Pet ključ­nih mje­ra po uzo­ru na Nje­mač­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

1.

OLAK­ŠA­TI OTPUŠTANJA Pos­lo­dav­ci­ma omo­gu­ći­ti lak­še da­va­nje ot­ka­za rad­ni­ku i sma­nji­ti ot­prem­ni­ne

2.

SOCIJALNA DA­VA­NJA Ve­ća socijalna da­va­nja za za­pos­le­ne na odre­đe­no u od­no­su na one stal­no za­pos­le­ne

3.

NAKNADA ZA NE­ZA­POS­LE­NE Gu­bi se pravo na nak­na­du za ne­za­pos­le­ne u tre­nut­ku ka­da se od­bi­ju dva po­nu­đe­na pos­la

4.

SMA­NJI­TI MI­RO­VI­NE Sma­nji­ti mi­ro­vi­ne – sa­da su 75% pro­sječ­ne plaće, a u Nje­mač­koj su 60% pro­sje­ka

5.

DULJI RAD­NI TJE­DAN Omo­gu­ći­ti pos­lo­dav­ci­ma da pro­du­lje rad­ni tje­dan sa sa­daš­njih pro­pi­sa­nih naj­vi­še 35 sa­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.