Ras­pad stran­ke ko­ju je stvo­rio Gla­vaš

Čist sam, ni­sam ni­ko­me du­žan, imam svo­ju stru­ku i me­ni ovo ne tre­ba, ka­že Vu­lin

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net

Du­brav­ko Ko­lun­džić, član Pred­sjed­niš­tva HDSSB-a, za­tra­žio je Vu­li­no­vu os­tav­ku, a Vu­lin sma­tra da iza tog pi­sma sto­ji Gla­vaš Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić – Dos­ta nam je vi­še su­ko­ba, od­la­zi­mo! Ne­ka Bra­ni­mir Gla­vaš pre­uz­me od­go­vor­nost za vo­đe­nje HDSSB-a – po­ru­či­li su ju­čer Dra­gan Vu­lin i Kar­lo Ša­tvar, čel­nik HDSSB-a i nje­gov za­mje­nik. Ne žele vi­še vo­di­ti stran­ku, čak ni bi­ti nje­zi­ni čla­no­vi. Pod­ni­je­li su neo­po­zi­ve os­tav­ke na funk­ci­je, ali i na člans­tvo. Re­gi­onal­na po­li­tič­ka op­ci­ja ko­ju je Bra­ni­mir Gla­vaš stvo­rio u svib­nju 2005., ka­da se ra­zi­šao s HDZ-om, do­ži­vje­la je ta­ko pot­pu­ni krah. Ia­ko ju je na­zi­vao čak i “svo­jim dje­te­tom”, ru­ke od nje sa­da “pere” i sam Gla­vaš. Kap koja je pre­li­la ča­šu, ka­ko su objas­ni­li, bi­lo je pi­smo Du­brav­ka Ko­lun­dži­ća, čla­na Pred­sjed­niš­tva HDSSB-a i čel­ni­ka brod­sko-po­sav­ske or­ga­ni­za­ci­je, ko­ji je u po­ne­dje­ljak za­tra­žio Vu­li­no­vu os­tav­ku. Pro­zvao ga je za loš iz­bor­ni re­zul­tat i “ne­prin­ci­pi­jel­ne ko­ali­ci­je”.

U vla­da­ju­ćoj ko­ali­ci­ji

– Du­brav­ko Ko­lun­džić to je pi­smo samo pot­pi­sao, a na­pi­sao ga je Bra­ni­mir Gla­vaš i on sto­ji iza svih po­s­ljed­njih na­pa­da na ak­tu­al­no stra­nač­ko vod­stvo. Po­zi­vam ga da se ne skri­va iza ko­je­kak­vih Ko­lun­dži­ća – iz­ja­vio je Vu­lin. Za se­be je re­kao ka­ko je os­tao čvrst ka­da je bi­lo naj­te­že, je­se­nas “u po­ku­ša­ju pu­ča” jer nije “htio do­pus­ti­ti da net­ko na ona­ko pod­mu­kao na­čin pre­uz­me HDSSB”. Ve­li­ki ra­skol u stran­ci za­po­čeo je, pod­sje­ti­mo, u lis­to­pa­du, ka­da su di­si­den­ti na če­lu s Vla­di­mi­rom Šiš­lja­gi­ćem i Din­kom Bu­ri­ćem iz­a­bra­li i “vla- sti­to”, pa­ra­lel­no vod­stvo stran­ke. Pra­vo­ri­jek je na kon­cu, u ko­rist eki­pe oko Vu­li­na i ta­da Gla­va­ša, do­ni­je­lo Mi­nis­tar­stvo upra­ve. U no­vom ra­tu, ka­ko ka­že, Vu­lin ne že­li su­dje­lo­va­ti. – Dos­ta mi je vi­še su­ko­ba, ni­sam ta­kav čo­vjek. Pot­pu­no sam čist, ni­sam ni­ko­me du­žan, imam svoj po­sao i svo­ju stru­ku i me­ni ovo za­is­ta u ži­vo­tu ne tre­ba – za­klju­čio je. – Ne pa­da mi na pa­met ba­vi­ti se ra­zva­li­na­ma stran­ke ko­ju su oni in­fras­truk­tur­no i fi­nan­cij­ski uni­šti­li. Ras­kr­stio sam s HDSSB-om još 15. si­ječ­nja, a s Vu­li­nom se tri-če­ti­ri mje­se­ca ni­sam ni vi­dio ni čuo – ko­men­ti­rao nam je pak Gla­vaš. Pro­zvao ih je ka­ko su “sve po­tro­ši­li”. – Na ra­ču­nu je 40.000 ku­na, to nije dos­tat­no ni za plaće za li­panj. Ima­ju, valj­da, pet taj­ni­ca. Ka­da sam se pov­la­čio, bi­lo je 800.000 ku­na. Za­to i od­la­ze – us­t­vr­dio je on. Na upit je li to ko­nač­ni kraj HDSSB-a, od­go­vo­rio je ka­ko je za nje­ga kraj bio još mje­se­ci­ma ra­ni­je. – Oživ­lja­va­nje HDSSB-a bi­lo bi po­ka­pa­nje is­tog mr­tva­ca dva­put – sta­va je. Po­s­ljed­nji po­te­zi Dra­ga­na Vu­li­na u HDSSB-u bi­li su pak ulas­ci u vla­da­ju­će ko­ali­ci­je u Grad­skom vi­je­ću Osi­je­ka te osječ­ko-ba­ranj­skoj Skup­šti­ni. Po­du­pi­ru, ta­ko, gra­do­na­čel­ni­ka Iva­na Vr­ki­ća, za­jed­no sa SDP-om i HNS-om, te HDZ-ova žu­pa­na Iva­na Anu­ši­ća. Vu­lin je iz­a­bran i za pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne. A još u iz­bor­noj no­ći, baš u sto­že­ru HDZ-a, za­ko­tr­lja­la se gla­si­na ka­ko se 1. sr­p­nja ga­si HDSSB i spa­ja s tom stran­kom. Ia­ko je zvu­ča­lo kao ša­la, slu­čaj­no ili ne, taj je da­tum baš su­tra. – Ne do­la­ze oni u HDZ. Izvi­jes­ti­li su me samo da pla­ni­ra­ju dati os­tav­ke i da se u Skup­šti­ni ni­šta ne mi­je­nja, os­ta­ju u ko­ali­ci­ji kao ne­za­vis­ni. Ne pet­ljam se u nji­ho­ve unu­tar­stra­nač­ke od­no­se – ka­že nam Ivan Anu­šić.

No­va Gla­va­še­va udru­ga

Ia­ko pred no­vi­na­ri­ma ju­čer uju­tro nije htio od­go­va­ra­ti na ni­kak­va pi­ta­nja, Vu­lin nam je kas­ni­je ipak ko­men­ti­rao Gla­va­še­ve op­tuž­be. – Stran­ka je sta­bil­na u sva­kom smis­lu, što je vr­lo la­ko pro­vjer­lji­vo. I ne pre­la­zim u HDZ – ka­zao je. No, ka­da bi se to ipak do­go­di­lo, iz­a­zva­lo bi po­s­lje­di­ce, či­ni se, čak i na par­la­men­tar­noj ra­zi­ni. – Pri­hva­ti li HDZ njih, An­drej Plen­ko­vić vi­še ne mo­že ra­ču­na­ti na mo­ju ru­ku u Sa­bo­ru – “za­pri­je­tio” je, na­ime, Gla­vaš. On je, ina­če, na­šao no­vu po­li­tič­ku plat­for­mu – ak­tu­ali­zi­rao je rad udru­ge “Po­kret za Sla­vo­ni­ju i Ba­ra­nju”, os­no­va­ne ne­što pri­je HDSSB-a.

Dra­gan Vu­lin i Bra­ni­mir Gla­vaš u ne­ka bo­lja vre­me­na za HDSSB IVAN ANU­ŠIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.