Od­mah mak­nuo la­bu­do­ve s klu­pe za za­ljub­lje­ne

Klu­pe sa sla­von­skim i nov­ljan­skim gr­bom te klu­pa za za­ljub­lje­ne ide­ja je biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka i udru­ge DLAN

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­ni­jel.pre­rad@ve­cer­nji.net

Ma­rin Pi­le­tić, no­vi čel­nik Nov­ske, kao objaš­nje­nje za bo­je­nje klu­pa ka­že da ni­su ob­nav­lja­ne od 2011. go­di­ne i da ima­ju oz­bilj­ni­je prioritete

Da­ni­jel Pre­rad – Mje­sec je da­na proš­lo od iz­bo­ra, a u Nov­skoj su kre­nu­le pro­mje­ne – iro­nič­no je re­kao biv­ši gra­do­na­čel­nik Vla­do Kla­san (De­mo­krat­ska lo­kal­na stran­ka) ko­men­ti­rav­ši ovo­tjed­no pre­bo­ja­va­nje klu­pa sa sla­von­skim mo­ti­vi­ma i nov­ljan­skim gr­bom, kao i tzv. klu­pu za za­ljub­lje­ne, pos­tav­lje­nu za nje­go­va mandata. Klu­pe su rad­ni­ci No­vo­ko­ma pre­bo­ji­li, no ni­su vra­ti­li sta­re mo­ti­ve, stvo­riv­ši ta­ko – po­li­tič­ki pro­blem.

Ra­zo­ča­ra­na udru­ga

– Ko­me i za­što sme­ta­ju grad­ske klu­pe sa sla­von­skim mo­ti­vi­ma i nov­ljan­skim gr­bom? Klu­pe ko­je su uni­je­le ži­vost u cen­tar na­šeg pre­kras­nog sla­von­skog gra­di­ća, klu­pe ko­je su odu­še­vi­le na­še gos­te”. Ko­ji je slje­de­ći po­tez “gra­do­na­čel­ni­ka” Pi­le­ti­ća? Ho­će li u idu­ćem pe­ri­odu na­re­di­ti i ru­še­nje dr­vo­re­da u Uli­ci ba­na Jo­si­pa Je­la­či­ća samo za­to što je dr­ve­će po­sa­đe­no u vrijeme Kla­sa­no­va mandata? Mo­že­mo li očekivati da će iz is­tog raz­lo­ga za­tr­pa­ti Nov­ljan­sko je­ze­ro ili će se mo­žda ri­je­ši­ti grad­skog vla­ki­ća? – upi­tao je Kla­san, ko­ji tvr­di da su se klu­pe bo­ji­le samo za­to što je to nje­go­va i ide­ja nov­ljan­ske udru­ge li­kov­nih ama­te­ra DLAN. U DLAN-u su ra­zo­ča­ra­ni, a oko klu­pa su se ra­zvi­le i žes­to­ke ras­pra­ve na druš­tve­nim mre­ža­ma. Ve­ći­ni nije jas­no zbog če­ga su se klu­pe mo­ra­le pre­bo­ji­ti u sme­đe i za­što se sta­ri mo­ti­vi ne vra­te. – Pa sad su nam klu­pe kao i grad. Tam­ne i su­mor­ne, bo­lje re­ći, be­ži­vot­ne i pot­pu­no bez­lič­ne – komentar je jed­ne mla­de Nov­ljan­ke. No, neki dru­gi sma­tra­ju ka­ko u Nov­skoj ima mno­go ve­ćih pro­ble­ma od sa­mih klu­pa. – I ta­ko, u Za­gre­bu je glav­ni pro­blem je­dan trg, u Nov­skoj klu­pe, u Ja­se­nov­cu spo­men-plo­ča... Bla­go na­ma s ovak­vim pro­ble­mi­ma i ovim “bla­gos­ta­njem” .... – komentar je dru­ge Nov­ljan­ke.

Ne zna se ho­će li se vra­ti­ti

– Klu­pe na jav­nim po­vr­ši­na­ma u cen­tru gra­da ni­su ob­nav­lja­ne od 2011. go­di­ne. Dr­vo na klu­pa­ma je već po­pri­lič­no po­pu­ca­lo i bi­la je po­treb­na ob­no­va svih klu­pa u sre­di­štu gra­da. Odr­ža­va­nje sa­mog cen­tra je bi­lo za­ne­ma­re­no u pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne, mra­mor­ne plo­če na ra­s­vjet­nim ti­je­li­ma le­ža­le su na šet­ni­ci od­li­jep­lje­ne, plo­če na šet­ni­ci po­lu­pa­ne, upa­le i nit­ko to nije pri­mje­ći­vao. Ovih se da­na ta ošte­će­nja uk­la­nja­ju, jed­na­ko kao što se i klu­pe bo­je i za­šti­ću­ju ka­ko bi im se dao svjež iz­gled i za­šti­ti­lo dr­vo – re­kao nam je nov­ljan­ski gra­do­na­čel­nik Ma­rin Pi­le­tić (HDZ), no nije objas­nio ho­će li se vra­ti­ti klu­pa za za­ljub­lje­ne, sla­von­ski mo­ti­vi i gr­bo­vi Nov­ske. – Grad Novska ima pu­no oz­bilj­ni­je prioritete – do­dao je Pi­le­tić ko­men­ti­ra­ju­ći iz­ja­ve biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka.

V. Kla­san: Ho­će li Pi­le­tić na­re­di­ti i ru­še­nje dr­vo­re­da jer je po­sa­đe­no u mom man­da­tu?

Pri­jaš­nji iz­gled klu­pe i sa­daš­nji na­kon far­ba­nja

Gra­do­na­čel­nik Ma­rin Pi­le­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.