Od­vjet­ni­ci se ško­lu­ju za som­me­li­ere ka­ko bi uš­li u tu­ris­tič­ki sek­tor

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

zna­ti ne samo o vi­nu ne­go i o pi­vi, ka­vi, žes­to­kim pi­ći­ma i slič­no - rek­li su za Ve­čer­nji list iz HSK-a. Za tu­ris­tič­ki dio pri­če sva­ka­ko je za­nim­lji­vo ču­ti da čak od­vjet­ni­ci i me­na­dže­ri po­ka­zu­ju in­te­res pro­ši­ri­ti vi­di­ke, uklju­či­ti se u po­sao ko­ji je pot­pu­no raz­li­čit od onog za ko­ji su se ško­lo­va­li i u kojem ima­ju rad­nog is­kus­tva. - Dr­ži­mo da će, u tu­ris­tič­ko-ugos­ti­telj­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma zem­lje, koja je, u svo­jim stra­te­škim tu­ris­tič­kim do­ku­men­ti­ma, za­cr­ta­la da že­li pos­ta­ti des­ti­na­ci­ja s če­ti­ri ili pet zvjez­di­ca, bi­ti sve ve­ća po­traž­nja za spe­ci­ja­lis­tič­ki

PROFINJENI GOSTI Hrvatsku po­sve­ću­ju sve pro­fi­nje­ni­ji gosti, ko­ji ima­ju pro­fi­nje­ne zah­tje­ve LUKSUZ Gosti u luk­suz­nim ho­te­li­ma žele luk­suz­nu us­lu­gu u sva­kom po­gle­du

SOMMELIERI Od­vjet­ni­ci i me­na­dže­ri sve češ­će se od­lu­ču­ju na ško­lo­va­nje za som­me­li­era

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.