Ras­ta­va Pe­tre Ec­cles­to­ne mo­gla bi bi­ti naj­skup­lja

Kći Ber­ni­eja i Sla­vi­ce vi­še ne že­li tr­pje­ti Stun­to­vo zlos­tav­lja­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Sce­na@ve­cer­nji.net

Par­ni­ca iz­a­zi­va ve­lik in­te­res jav­nos­ti jer se Ja­mes Stunt na su­du po­na­ša ne­pri­mje­re­no, a do kra­ja pos­tup­ka od­bi­ja na­pus­ti­ti dom ko­ji di­je­li s Pe­trom i nji­ho­vo tro­je dje­ce Ja­na Ba­čić Da­ily Ma­il po­kre­nuo je me­dij­sku la­vi­nu obja­viv­ši da je doš­lo do kra­ha bra­ka između Pe­tre Ec­cles­to­ne, kće­ri vlas­ni­ka For­mu­le 1 Ber­ni­eja Ec­cles­to­nea i nje­go­ve biv­še su­pru­ge, Ri­je­čan­ke Sla­vi­ce Ec­cles­to­ne, i kon­tro­verz­nog po­du­zet­ni­ka Ja­me­sa Stun­ta. Raz­log ra­zvo­da, na­vo­di 28-go­diš­nja Pe­tra koja s Ja­me­som ima tro­je dje­ce, jest nje­go­va na­sil­na na­rav i kon­zu­mi­ra­nje opi­ja­ta. S ob­zi­rom na nji­ho­vo po­dri­je­tlo i ra­sko­šan ži­vot, obo­je su an­ga­ži­ra­li naj­bo­lje bra­ko­ra­zvod­ne od­vjet­ni­ke jer se nji­ho­vo bo­gat­stvo pro­cje­nju­je na 5,5 mi­li­jar­di fun­ti, či­me će taj ra­zvod mo­žda zas­lu­ži­ti ti­tu­lu naj­skup­ljeg u svi­je­tu poz­na­tih oso­ba. Pe­tru, na­ime, zas­tu­pa ba­ru­ni­ca Fi­ona Shac­k­le­ton, koja je bi­la od­vjet­ni­ca Pa­ula McCart­neyja ka­da se ra­zvo­dio od He­at­her Mil­ls.

Ne­ugod­nos­ti u sud­ni­ci

Ka­ko je par­ni­ca već po­če­la, neki su de­ta­lji iz sud­ni­ce is­cu­ri­li u jav­nost pa ta­ko bri­tan­ski me­di­ji pi­šu ka­ko se Stunt na su­du po­na­šao ne­pri­mje­re­no, vri­je­đao Pe­tri­na oca i čak ga na iz­la­sku iz sud­ni­ce uda­rio po ra­me­nu, a Ber­nie je ta­da kre­nuo za njim, no in­ci­dent je spri­je­čen. Stunt se us­to ru­gao, smi­jao i ome­tao su­đe­nje. Pe­tra zah­ti­je­va da se nje­zin su­prug is­e­li iz nji­ho­ve ku­će u Chel­se­aju te da ona os­ta­ne sa­ma ži­vje­ti s nji­ho­vo tro­je dje­ce jer ne mo­že vi­še tr­pje­ti nje­go­vo zlos­tav­lja­nje. Usko­ro biv­ši su­pruž­ni­ci vlas­ni­ci su 158 mi­li­ju­na fun­ti vri­jed­nog ima­nja u Los An­ge­le­su te 100 mi­li­ju­na fun­ti vri­jed­ne vi­le u Lon­do­nu, a po­sje­du­ju i vi­lu Aa­ro­na Spel­lin­ga ko­ju su ku­pi­li za 65 mi­li­ju­na fun­ti. To je samo dio imo­vi­ne za ko­ju će se bo­ri­ti. Par se upoz­nao 2006. go­di­ne. Na vjen­ča­nju u Ita­li­ji nji­ho­vih 350 gos­ti­ju za­bav­lja­li su Eric Clap­ton, Black Eyed Pe­as i DJ Da­vid Gu­et­ta. Su­pruž­ni­ci su pot­pi­sa­li pred­brač­ni ugo­vor vri­je­dan 16 mi­li­ju­na fun­ti.

Naj­skup­lji ra­zvo­di

Ia­ko su pri­je vjen­ča­nja pot­pi­sa­li pred­brač­ni ugo­vor, Pe­tra i Stunt bo­re se za za­jed­nič­ke ne­kret­ni­ne

Stun­to­va imo­vi­na pro­ci­je­nje­na je na 3,3 mi­li­jar­de fun­ti, a uklju­ču­je zbir­ku vi­na vri­jed­nu 15 mi­li­ju­na fun­ti i dvi­je ne­kret­ni­ne u Lon­do­nu, od ko­jih je sva­ka vri­jed­na če­ti­ri mi­li­ju­na. I mno­gi dru­gi bra­ko­vi

Pe­tra Ec­cles­to­ne sa ses­trom Ta­ma­rom ra­do lje­tu­je u Hr­vat­skoj, naj­ra­di­je na Hva­ru i u Du­brov­ni­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.