No­va tvor­ni­ca za po­če­tak no­vog ži­vo­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ve­dran Ba­len ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net SLA­VON­SKI BROD

Po­če­la je grad­nja 1,1 mi­li­jun eura vri­jed­ne tvor­ni­ce me­tal­nih di­je­lo­va aus­trij­skog inves­ti­to­ra u ko­joj će se za­pos­li­ti 25 rad­ni­ka

Po­la­ga­njem ka­me­na te­melj­ca ju­čer se u Gor­njim Mo­či­li­ma kod Bro­da u BiH sve­ča­no po­če­la gra­di­ti 1,1 mi­li­jun eura vri­jed­na tvor­ni­ca me­tal­nih di­je­lo­va i opre­me aus­trij­skog inves­ti­to­ra “An­ton Pa­ar”. Po­sao će u tvor­ni­ci pro­na­ći 25 rad­ni­ka me­tal­ske stru­ke, me­đu ko­ji­ma i dio hr­vat­skih po­vrat­ni­ka, a u pu­nom ka­pa­ci­te­tu broj za­pos­le­nih mogao bi se i utros­tru­či­ti. Tvor­ni­ca će bi­ti sa­gra­đe­na do kra­ja ove go­di­ne. – U Mo­či­li­ma gra­di­mo ve­li­ku pro­izvod­nu ha­lu od 2000 če­tvor­nih me­ta­ra, ali ovo je tek pr­vi dio ko­ji će se kas­ni­je pro­ši­ri­va­ti i na­do­gra­đi­va­ti – re­kao je Jo­han­nes Ber­ns­te­iner, di­rek­tor tvrt­ke “An­ton Pa­ar”. Žup­nik žu­pe sv. An­te iz Gor­njih Mo­či­la vlč. Ivan Tolj pet je godina mar­lji­vo ra­dio na svla­da­va­nju pre­pre­ka i stva­ra­nju pre­du­vje­ta za re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta. Cr­k­va je da­la zem­lji­šte, ri­je­ši­la do­ku­men­ta­ci­ju i is­ho­di­la gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za tvor­ni­cu koja bi tre­ba­la do­pri­ni­je­ti odr­ži­vom po­vrat­ku u ovaj kraj. – Na­da­mo se da je ovo samo ma­li ko­rak na ma­lo du­žem pu­tu. Na ovom je mjes­tu 80 godina sta­ja­la ka­pe­li­ca. Po­mak­nu­li smo je jer vje­ru­je­mo da je ži­vot sve­ti­ji od ka­me­na, a na­dam se da će grad­nja ove tvor­ni­ce oz­na­či­ti po­če­tak

Tolj.• no­vog ži­vo­ta – re­kao je vlč.

Cr­k­va je da­la zem­lji­šte, ri­je­ši­la do­ku­men­ta­ci­ju i is­ho­di­la gra­đe­vin­sku do­zvo­lu Na mjes­tu bu­du­će tvor­ni­ce 80 je godina sta­ja­la ka­pe­li­ca ko­ju su po­mak­nu­li

Ve­le­čas­ni Ivan Tolj pet je godina ra­dio na stva­ra­nju pre­du­vje­ta za re­ali­za­ci­ju tvor­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.