U Ita­li­ji 53 pos­to dje­ce za­ra­đu­je kao ro­di­te­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net

Rad­ni­ci u zemljama s ni­skom sto­pom mo­bil­nos­ti ma­nje su mo­ti­vi­ra­ni i pro­duk­tiv­ni, a u eko­no­mi­ja­ma u ko­ji­ma ra­de sni­ža­va se po­ten­ci­jal ras­ta Ma­ri­na Šu­njer­ga Ita­li­ja i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja dr­ža­ve su u ko­ji­ma je za­mi­je­ćen naj­vi­ši stu­panj ko­re­la­ci­je me­đu pri­ma­nji­ma ro­di­te­lja i pri­ma­nji­ma nji­ho­ve dje­ce. Elas­tič­nost pri­ma­nja, po­pu­lar­ni­je na­zva­na kri­vu­lja Ve­li­kog Gat­sbyja, mje­ri ge­ne­ra­cij­ske tren­do­ve u ra­zi­ni pri­ma­nja, a po zad­njim po­ka­za­te­lji­ma, u Ita­li­ji pos­to­ji 53 pos­to vje­ro­jat­nos­ti da će dje­ca ro­di­te­lja s vi­so­kim pri­ma­nji­ma ta­ko­đer do­bro za­ra­đi­va­ti, ali is­to vri­je­di i za si­ro­maš­ne slo­je­ve – od­nos­no tko se ro­di si­ro­ma­šan, os­tat će si­ro­ma­šan. Ia­ko se dr­ži vr­lo so­ci­jal­nom dr­ža­vom i u Fran­cu­skoj je za­mi­je­ćen re­la­tiv­no vi­so­ki stu­panj za­dr­ža­va­nja unu­tar is­te plat­ne sku­pi­ne od čak 40 pos­to. Tak­ve dr­ža­ve, u ko­ji­ma ne­ma eko­nom­ske mo­bil­nos­ti me­đu ge­ne­ra­ci­ja­ma pa­te od de­fi­ci­ta uprav­lja­nja ljud­skim ka­pi­ta­lom i čes­to ima­ju ne­mo­ti­vi­ra­ne i ma­nje pro­duk­tiv­ne rad­ni­ke. Bi­lje­že vi­so­ke sto­pe ne­jed­na­kos­ti koja po eko­nom­skim is­tra­ži­va­nji­ma ru­ši po­ten­ci­jal gos­po­dar­skog ras­ta. Naj­ma­nja učes­ta­lost za­dr­ža­va­nja unu­tar is­tog plat­nog raz­re­da je u Skan­di­na­vi­ji, gdje se kod tek pe­ti­ne sta­nov­niš­tva osje­ća čvr­sta ge­ne­ra­cij­ska po­vez­ni­ca. Struč­nja­ci tak­ve dr­ža­ve ocje­nju­ju kao druš­tva mo­guć­nos­ti či­ja je pred­nost i ve­ći stu­panj ino­va­tiv­nos­ti. U SAD-u je za­mi­je­ćen pad mo­bil­nos­ti me­đu ge­ne­ra­ci­ja­ma us­pos­tav­ljen u 50-ima, a po­s­lje­di­ca je to glo­ba­li­za­ci­je koja je pre­mjes­ti­la tvor­ni­ce iz­van SAD-a. Ki­na pak ima br­zi rast stan­dar­da pa se, unatoč ras­lo­ja­va­nju druš­tva, bi­lje­ži sna­žan rast udje­la sred­nje kla­se u druš­tvu. Ipak struč­nja­ci upo­zo­ra­va­ju da će u bu­duć­nos­ti ras­ti pri­ma­nja dje­ce u od­no­su na nji­ho­ve ro­di­te­lje, ali da će pre­la­zak iz kla­se u kla­su bi­ti ri­je­dak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.