Ve­ći­ni je gra­đa­na nor­mal­no da gra­do­na­čel­ni­ci, na­čel­ni­ci i žu­pa­ni kra­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net

GONG je pro­veo is­tra­ži­va­nje o ak­te­ri­ma i me­ha­niz­mi­ma za­rob­lja­va­nja jav­nih ins­ti­tu­ci­ja i re­sur­sa u svr­hu par­ti­ku­lar­nih in­te­re­sa – Ve­li­koj ve­ći­ni gra­đa­na uop­će ne sme­ta to što lo­kal­ni po­li­ti­ča­ri ko­ris­te jav­ne ins­ti­tu­ci­je i re­sur­se u svr­hu os­tva­ri­va­nja svo­jih par­ti­ku­lar­nih in­te­re­sa. To je naj­po­raz­ni­ji za­klju­čak GONG-ova is­tra­ži­vač­kog iz­vje­šta­ja stu­di­je kva­li­te­te lo­kal­nog jav­nog uprav­lja­nja u Hr-

Ni­ves Mi­ošić-Li­sjak Čla­ni­ca GONG-ova is­tra­ži­vač­kog ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.