Ćor­lu­ka i Fran­ka Ba­te­lić plo­ve bro­dom po Grč­koj

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (jb)

Su­tra, u pa­ke­tu s Ve­čer­njim lis­tom, po­tra­ži­te no­vi broj ma­ga­zi­na Li­ving. U ovo­me, pra­vom ljet­nom bro­ju po­za­ba­vi­li smo se ure­đe­njem vi­ken­di­ca i do­no­si­mo čak 40 sa­vje­ta ko­ji će vam po­mo­ći da ure­di­te svo­ju ku­ću za od­mor bez ula­ga­nja pu­no nov­ca i bez po­tre­be za an­ga­ži­ra­njem maj­sto­ra. Osim op­sež­nog vo­di­ča, u Li­vin­gu vas če­ka i pre­gršt ide­ja za ure­đe­nje do­ma, vr­ta, bal­ko­na te ra­skoš­ni edi­to­ri­jal ko­ji će vas, vje­ru­je­mo, in­s­pi­ri­ra­ti da bal­kon ili te­ra­su pre­tvo­ri­te u dnev­ni bo­ra­vak na otvo­re­nom. Da­ka­ko, ni­smo za­ne­ma­ri­li ni ljet­na os­vje­že­nja pa vam ta­ko do­no­si­mo re­cep­te za naj­fi­ni­je ma­le za­lo­ga­je sa špa­njol­skim pot­pi­som – ta­pa­se te jed­nos­tav­na, ukus­na i zdra­va je­la te­me­lje­na na me­di­te­ran­skoj ku­hi­nji. Ako ste već na go­diš­njem od­mo­ru, ide­alan je tre­nu­tak da se po­za­ba­vi­te vr­tom – na­ši struč­nja­ci sa­vje­tu­ju vam ka­ko da vam tra­va bu­de ze­le­ni­ja od su­sje­do­ve i ka­ko uz­go­ji­ti or­gan­ski vrt bez ikak­vih ke­mi­ka­li­ja. Za one ko­ji se pak od­ma­ra­ju po­sve opu­šte­no iz­a­bra­li smo de­set naj­bo­ljih luf­ti­ća uz či­ju će­te po­moć pos­ta­ti zvi­jez­de Ins­ta­gra­ma! u svi­je­tu poz­na­tih i slav­nih za­vr­ši­li su sku­pim ra­zvo­di­ma. Ta­ko je iz bra­ka Ti­ge­ra Wo­od­sa i Elin Nor­de­gren nje­go­va su­pru­ga iz­iš­la bo­ga­ti­ja za 110 mi­li­ju­na do­la­ra i ku­ću na Flo­ri­di, dok je, primjerice, glu­mi­ca Ni­co­le Kid­man od To­ma Cru­isea do­bi­la od­šte­tu od 90 mi­li­ju­na do­la­ra. U bra­ku između Ma­don­ne i Guya Rit­c­hi­eja pro­fi­ti­rao je on, do­biv­ši 80 mi­li­ju­na do­la­ra u nov­cu i imo­vi­ni, ku­ću i pub. Pri vr­hu ljes­tvi­ce naj­skup­ljih ra­zvo­da su Ro­man i Iri­na Abra­mo­vič. Iri­na je iz bra­ka iz­iš­la s 300 mi­li­ju­na do­la­ra, dok je su­pru­ga Mic­ha­ela Jor­da­na, Ju­ani­ta, na­kon ra­zvo­da od biv­šeg ko­šar­ka­ša do­bi­la 168 mi­li­ju­na do­la­ra.

Hr­vat­ski no­go­me­taš i re­pre­zen­ta­ti­vac Ve­dran Ćor­lu­ka na zas­lu­že­nom je od­mo­ru u druš­tvu svo­je dje­voj­ke, 25-go­diš­nje Fran­ke Ba­te­lić. Na Ins­ta­gra­mu je ot­krio da se na­la­ze na Spét­se­su, oto­ku u Grč­koj. Par plo­vi bro­dom i uži­va u lju­ba­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.