Spri­je­či­ti od­ljev mla­dih lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

VLA­DO GUBERAC: Svje­do­ci smo od­lje­va mla­dih lju­di, vi­so­ko­obra­zo­va­nog ka­dra. Sve­uči­li­šte mo­ra pro­na­ći na­čin ka­ko ih za­dr­ža­ti na­kon pr­vog i dru­gog stup­nja obra­zo­va­nja no­vi rek­tor Sve­uči­li­šta u Osi­je­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.