Ade­le po­nov­no naj­a­vi­la pov­la­če­nje sa sce­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (dp)

Pje­va­či­ca Ade­le, koja se tre­nu­tač­no na­la­zi na svjet­skoj tur­ne­ji, po­nov­no je naj­a­vi­la pov­la­če­nje sa sce­ne. Na­ime, obja­vom pi­sma na Ins­ta­gra­mu da­la je nas­lu­ti­ti da joj je dos­ta nas­tu­pa, sla­ve i iz­bi­va­nja iz ku­će. Na­kon 15 mje­se­ci ži­vo­ta na ces­ti ka­že da joj je dos­ta pu­to­va­nja jer je vi­še kuć­ni tip i vo­li uži­va­ti u sva­kod­nev­nim sit­ni­ca­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.