Vip­net u 18 godina inves­ti­rao dvi­je mi­li­jar­de eura

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ta­nja Ivan­čić

Vip­net je pri­je 18 godina po­čeo kao mobilni ope­ra­tor, po­tom je do­dao i fik­s­ni seg­ment, a cilj im je bi­ti pot­pu­na ICT kom­pa­ni­ja teh­no@ve­cer­nji.net Vip­net je po­s­ljed­njih 18 godina naj­ve­ća gre­en­fi­eld inves­ti­ci­ja u Hr­vat­skoj u ko­ju je ulo­že­no vi­še od 2 mi­li­jar­de eura ili 15 mi­li­jar­di ku­na, od če­ga je 10 mi­li­jar­di ku­na ulo­že­no u in­fras­truk­tu­ru. Iz­grad­njom 10.000 ki­lo­me­ta­ra vlas­ti­te op­tič­ke in­fras­truk­tu­re Vip­net se ove go­di­ne in­fras­truk­tu­rom pro­ši­rio na još 13 gra­do­va, či­me je FTTH (fi­ber to the ho­me) od­nos­no svje­tlo­vod­nu mre­žu do­veo do još 21.000 ku­ćans­ta­va i sa­da je s vlas­ti­tom op­tič­kom in­fras­truk­tu­rom pri­su­tan u 43 gra­da, ka­zao je Jiří Dvor­jan­čan­ský, pred­sjed­nik upra­ve Vip­ne­ta, ju­čer na služ­be­noj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u po­vo­du Vip­ne­to­va ro­đen­da­na. Od 1999. go­di­ne do da­nas Vip­net je iz­ras­tao iz mo­bil­nog ope­ra­to­ra u naj­kon­ku­rent­ni­jeg ko­nver­gent­nog te­le­kom-ope­ra­to­ra te se tran­sfor­mi­rao u di­gi­tal­nu kom­pa­ni­ju, po­hva­lio se Jiří Dvor­jan­čan­ský i do­dao ka­ko će kroz dalj­nje inves­ti­ci­je nas­ta­vi­ti po­dr­ža­va­ti kon­ku­rent­nost hr­vat­skog tr­ži­šta. Unatoč ne­po­volj­nim uvje­ti­ma u po­gle­du tr­žiš­nog na­tje­ca­nja u fik­s­nom seg­men­tu, a po­go­to­vo na­kon ne­dav­ne od­lu­ke AZTN-a koja je oja­ča­la do­mi­nant­ni po­lo­žaj HT-a, Vip­net će nas­ta­vi­ti ra­zvi­ja­ti in­fras­truk­tu­ru koja po­dr­ža­va su­per­br­zi in­ter­net. U mo­bil­nom seg­men­tu i dalje će­mo pru­ža­ti ključ­nu po­dr­šku tu­riz­mu kao naj­važ­ni­joj gra­ni hr­vat­skog gos­po­dar­stva osi­gu­ra­va­ju­ći vi­so­ke ka­pa­ci­te­te mre­že u obal­nom po­dru­čju ti­je­kom ljet­nih mje­se­ci. – Po­nos­ni smo na sve što smo pos­ti­gli ti­je­kom pro­tek­lih 18 godina i ve­se­li­mo se što će­mo moći pra­ti­ti Hrvatsku na nje­zi­nu pu­tu prema gi­ga­bit­nom druš­tvu – iz­ja­vio je Jiří Dvor­jan­čan­ský.

Vip­net je naj­ve­ća gre­en­fi­eld inves­ti­ci­ja u Hr­vat­skoj, a sta­sao je u kom­pa­ni­ju s vi­še od 2 mi­li­ju­na ko­ris­ni­ka i 1300 za­pos­le­nih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.