Iz osve­te prema mla­di­ću za­pa­li­li ku­ću pu­nu lju­di. U po­ža­ru iz­go­rje­la že­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Op­tu­že­ni su Le­onel Vla­hu­šić i Zrin­ko Ze­lić, a pro­du­ljen im je i is­traž­ni za­tvor u kojem su od uhi­će­nja. Šte­ta na ku­ći ve­ća je od 200.000 ku­na Le­onel Vla­hu­šić (25) i Zrin­ko Ze­lić (21) op­tu­že­ni su za te­ško dje­lo pro­tiv op­će si­gur­nos­ti, a op­tuž­ni­cu je pro­tiv njih po­di­glo Žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo u Du­brov­ni­ku. Te­re­ti ih se da su 22. ve­lja­če u 22.15 pro­va­li­li u ku­ću u Uli­ci bra­ni­te­lja 6 u Du­brov­ni­ku te da su uš­li u so­bu-bi­bli­ote­ku gdje su pla­me­nom iz upa­lja­ča za­pa­li­li ma­dra­ce u toj so­bi. Uči­ni­li su to ia­ko su zna­li da u tom tre­nut­ku u ku­ći bo­ra­vi vi­še oso­ba. Po­žar se ubr­zo pro­ši­rio po ci­je­loj ku­ći te su iz­go­rje­le dvi­je so­be s na­mje­šta­jem, dva hod­ni­ka s na­mje­šta­jem, stu­bi­šte od me­ta­la i dr­va ko­je vo­di iz pri­zem­lja na pr­vi kat ku­će, ku­hi­nja, stro­po­vi na pr­vom i dru­gom ka­tu ku­će, sre­diš­nji dio pot­krov­lja i kro­vi­šte. Ti­me su, tvr­di tu­ži­telj­stvo, ugro­zi­li ži­vo­te uku­ća­na, a u po­ža­ru je te­ško oz­li­je­đe­na Ivi­la Ka­la­uz (82) koja je po gla­vi, tru­pu i udo­vi­ma za­do­bi­la opek­li­ne tre­ćeg stup­nja ko­je su za­hva­ti­le se­dam­de­set pos­to po­vr­ši­ne ti­je­la. Ne­sret­na je že­na na­kon ne­ko­li­ko da­na pre­mi­nu­la od oz­lje­da. Šte­ta nije toč­no ut­vr­đe­na, no tu­ži­telj­stvo tvr­di da je ve­ća od 200.000 ku­na. Op­tu­že­nom dvoj­cu pro­du­ljen je i is­traž­ni za­tvor u kojem su od uhi­će­nja, a na svoj su­lu­di čin od­lu­či­li su se ka­ko bi se osve­ti­li mla­di­ću ko­ji je ži­vio u ku­ći, a s ko­jim su se su­ko­bi­li.

Zrin­ko Ze­lić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.