Se­zo­na vjen­ča­nja me­đu do­ma­ćim ru­ko­me­ta­ši­ma

Pred ol­tar će Ve­nio Lo­sert, Kre­ši­mir Ko­zi­na, Do­ma­goj Pav­lo­vić...

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Ovo lje­to za mno­ge do­ma­će ru­ko­me­ta­še ve­li­ka je pre­kret­ni­ca jer su mno­gi od njih od­lu­či­li uplo­vi­ti u brač­nu lu­ku

Ni­ko­li­na Gu­ja, Ni­ko­li­na Ku­nić U ru­ko­met­nom svi­je­tu usko­ro se pri­pre­ma ne­ko­li­ko vjen­ča­nja. Već ovog lje­ta pred ol­tar će sta­ti pros­lav­lje­ni ru­ko­met­ni vra­tar, 40-go­diš­nji Ve­nio Lo­sert. Nje­go­va oda­bra­ni­ca je 34-go­diš­nja spor­ta­ši­ca, od­boj­ka­ši­ca Mi­ra To­pić. Ve­nio, ko­jeg od proš­le go­di­ne gledamo u ulo­zi tre­ne­ra vra­ta­ra ma­đar­skog klu­ba Ve­s­z­prém naj­vi­še se ve­se­li po­sje­ti­ma Mi­re koja do­bro ra­zu­mi­je ži­vot spor­ta­ša. Atrak­tiv­na Spli­ćan­ka i sa­ma je čla­ni­ca re­pre­zen­ta­ci­je i još proš­le go­di­ne ži­vje­la je u Polj­skoj, gdje je igra­la za klub Im­pel Wro­claw. Još je­dan ru­ko­me­taš ko­ji će ove go­di­ne navodno iz­re­ći sud­bo­nos­no da, jest, ka­ko doz­na­je­mo, i 27-go- diš­nji Ri­je­ča­nin Kre­ši­mir Ko­zi­na. On će pred ol­tar odves­ti du­go­go­diš­nju dje­voj­ku Pe­tru Filipović s ko­jom ži­vi u Ber­li­nu, gdje igra za Füc­h­se. Par se od­lič­no sna­šao u Nje­mač­koj, a to­me za­si­gur­no pri­do­no­si či­nje­ni­ca što Kre­ši­mir od­lič­no zna nje­mač­ki je­zik. A 2018. u bra­ku će do­če­ka­ti i Za­gre­bov ru­ko­me­taš i hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac, 24-go­diš­nji Do­ma­goj Pav­lo­vić, ko­ji će 30. pro­sin­ca ove go­di­ne pred ol­tar odves­ti du­go­go­diš­nju dje­voj­ku Ja­nu De­ssar­do. Do­ma­goj je go­di­nu da­na mla­đu Ja­nu, stu­den­ti­cu Ki­ne­zi­olo­škog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu, za­pro­sio u lis­to­pa­du proš­le go­di­ne. Hr­vat­ski ru­ko­met­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Luka Ste­pan­čić i nje­go­va Ana proš­le go­di­ne u ovo vrijeme vjen­ča­li su se u ma­tič­nom ure­du, a u su­bo­tu, 24. lip­nja, pri­re­di­li su slav­lje za rod­bi­nu i pri­ja­te­lje. Par, ko­ji ima de­ve­to­mje­seč­nog sin­či­ća Ja­ko­va, na­kon cr­k­ve­nog vjen­ča­nja pri­re­dio je svad­be­no slav­lje.

IGOR KRALJ, IGOR ŠOBAN/ PIXSELL

Slje­de­ći na re­du Na­kon što se ože­nio Luka Ste­pan­čić (go­re des­no), na re­du su i Kre­ši­mir Ko­zi­na, Ve­nio Lo­sert i Do­ma­goj Pav­lo­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.