Kad ‘po­lu­di’ kli­ma, ‘po­lu­de’ i bilj­ke, a čo­vjek još ne­ma rje­še­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

1. Ku­ku­ruz će­mo do kra­ja 21. st. bra­ti mje­sec i pol ra­ni­je

Pro­jek­ci­je u bu­duć­nost po­ka­zu­ju da bi se ve­ge­ta­cij­sko raz­dob­lje ku­ku­ru­za do kra­ja sto­lje­ća mo­glo skra­ti­ti do mje­sec i pol, a pri­no­si sma­nji­ti i do 25%, što bi mo­glo uz­ro­ko­va­ti gos­po­dar­ske gu­bit­ke oko 55 mi­li­ju­na ame­rič­kih do­la­ra.

2. Gro­žđe u pro­sje­ku doz­ri­je­va već dva tjed­na ra­ni­je

Fe­no­lo­ška is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da je zbog kli­mat­skih pro­mje­na raz­dob­lje zre­nja gro­žđa u pro­sje­ku kra­će i do dva tjed­na na kon­ti­nen­tu RH i za 10 da­na u Dal­ma­ci­ji u raz­dob­lju od 1981. – 2010. u od­no­su na pro­sjek 1961. – 1990.

3. Me­so­žder­ska pre­hra­na sve upit­ni­ja u bu­duć­nos­ti

Da­nas je u svi­je­tu 1,5 bi­li­ju­na kra­va, ko­je pro­izvo­de oko 20% ukup­nih pli­no­va ko­ji utje­ču na kli­mu. Za li­tru mli­je­ka tro­ši­mo 1000 li­ta­ra vo­de te je jas­no ka­ko pi­ti mli­je­ko i ima­ti me­so­žder­sku pre­hra­nu u bu­duć­nos­ti neće bi­ti la­ko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.