di­ne že­lje za sta­bil­noš­ću, što zna­či da ne že­li nove iz­bo­re u Za­gre­bu, i s dru­ge stra­ne tvr­dih pre­go­va­rač­kih po­zi­ci­ja nove sna­ge u Skup­šti­ni, a to su Bru­na Esih i Zlat­ko Ha­san­be­go­vić. Pre­ime­no­va­nje Ti­to­va tr­ga bio je tek pre­du­vjet ne­za­vis­ne Bru­ne Esih za pre­go­vo­re. Ka­da sam re­kao ne­ka Ban­dić bu­de fra­jer, a ne tr­go­vac, mis­lio sam na to da je on po­kre­tač, čak pre­te­ča, ne­ko­rek­t­nih po­li­ti­ča­ra, a u ovoj si­tu­aci­ji on ne pos­tu­pa ta­ko, ne­go ide niz dla­ku stran­ci s mi­si­jom ko­ju on, ru­ku na sr­ce, ne di­je­li. On gu­bi svoj iden­ti­tet, ula­zi u stra­te­gi­ju “pris­tao sam, bit ću sve što ho­će”. To je stih jed­ne pje­sme Go­ra­na Bre­go­vi­ća, a si­noć je imao s njim pre­si­cu na To­mis­lav­cu. Pje­smu je, do­du­še, na­pi­sao Duško Tri­fu­no­vić, a Bre­go­vić je taj stih pre­uzeo kao svoj ži­vot­ni i umjet­nič­ki cre­do. Vje­ro­jat­no je Bre­go­vić i Ban­di­ću pod sta­re da­ne pro­dao taj cre­do. Ne mo­žeš bi­ti sve što dru­gi ho­će. Ha­san­be­go­vić i Esih su ono što je­su, lju­di s jas­nim sta­vo­vi­ma ko­ji vam se mogu ili ne svi­đa­ti. Za njih je pi­ta­nje ime­na tr­ga dio nji­ho­va po­li­tič­kog ha­bi­tu­sa. A Ban­di­ću taj trg uop­će nije bi­tan.

Je li vas Ban­dić ra­zo­ča­rao?

Na­dam se da se neće pre­vi­še dru­ži­ti s Bre­go­vi­ćem i do kra­ja pre­uze­ti taj cre­do, jer Bre­go­vić je bio sve što je tre­ba­lo, i ro­ker i omla­di­nac i na­rod­njak, Rom, sve što ho­ćeš. Pre­ra­no je go­vo­ri­ti je li me ra­zo­ča­rao. Ali Ne­za­vis­ni za Hrvatsku (Esih i Ha­san­be­go­vić) stran­ka su s pos­la­njem, s nji­ma ne­ma pre­go­vo­ra ni do­go­vo­ra, ili pris­ta­ješ na nji­ho­ve uvje­te ili ne pris­ta­ješ. Ban­di­ću će ta su­rad­nja bi­ti ne­mo­gu­ća, kao što je bi­la i Plen­ko­vi­ću s Mos­tom. Ne ide se stva­ra­ti sta­bil­na vlast s pro­tes­t­nim stran­ka­ma ili stran­ka­ma ko­je ima­ju pos­la­nje. To uvi­jek za­vr­ši loše.

Je li Ban­dić bio pod utje­ca­jem Plen­ko­vi­ća ka­da je od­lu­čio da ne ide na nove iz­bo­re?

Hva­le­vri­jed­na je ide­ja Vla­de da se stvo­ri po­li­tič­ka sta­bil­nost, ali stva­ra­ti sta­bil­nost ta­ko da do­bi­ješ po­li­tič­ki bas­tard, ko­ji je ne­mo­guć i neo­dr­živ, to je opet iz­vor po­li­tič­ke nes­ta­bil­nos­ti.

Mo­že li se Ban­dić u če­ti­ri go­di­ne mandata ri­je­ši­ti pe­tor­ke Bru­ne Esih i dru­ga­či­je for­mi­ra­ti ve­ći­nu u Skup­šti­ni?

Mis­lim da je te­ško na­do­mjes­ti­ti pe­te­ro zas­tup­ni­ka, ali opet se vra­ća­mo na to tre­ba li bi­ti tr­go­vac. Tre­ba bi­ti fra­jer, pa iz­a­ći na iz­bo­re i slo­ži­ti sta­bil­nu vlast. On je pre­vi­še is­ku­san čo­vjek da ne bi znao da će ovo bi­ti lo­ša če­tve­ro­go­diš­nja grad­ska vlast.

Mis­li­te da je ovo Ban­di­ću zad­nji man­dat?

Mogao bi mu bi­ti zbog dvi­je stva­ri. Pr­vo, ako je pris­tao na stra­te­gi­ju “pris­tao sam, bit ću sve što ho­će”, on­da će ima­ti pro­blem sa svo­jim bi­rač­kim ti­je­lom; dru­go, kad odra­di man­dat, bit će u 65. go­di­ni. U toj fa­zi ži­vo­ta i po­li­tič­ke ka­ri­je­re nije mu po­treb­no pris­ta­ja­ti na us­tup­ke. Mi­lan je uvi­jek bio Mi­lan, u pu­no situacija išao je gla­vom kroz zid, a sad odjed­nom ide niz dla­ku.

Ka­ko ko­men­ti­ra­te si­tu­aci­ju u SDP-u, ta je stran­ka u iz­nim­no lo­šem sta­nju?

Mis­lim da je samo pi­ta­nje vre­me­na i na­či­na kad će net­ko po­put Alek­san­dre Ko­la­rić pre­uze­ti SDP.

Za­što baš ona?

To je ona mo­ja te­ori­ja; ona svi­je­tli. SDP bi mo­gla pre­uze­ti na­kon Ber­nar­di­će­va mandata ili kad on iz­gu­bi par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Ali o na­či­nu na ko­ji će pre­uze­ti stran­ku ovi­sit će ho­će li moći kon­so­li­di­ra­ti SDP. Ako je ne pre­uz­me na pra­vi na­čin, po­dje­le će se u SDP-u nas­ta­vi­ti.

Po če­mu ona svi­je­tli?

Ona sva­kim da­nom ima sve vi­še sljed­be­ni­ka. Nje­zin jav­ni nas­tup vr­lo je pre­ci­zan, ja­san, oštar. Ona je že­na, bi­la bi pr­va že­na pred­sjed­ni­ca SDP-a, kao tak­va do­ni­je­la bi no­vu pa­ra­dig­mu stran­ci. U ovom tre­nut­ku ne vi­dim ni­ko­ga u SDP-u ko­ji na taj na­čin nas­tu­pa. Lju­di u SDP-u u njoj vi­de že­nu koja se mo­že bo­ri­ti, koja je elek­ti­bil­na i mo­že na­pra­vi­ti do­bar re­zul­tat na iz­bo­ri­ma. Zbog to­ga ona ima sve vi­še sljed­be­ni­ka. SDP je sa­da u fa­zi ka­da je dvor slab i ka­da je pri­jes­to­lje sla­bo, a u tak­vim si­tu­aci­ja­ma uvi­jek se jav­lja vi­šak onih ko­ji bi vla­da­li, a ma­njak onih ko­ji bi sli­je­di­li.

Što ka­že­te na HNS ko­ji se ra­sko­lio da bi ušao u Vla­du s HDZ-om?

HNS će se tek sad su­oči­ti sa svo­jom re­al­noš­ću. Oni su 10-15 godina, biv­s­tvu­ju­ći na li­je­vom cen­tru, vo­di­li po­li­ti­ku ne­vi­đe­no do­brih tr­go­va­ca lo­šom ro­bom. Prak­ti­ci­ra­mo pred­stav­nič­ku de­mo­kra­ci­ju, ali ko­ga su pred­stav­lja­li u svim ovim man­da­ti­ma zas­tup­ni­ci HNS-a s rej­tin­gom od 1,8 do 3 pos­to? Ni­ko­ga. Pred­stav­lja­li su tr­go­vač­ki spo­ra­zum između ono­ga tko ih je pre­sku­po pla­tio i se­be ko­ji su se do­bro pro­da­li, bez ikak­vog ute­me­lje­nja u sna­zi na te­re­nu. Oni su de­za­vu­ira­li pred­stav­nič­ki mo­del de­mo­kra­ci­je. Sad će se su­oči­ti s tim da će moći tr­go­va­ti samo onim što ima­ju.

Mi­lan je uvi­jek bio Mi­lan, čes­to je išao gla­vom kroz zid, a sad ide niz dla­ku Ban­dić tre­ba bi­ti fra­jer, iz­a­ći na nove iz­bo­re i slo­ži­ti sta­bil­nu vlast. On zna da je ovo sa­da loše

O BAN­DI­ĆU Pre­ra­no je go­vo­ri­ti je li me ra­zo­ča­rao. Ali Ne­za­vis­ni za Hrvatsku su stran­ka s pos­la­njem, s nji­ma ne­ma pre­go­vo­ra ni do­go­vo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.