Na­je­žim se ka­da svi dig­nu zas­ta­ve u zrak, tvr­di Mar­tin Gar­rix

Lani je na fes­ti­va­lu bi­lo vi­še od 150 ti­su­ća po­sje­ti­te­lja, a ove go­di­ne ru­ši se i taj re­kord

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Split je ovim fes­ti­va­lom postao des­ti­na­ci­ja uz bok svjet­skim me­tro­po­la­ma po­put Mi­ami­ja, ali i cen­tri­ma za­ba­ve kak­va je Ibi­za

Ul­tra Eu­ro­pe na­pu­nio je pet godina! Ka­da se pri­je pet godina pred­sta­vio, bi­la je ri­ječ o ne­če­mu s či­me smo po­is­to­vje­ći­va­li Mi­ami ili Ibi­zu, ta­kav “open air” smje­šta­li smo na naj­poz­na­ti­je svjet­ske des­ti­na­ci­je. A sa­da, na­kon ovih pet godina, bez kr­z­ma­nja se mo­že re­ći da je Split postao jed­na od njih.

Po­seb­na za­hva­la Spli­ća­ni­ma

– Ka­da smo pri­je pet godina kre­nu­li u ovaj pro­jekt, ima­li smo jas­nu vi­zi­ju i vje­ro­va­li da Split i Hr­vat­ska ima­ju i po­ten­ci­jal i sve pre­dis­po­zi­ci­je da pos­ta­nu no­vo svjet­sko glaz­be­no i tu­ris­tič­ko sre­di­šte. Za­da­li smo si vi­so­ki cilj ko­ji ne bi­smo us­pje­li os­tva­ri­ti bez ve­li­ke po­dr­ške na­ših part­ne­ra, lo­kal­ne za­jed­ni­ce i tu­ris­tič­kog sek­to­ra, ko­ji su za­jed­no s na­ma mi­je­nja­li po­vi­jest i pos­ta­vi­li nove tren­do­ve u in­dus­tri­ji za­ba­ve i tu­riz­mu u Hr­vat­skoj te su­dje­lo­va­li u stva­ra­nju naj­ve­će i naj­z­na­čaj­ni­je ljet­ne ma­ni­fes­ta­ci­je u re­gi­ji. Že­lim po­seb­no za­hva­li­ti Spli­ća­ni­ma ko­ji su od pr­vog da­na bi­li ne­vje­ro­jat­ni do­ma­ći­ni. Pe­to iz­da­nje po­sve­ti­li smo na­šim obo­ža­va­te­lji­ma ko­ji u Split pris­ti­žu sa svih stra­na svi­je­ta, a mo­že­mo obe­ća­ti da ih oče­ku­je naj­bo­lji fes­ti­val do sa­da, s još vi­še sa­ti za­ba­ve i glaz­be, s još bo­ljim li­ne upom, vr­hun­skom pro­duk­ci­jom te broj­nim drugim iz­ne­na­đe­nji­ma. To je za­hva­la za nji­ho­vu vjer­nost i povjerenje – iz­ja­vio je Joe Ba­šić, di­rek­tor tvrt­ke MPG Li­ve, do­ma­ćeg or­ga­ni­za­to­ra fes­ti­va­la. A dosadašnji us­pjeh pri­lič­no je im­pre­si­van: Ul­tra je naj­ve­će do­ga­đa­nje u po­vi­jes­ti sa­mos­tal­ne Hr­vat­ske, za li­cen­ci­ju je kon­ku­ri­ra­lo 16 europ­skih ze­ma­lja, na or­ga­ni­za­ci­ji ra­di vi­še od 1500 lju­di, inves­ti­ci­ja od sto­ti­nu mi­li­ju­na ku­na u pet godina jed­no je od naj­ve­ćih ula­ga­nja u hr­vat­ski tu­ri­zam i pra­te­ću in­dus­tri­ju za­ba­ve, od 2015. go­di­ne fes­ti­val tra­je ci­je­li tje­dan pa se tu­ris­ti ko­ji pris­ti­žu iz iz­va­ne­urop­skih ze­ma­lja od­lu­ču­ju na de­se­tod­nev­ni bo­ra­vak, a svi gosti upoz­na­ju sva­ku od lo­ka­ci­ja fes­ti­va­la. Ovaj je fes­ti­val po­tak­nuo 500 mi­li­ju­na ku­na tu­ris­tič­ke po­troš­nje, a na Hvar, Vis i u Split uplo­vi 600 jah­ti i je­dre­nja­ka, sle­te 43 pri­vat­na avi­ona... Tak­va pro­duk­ci­ja s osam po­zor­ni­ca na če­ti­ri raz­li­či­te lo­ka­ci­je nije do sa­da vi­đe­na u Hr­vat­skoj, a šest mi­li­ju­na gle­da­te­lja sva­ke go­di­ne pra­ti li­ve stre­am fes­ti­va­la na kojem nas­tu­pa vi­še od 150 me­đu­na­rod­nih iz­vo­đa­ča od ko­jih se njih 30 na­la­zi na pres­tiž­noj ljes­tvi­ci DJ Mag. Mar­tin Gar­rix tvo­rac je naj­ve­ćeg ovo­go­diš­njeg svjet­skog hi­ta “Sca­red to be lo­nely”, sva­ke je go­di­ne je­dan od he­ad­li­ne­ra: – Ul­tra Eu­ro­pe ima ne­ku za­raz­nu ener­gi­ju i vo­lim joj se vra­ća­ti. Po­se­ban je tre­nu­tak ka­da svi po­dig­nu zas­ta­ve u zrak. Sva­ki se put na­je­žim jer ni­ka­da ni­sam vi­dio to­li­ko raz­li­či­tih zas­ta­va na jed­nom mjes­tu. Ja­ko vo­lim Hrvatsku! To je pre­kras­na zem­lja i

I po­li­ti­ka ra­zu­mi­je ko­li­ko je Ul­tra važ­na za tu­ri­zam i Hrvatsku pa že­li za­dr­ža­ti fes­ti­val

Glaz­be­ne zvi­jez­de ko­je sti­žu: Afro­jack, Van Bu­uren, Gu­et­ta, Har­dwell, Sna­ke, Ao­ki...

na­dam se da ću ove go­di­ne pro­na­ći ma­lo vre­me­na, opus­ti­ti se i vi­dje­ti ne­ke od lje­po­ta o ko­ji­ma svi go­vo­re – re­kao nam je Mar­tin. I za Da­vi­da Gu­et­tu Ul­tra Eu­ro­pe u Spli­tu po­seb­no je mjes­to i vo­li mu se vra­ća­ti. Je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih he­ad­li­ne­ra Har­dwell ka­že da je Ul­tra Eu­ro­pe do­ga­đa­nje i glaz­be­ni po­kret ko­ji je odu­vi­jek ši­rio po­zi­tiv­nu ener­gi­ju i je­dins­tvo: – Ja­ko je utje­cao na mo­ju ka­ri­je­ru i uvi­jek se ja­ko ra­du­jem nas­tu­pi­ma u Mi­ami­ju i Spli­tu, ko­ji je pu­no bli­že mo­jem do­mu. Po­se­ban je osje­ćaj bi­ti nje­go­vim di­je­lom od sa­mih po­če­ta­ka i pro­ma­tra­ti ka­ko se iz go­di­ne u go­di­nu ra­zvi­ja i ras­te. Že­lim nam svi­ma još ba­rem pet us­pješ­nih godina, a nes­trp­lji­vo iš­če­ku­jem po­vra­tak pred naj­bo­lju pu­bli­ku na svi­je­tu – ka­že Har­dwell. Tak­ve su zvi­jez­de ga­ran­ci­ja za priv­la­če­nje ve­li­kog bro­ja tu­ris­ta što je sa­da pre­poz­na­to i na vi­šim ra­zi­na­ma. – Ve­li­ke ma­ni­fes­ta­ci­je kao što je Ul­tra Eu­ro­pe fes­ti­val da­ju do­dat­nu vrijednost pos­to­je­ćoj tu­ris­tič­koj po­nu­di Hr­vat­ske. Sa­ma ma­ni­fes­ta­ci­ja pred­stav­lja sna­žan mo­tiv za po­sjet i kao tak­va do­pri­no­si pre­poz­nat­lji­vos­ti i imi­džu Hr­vat­ske kao vr­hun­ske tu­ris­tič­ke des­ti­na­ci­je. Vje­ru­jem da će fes­ti­val i ove go­di­ne dati ve­lik do­pri­nos Spli­tu i či­ta­voj Split­sko-dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji jer ne samo da će smje­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti bi­ti u pot­pu­nos­ti po­pu­nje­ni – u ho­te­li­ma, kam­po­vi­ma i pri­vat­nom smje­šta­ju, već će pri­do­ni­je­ti i svim os­ta­lim us­luž­nim dje­lat­nos­ti­ma – re­kao je mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li. Je­di­no što se mo­že ču­ti ovih da­na jest da Ul­tru Eu­ro­pe tre­ba re­zer­vi­ra­ti za slje­de­ćih pet godina. Že­lja je to i Split­sko-dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je. – Već pe­tu go­di­nu u ni­zu do­ma­ći­ni smo fes­ti­va­la, a to nije obič­ni glaz­be­ni fes­ti­val, već des­ti­na­cij­ski fes­ti­val ko­ji po­sje­ti­te­lji­ma nu­di je­dins­tve­no is­kus­tvo, da­je do­dat­nu vrijednost pos­to­je­ćoj, bo­ga­toj, tu­ris­tič­koj po­nu­di na­še žu­pa­ni­je te je pro­mo­vi­ra kao vr­hun­sku tu­ris­tič­ku des­ti­na­ci­ju.

Sli­je­di naj­ja­či li­ne-up

Vje­ru­jem da će fes­ti­val i ove go­di­ne dati ve­lik do­pri­nos Spli­tu i Split­sko-dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji kroz po­ve­ća­nu tu­ris­tič­ku po­troš­nju i što bo­lju po­pu­nje­nost smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta te se na­da­mo da će­mo u su­rad­nji s or­ga­ni­za­to­ri­ma i nji­ho­vim part­ne­ri­ma pro­na­ći rje­še­nje ka­ko bi­smo fes­ti­val za­dr­ža­li u Spli­tu – iz­ja­vio je Bla­žen­ko Bo­ban, žu­pan Split­sko-dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je. Ul­tra je i je­dan od naj­po­želj­ni­jih do­ga­đa­ja za spon­zo­re. Jas­no je i za­što. – Hrvatsku je 2015. po­sje­ti­lo 14,3, a 2016. go­di­ne 15,5 mi­li­ju­na tu­ris­ta. Za ova­kav rast sva­ka­ko je zas­lu­žan i pro­cvat fes­ti­val­skog tu­riz­ma ko­ji je Hrvatsku po­pu­la­ri­zi­rao kao ide­al­no ljet­no odre­di­šte, a upra­vo je fes­ti­val Ul­tra Eu­ro­pe na­šu zem­lju do­veo na sve oz­bilj­ni­je po­pi­se naj­bo­ljih glaz­be­nih des­ti­na­ci­ja. Osim što priv­la­če mnoš­tvo tu­ris­ta, fes­ti­va­li su po­la­ko, ali si­gur­no pos­ta­li po­zor­ni­ca za pre­mi­je­ru ino­va­tiv­nih na­či­na pla­ća­nja, po­put bez­go­to­vin­skog i be­skon­tak­t­nog pla­ća­nja, a Ul­tra Eu­ro­pe od sa­mog je po­čet­ka pre­dvod­nik u tom seg­men­tu – is­tak­nu­la je He­le­na Traj­kov­ski, di­rek­to­ri­ca mar­ke­tin­ga u kom­pa­ni­ji Mas­terCard za Hrvatsku i Slo­ve­ni­ju. Usko­ro, od 14. do 16. sr­p­nja, par­ti­ja­ne­ri Ul­tra Eu­ro­pe fes­ti­va­la moći će uži­va­ti u rit­mu ko­ji će uda­ra­ti vje­ro­jat­no naj­ja­či li­ne-up DJ-a ko­ji se mo­že do­bi­ti za neki ljet­ni fes­ti­val – Afro­jack, Ar­min van Bu­uren, Axwell, In­gro­sso, Da­vid Gu­et­ta, Har­dwell, Mar­tin Gar­rix, DJ Sna­ke, Ste­ve Ao­ki i Tiës­to. Ne­će­mo po­gri­je­ši­ti ako ka­že­mo da je ovo naj­ja­či li­ne-up Ul­tre do sa­da.

Bo­ra­vak od 10 da­na Fes­ti­val tra­je tje­dan da­na, a gosti iz iz­va­ne­urop­skih ze­ma­lja za­dr­že se čak de­set da­na

Or­ga­ni­za­to­ri su ima­li jas­nu vi­zi­ju što žele od Ul­tre u Spli­tu, a to im sva­ke go­di­ne do­vo­di sve vi­še gos­ti­ju

Naj­bo­lji DJ-evi svi­je­ta Svi je­dva če­ka­ju po­vra­tak u Split jer, ka­žu, uz­bud­lji­vo je gle­da­ti naj­bo­lju pu­bli­ku, ali i rast i ra­zvoj fes­ti­va­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.