Iz­lož­be i kon­cer­ti u sklo­pu Vukovar art fes­ti­va­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bb)

Iz­lož­bom šest umjet­ni­ka iz Gra­za u Grad­skom mu­ze­ju Vukovar za­po­čeo je Vukovar Art fes­ti­val ko­ji tra­je do 1. sr­p­nja. U sklo­pu fes­ti­va­la odr­žat će se i kon­cer­ti kla­sič­ne i jazz glaz­be. Svi sa­dr­ža­ji u sklo­pu fes­ti­va­la bes­plat­ni su za po­sje­ti­te­lje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.