Pri­ja­telj­stvo uz gi­ta­ru i har­mo­ni­ku

Spa­ja­ju Co­upe­ri­na, Sa­ti­eja i Bar­tóka s bal­kan­skim te­ma­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Bra­ni­mir Po­fuk bra­ni­mir.po­fuk@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Glaz­be­ni­ci su vi­še­go­diš­nje dru­že­nje i sli­čan na­čin po­ima­nja glaz­be pre­to­či­li u pro­jekt “Arit­mia” ko­ji će da­nas pred­sta­vi­ti u ZKM-u

Gi­ta­rist Mi­ros­lav Ta­dić i har­mo­ni­ka­ši­ca Me­ri­ma Klju­čo glaz­be­ni­ci su za­pa­že­ni i ci­je­nje­ni na svjet­skoj sce­ni zbog svo­je vir­tu­oz­nos­ti, ose­buj­nos­ti i je­dins­tve­nos­ti autor­skog iz­ri­ča­ja ko­ji raz­li­či­te utje­ca­je i sti­lo­ve spa­ja u du­bo­ko dojm­lji­vu i snaž­nu no­vu glaz­bu. Uto­li­ko je dra­go­cje­ni­ja pri­li­ka ko­ju će ve­če­ras ima­ti za­gre­bač­ka pu­bli­ka da ih ču­je za­jed­no, na kon­cer­tu ko­ji u 21 sat po­či­nje u ZeKa­eMu. Na­kon vi­še­go­diš­njeg pri­ja­telj­stva i di­je­lje­nja is­tih glaz­be­nih afi­ni­te­ta dvo­je maj­sto­ra pred­sta­vit će za­jed­nič­ki pro­jekt “Arit­mia” u kojem spa­ja­ju aran­žma­ne i im­pro­vi­za­ci­je na kla­sič­ne te­me, od Bac­ha i Co­upe­ri­na do Sa­ti­eja, de Fal­le i Bar­tóka, kao i kom­plek­s­ne bal­kan­ske tra­di­ci­onal­ne te­me.

Dru­že­nje u Los An­ge­le­su

– Me­ri­mu i me­ne nije spo­ji­la kom­bi­na­ci­ja na­ših ins­tru­me­na­ta, već naš pris­tup glaz­bi i ve­li­ka slič­nost u sen­zi­bi­li­te­tu. Ka­da svi­raš s ne­kim tko ti je mu­zič­ki to­li­ko sro­dan, on­da se i ins­tru­men­ti ne­ka­ko pri­rod­no spo­je. Obo­je imamo kla­sič­no obra­zo­va­nje, ali i sklo­nost k im­pro­vi­zi­ra­nju, aran­ži­ra­nju i skla­da­nju te ve­li­ku lju­bav za tra­di­ci­onal­nu fol­k­lor2005., nu glaz­bu Bal­ka­na. Na­la­zi­mo iz­a­zov i za­do­volj­stvo u kom­bi­ni­ra­nju tih raz­no­vr­s­nih utje­ca­ja. Im­pro­vi­za­ci­ja nam da­je svje­ži­nu i mo­guć­nost da se pri­la­go­di­mo slu­ša­te­lji­ma, pros­to­ru i tre­nu­tač­nom ras­po­lo­že­nju, te je sva­ki naš nas­tup po­se­ban i dru­ga­či­ji od dru­gih – re­kao nam je uoči za­gre­bač­kog kon­cer­ta Mi­ros­lav Ta­dić. Bo­ra­vak u Za­gre­bu is­ko­ris­tit će da da­nas, u 12.30 sa­ti u Caf­fe-ba­ru & Mu­sic sho­pu No­va Plo­ča, pred­sta­vi i svoj no­vi al­bum “Spa­va­ti, mo­žda sa­nja­ti”. – Mi­ros­lav i ja pri­ja­te­lji smo još od a do na­še su­rad­nje doš­lo je vr­lo spon­ta­no. Go­di­ne 2011. pre­se­li­la sam se u Los An­ge­les, što nam je olak­ša­lo su­rad­nju. Za­jed­nič­ka lju­bav prema mu­zi­ci Bal­ka­na otvo­ri­la je vra­ta po­seb­nom mu­zič­kom iz­ra­ža­ju u kojem uje­di­nju­je­mo kla­sič­ne, su­vre­me­ne i tra­di­ci­onal­ne teh­ni­ke.

Glaz­be­no pu­to­va­nje

Ka­ko ori­gi­nal­ne kom­po­zi­ci­je za gi­ta­ru i har­mo­ni­ku go­to­vo da i ne pos­to­je, bi­lo nam je vr­lo in­te­re­sant­no ot­kri­va­ti za­jed­nič­ke mo­guć­nos­ti i dru­ga­či­je bo­je na­ših ins­tru­me­na­ta. Div­na je spoz­na­ja da ova dva ins­tru­men­ta, za­jed­no, mogu zvu­ča­ti ta­ko moć­no – ri­je­či su Me­ri­me Klju­čo, a ujed­no i naj­bo­lja po­ziv­ni­ca na ne­sva­ki­daš­nje iz­van­red­no pu­to­va­nje fan­tas­tič­nim glaz­be­nim kra­jo­li­ci­ma.

Ta­dić da­nas u cen­tru Za­gre­bu pred­stav­lja i svoj no­vi al­bum “Spa­va­ti, mo­žda sa­nja­ti”

PROMO

Is­ti afi­ni­te­ti Me­ri­mu i me­ne nije uje­di­ni­la kom­bi­na­ci­ja na­ših ins­tru­me­na­ta, već ve­li­ka slič­nost u sen­zi­bi­li­te­tu, ka­že Ta­dić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.