Bes­plat­ni udž­be­ni­ci za ku­tin­ske pr­va­ši­će

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Svi ku­tin­ski pr­va­ši­ći će od nove škol­ske go­di­ne ima­ti bes­plat­ne udž­be­ni­ke i rad­ne bi­ljež­ni­ce. Grad će sklo­pi­ti ugo­vo­re s knji­ža­ra­ma, a ro­di­te­lji će moći po­dig­nu­ti va­uče­re u grad­skom Odje­lu za druš­tve­ne dje­lat­nos­ti te ta­ko iz­vr­ši­ti na­rudž­bu knji­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.