Ka­ko su po­li­caj­ci od ubi­je­nog še­fa klu­ba Ele­men­tal tra­ži­li 5000 eura

Po­li­caj­ci Ivi­ću: Upro­pas­tit će­mo is­tra­gu koja se vo­di pro­tiv te­be

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net

Za sve se doz­na­lo na­kon što su Fe­him Gro­šić i Du­brav­ko Si­ker­me­štar op­tu­že­ni da su tra­ži­li no­vac za informacije iz po­li­cij­skih is­tra­ga Iva­na Ja­ke­lić – Daš nam 5000 eura i op­s­tru­irat će­mo is­tra­gu i iz­vi­de ko­je se pro­vo­de pro­tiv te­be. A pri­jav­ljen si za po­ku­šaj iz­nu­de. Ta­ko ne­ka­ko zvu­ča­la je po­nu­da ko­ju su sa­da već biv­ši po­li­caj­ci Fe­him Gro­šić (44) i Du­brav­ko Si­ker­me­štar (36) u ne­kom tre­nut­ku između stu­de­nog 2014. i svib­nja 2015. iz­ni­je­li Sti­pa­nu Ivi­ću (37), za­gre­bač­kom ugos­ti­te­lju.

Kla­sič­na “sa­če­ku­ša”

Ivi­ću, ko­ji je u svib­nju ove go­di­ne ubi­jen u kla­sič­noj “sa­če­ku­ši” pred noć­nim klu­bom Ele­men­tal u Špan­skom, po­li­cij­ski dvo­jac to je po­nu­dio na­kon što im je do­šao A. T., ko­ji je Ivi­ća pri­ja­vio za po­ku­šaj iz­nu­de. A. T. po­li­caj­ci­ma je ka­zao da mu Ivić pri­je­ti te da od nje­ga tra­ži no­vac, a na­kon što je to pri­ja­vio, PU za­gre­bač­ka po­če­la je pro­vo­di­ti iz­vi­de te pro­vje­ra­va­ti na­vo­de A. T. No Gro­šić i Si­ker­me­štar, ko­ji su se u me­đu­vre­me­nu zbog tra­že­nja mi­ta naš­li na me­ti USKOK-a, po­mis­li­li su da bi mo­gli do­bro za­ra­di­ti. Ivi­ću su ka­za­li da mu mogu po­mo­ći, i to ta­ko što će op­s­tru­ira­ti iz­vi­de te na­go­vo­ri­ti A. T. da po­vu­če pri­ja­vu. Za­uz­vrat su tra­ži­li no­vac, što se ot­kri­lo na­kon što su pr­vo osum­nji­če­ni, a za­tim i op­tu­že­ni za vi­še slič­nih dje­la. Na­ime, USKOK ih je te­re­tio da su raz­nim lju­di­ma za no­vac či­ni­li usluge, a usluge su se sas­to­ja­le u to­me što su im oda­va­li informacije iz is­tra­ga. Ili su im pak pro­vje­ra­va­li raz­ne oso­be po po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma. Je­dan od lju­di ko­ji­ma su htje­li uči­ni­ti us­lu­gu bio je i Ivić, no ci­je­la stvar je pro­pa­la jer A. T. nije htio odus­ta­ti od pod­no­še­nja kaz­ne­ne pri­ja­ve pro­tiv Ivi­ća. O ci­je­loj toj stva­ri po­li­caj­ci su s Ivi­ćem raz­go­va­ra­li ti­je­kom 2016., o če­mu su na­pra­vi­li služ­be­nu za­bi­lje­šku. U me­đu­vre­me­nu Ivić je us­tri­je­ljen u no­ći na 7. svib­nja, dok je sje­dio u svom vo­zi­lu par­ki­ra­nom pred klu­bom Ele­men­tal. U nje­ga je, ka­ko se sum­nja, naj­ma­nje pet hi­ta­ca is­pa­lio Mir­ko Ma­rić (38), ko­ji ga je sa­ti­ma če­kao na tom par­ki­ra­li­štu. Pret­hod­no se na mjes­to zlo­či­na do­veo tak­si­jem iz Iva­nje Re­ke. Na­kon što je pri­šao vo­zi­lu te pu­cao u Ivi­ća, Ma­rić je po­bje­gao, no de­se­tak sa­ti kas­ni­je sam se ja­vio po­li­ci­ji ka­zav­ši da je on pu­cao u Ivi­ća. Ivić je oz­lje­da­ma pod­le­gao na­kon ne­ko­li­ko da­na u bol­ni­ci, a Ma­rić je osum­nji­čen za nje­go­vo uboj­stvo. Kao mo­tiv uboj­stva spo­mi­nja­li su se nji­ho­vi ne­raz­ri­je­še­ni od­no­si ko­ji su po­če­li jed­nom bar­skom tuč­nja­vom u ko­joj je Ivi­ća pre­tu­kao Ma­ri­ćev ro­đak. Ivić, ina­če biv­ši bok­sač, nije mogao pri­je­ći pre­ko to­ga pa je, ka­ko je po­li­ci­ja sum­nja­la, na­ru­čio pre­mla­ći­va­nje Ma­ri­će­va ro­đa­ka. Na kon­cu je taj su­kob sku­po ko­štao i jed­nog i dru­gog jer je Ivić za­vr­šio u gro­bu, a Ma­rić u Re­me­tin­cu, gdje če­ka po­di­za­nje op­tuž­ni­ce za Ivi­će­vo uboj­stvo. Što se pak ti­če Gro­ši­ća i Si­ker­me­š­tra, oni su ovaj tje­dan za­jed­no s Bo­ja­nom Me­š­tro­vi­ćem osu­đe­ni zbog tra­že­nja od­nos­no da­va­nja mi­ta. Sva su tro­ji­ca priz­na­la kriv­nju te su osu­đe­na te­me­ljem na­god­be s USKOK-om na kaz­ne od go­di­nu da­na, od­nos­no 10 mje­se­ci za­tvo­ra, ko­je su im za­mi­je­nje­ne ra­dom za op­će do­bro. Si­ker­me­štar, osim što se te­re­tio da je s Gro­ši­ćem od Ivi­ća tra­žio 5000 eura, te­re­tio se i da je za- in­te­re­si­ra­nim stra­na­ma va­dio po­dat­ke iz po­li­cij­skih evi­den­ci­ja.

La­ži­rao i oba­vi­jes­ni raz­go­vor

I pri to­me je, mo­ra se priz­na­ti, bio dos­ta ma­što­vit. USKOK ga je te­re­tio da je na zah­tjev Bo­ja­na Me­š­tro­vi­ća pro­vje­ra­vao P. K. za ko­jeg je Me­š­tro­vić tvr­dio da je od­go­vo­ran što je Me­š­tro­vić os­tao bez 530.000 eura. Si­ker­me­štar, ne samo da je na­šao adre­su P. K. kao što je Me­š­tro­vić tra­žio, već mu je osi­gu­rao i kon­takt s P. K., i to ta­ko da je P. K. pos­lao po­ziv za oba­vi­jes­ni raz­go­vor!? U po­zi­vu je bi­lo na­ve­de­no da se P. K. 30. si­ječ­nja 2015. mo­ra ja­vi­ti u VII. po­li­cij­sku pos­ta­ju u Za­gre­bu, a o to­me da je P. K. pos­lao po­ziv za oba­vi­jes­ni raz­go­vor Si­ker­me­štar je oba­vi­jes­tio i Me­š­tro­vi­ća. Ka­da se P. K. po­ja­vio u po­li­ci­ji, Si­ker­me­štar nije s njim oba­vio oba­vi­jes­ni raz­go­vor, već ga je odveo u ka­fić Me­an­dris ka­ko bi se Me­š­tro­vić sas­tao s P. K. Me­š­tro­vić mu je za tu “po­moć” bio obe­ćao ne­ut­vr­đe­nu nov­ča­nu na­gra­du, i to na­kon što po­vra­ti svo­jih 530.000 eura, za či­ji je nes­ta­nak sum­nji­čio P.K.

MARKO PRPIĆ/PIXSELL

Ma­rić je u Ivi­ća, ka­ko se sum­nja, is­pa­lio pet hi­ta­ca

Pet hi­ta­ca is­ped klu­ba Mir­ko Ma­rić (li­je­vo) u Sti­pa­na Ivi­ća (des­no) is­pa­lio je pet hi­ta­ca is­pred klu­ba Ele­men­tal u Špan­skom

Comments

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.