Ri­han­na i Ka­te Bec­kin­sa­le po­nov­no lju­be

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (isg)

Ha­ssan Ja­mal, sa­udij­ski biz­ni­smen ko­ji po­tje­če iz jed­ne od naj­bo­ga­ti­jih obi­te­lji na svi­je­tu, no­vi je deč­ko pje­va­či­ce Ri­han­ne. Ri­han­na je ne­dav­no pre­ki­nu­la ve­zu s ame­rič­kim re­pe­rom Dra­ke­om. Uz­bud­ljiv lju­bav­ni ži­vot tre­nu­tač­no ima i glu­mi­ca Ka­te Bec­kin­sa­le. Na­ime,vi­đe­na je ka­ko se gr­li s 21-go­diš­njim stand-up ko­mi­ča­rom Mat­tom Ri­fe­om ko­ji je od nje mla­đi čak 22 go­di­ne. Ka­te ima 18-go­diš­nju kćer iz ve­ze s glum­cem Mic­ha­elom She­enom. Na­kon pre­ki­da sa She­enom, uda­la se za re­da­te­lja Le­na Wi­se­ma­na, a ra­zve­la se pri­je tri go­di­ne.

Pje­va­či­ca ne skri­va da je po­nov­no za­ljub­lje­na pre­ko uši­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.