Pu­tu­ju­ća iz­lož­ba maj­sto­ra Ive Friš­či­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (mc)•

U Mu­ze­ju li­kov­nih umjet­nos­ti da­nas u 19 sa­ti otva­ra se iz­lož­ba ra­do­va Ive Friš­či­ća “Ne­ću rav­na­lo, hva­la”. Na­gla­sak je stav­ljen na ge­ome­trij­sku fa­zu Friš­či­će­va stva­ra­laš­tva, pre­ciz­ni­je na ra­do­ve nas­ta­le između 1972. i 1974. Ra­do­vi su nas­ta­li pa­ra­lel­no s poz­na­tim cik­lu­si­ma “Si­le pros­to­ra” i “Pro­dor cr­te” ko­ji su obra­đe­ni i u mo­no­gra­fi­ji Vla­di­mi­ra Ma­le­ko­vi­ća iz 1982. U 2017. ovu pu­tu­ju­ću iz­lož­bu, osim u Osi­je­ku, vi­djet će i pu­bli­ka u Ko­priv­ni­ci, Kri­žev­ci­ma, Opa­ti­ji i Bje­lo­va­ru, a nas­ta­la je uoči 80. ob­ljet­ni­ce ro­đe­nja bje­lo­var­skog sli­ka­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.