Pe­tev sni­ma film ‘Im­pe­rij uz­vra­ća uda­rac’

U Mak­si­mi­ru ima­ju raz­lo­ga za op­ti­mi­zam uoči nove sezone

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Du­ži od­mor, is­kus­ni­ji igra­či, ‘pro­svi­jet­lje­ni Pe­tev’ i još niz ar­gu­me­na­ta mo­že po­du­pri­je­ti op­ti­mi­zam Di­na­ma

Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZA­GREB Kad net­ko osvo­ji 11 nas­lo­va pr­va­ka dr­ža­ve za­re­dom, pa u če­mu god to bi­lo, neki bi rek­li i u plju­va­nju u dalj, on­da se ta­kav ima za što “uhva­ti­ti”. Di­na­mo je 11 pu­ta za­re­dom bio pr­vak Hr­vat­ske i glav­ni di­rek­tor klu­ba Tomislav Sve­ti­na, kad go­vo­ri o toj do­mi­na­ci­ji, pa i od­lič­nim rezultatima u europskim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma zbog ko­jih je Ue­fa pla­ve pro­gla­si­la Re­al Ma­dri­dom kva­li­fi­ka­ci­ja, ima pravo re­ći da je Di­na­mo naš Bayern.

Sad i ni­kad vi­še!

No taj Bayern ili Re­al hr­vat­skog no­go­me­ta proš­le je sezone po­sus­tao i sad je na pri­pre­ma­ma na ko­ji­ma ka­ni iz­bru­si­ti mom­čad koja će vra­ti­ti taj nas­lov, sni­mi­ti no­vi nas­ta­vak fil­ma “Im­pe­rij uz­vra­ća uda­rac” auto­ra Ge­or­gea Lu­ca­sa, iz se­ri­ja­la Zvjez­da­nih ra­to­va. Pla­vi ima­ju raz­lo­ga za op­ti­mi­zam, za film sa sret­nim za­vr­šet­kom. Na nji­ma je da pro­na­đu svo­ju svoj put i od “Oti­ma­ča iz­gub­lje­nog kov­če­ga”, no­go­me­ta­ša Ri­je­ke, vra­te taj kov­čeg, nas­lov pr­va­ka. Uos­ta­lom, i Zdrav­ko Ma­mić je, na­kon što je Di­na­mo iz­gu­bio fi­na­le ku­pa, us­t­vr­dio: – Ovo ste vi­dje­li sad i ni­kad vi­še – pos­lao je po­ru­ku put Ri­je­ke, Haj­du­ka i os­ta­lih klu­bo­va. No, pla­vi su se sad opek­li, sad su “vru­ći” da iz­gub­lje­no vra­te, ali mo­ra­ju bi­ti oprez­ni da se “Im­pe­rij uz­vra­ća uda­rac” i “Oti­ma­či iz­gub­lje­nog kov­če­ga” Ge­or­gea Lu­ca­sa ne bi pre­tvo­ri­li su “Ne­mo­gu­ću mi­si­ju 2”, u no­vu se­zo­nu bez slav­lja. A to bi Di­na­mu bi­la već tra­ge­di­ja. U tom nas­ta­ja­nju pla­vih da se vra­te ima ne­ko­li­ko “de­ta­lja” ko­ji im idu u pri­log. Primjerice, pla­vi du­go ni­su ima­li ovo­li­ko od­mo­ra. Pri­jaš­njih godina po­je­di­ni igra­či, po­go­to­vu re­pre­zen­ta­tiv­ci, ima­li su po pet-šest da­na od­mo­ra. Ti naj­bo­lji, re­pre­zen­ta­tiv­ci, kas­ni­je su po­či­nja­li s pri­pre­ma­ma, mom­čad nije ra­di­la za­jed­no. Sa­da je druk­či­je, eto i to dru­go mjes­to u pr­vens­tvu do­ni­je­lo im je ne­što do­bro­ga. Is­ti­na, os­ta­li su bez pre­mi­ja za nas­lov pr­va­ka i kup, ali su do­bi­li vi­še od­mo­ra. Do­sad su star­ta­li ra­ni­je jer su kao pr­va­ci igra­li u dru­gom pret­ko­lu Li­ge pr­va­ka, ova­ko kre­ću u tre­ćem pret­ko­lu Eu­rop­ske li­ge. Ra­ni­ji start sad če­ka Ri­je­ku, ra­ni­je od Di­na­ma star­ta i Haj­duk, Osijek je ju­čer odi­grao pr­vu europ­sku utak­mi­cu. A to na kra­ju ipak od­no­si ener­gi­ju. U spor­tu je uvri­je­žen stav da je lak­še ne­što osvo­ji­ti ne­go obra­ni­ti. Di­na­mo je de­set pu­ta za­re­dom us­pio obra­ni­ti nas­lov, ali u no­vu se­zo­nu kre­će s dru­ge po­zi­ci­je, sad on pos­ta­je lo­vac, a ne lo­vi­na što je ti­je­kom svih tih godina bio. Pro­lje­tos nije bio do­bar lo­vac, ali sad

se mo­žda mo­že uz­da­ti u nes­na­la­že­nje Ri­je­ke u obra­ni nas­lo­va. Sva­ki pla­vi igrač mo­rao bi bi­ti još ka­ko mo­ti­vi­ran, do­ka­za­ti i se­bi i dru­gi­ma da je proš­la se­zo­na samo bi­la kri­vi ko­rak, a i sva­ki pla­vi po­je­di­nac, osim ri­jet­kih, mo­ra do­ka­za­ti da zas­lu­žu­je igra­ti u Di­na­mu. Na­da­lje, Ivajlo Pe­tev, re­ži­ser pla­ve mom­ča­di, sad je upoz­nao svo­je glav­ne glum­ce, sta­tis­te, li­gu...

Pe­tev je po­bi­je­dio zvi­jez­de

Ubr­zo na­kon što je do­šao u Di­na­mo, u klu­bu su nam rek­li da ne oče­ku­ju ins­tant uči­nak od nje­ga jer nije nas­li­je­dio mom­čad, ne­go raz­bi­je­nu voj­sku. Na pri­pre­ma­ma u Tur­skoj mom­čad je igra­la ja­ko do­bro. “Kupio” je Pe­tev ta­ko i čel­ni­ke klu­ba ko­ji su mu br­že-bo­lje pro­du­lji­li ugo­vor. No on­da na pro­lje­će ipak ni­smo vi­dje­li Di­na­mo ka­kav smo oče­ki­va­li. Sad je pla­vi Ge­or­ge Lu­cas, od­nos­no Ivajlo Pe­tev lu­pio pr­ve “kla­pe” na sni­ma­nju no­vog fil­ma, kre­nuo je s pla­vi­ma u pri­pre­me. Mogu se pla­vi na­da­ti i da Ri­je­ka ne mo­že po­no­vi­ti ta­ko do­bru se­zo­nu. Mo­žda je to ar­gu­ment ko­ji je pri­je utje­ha za Di­na­mo jer pla­vi bi se ipak pr­vo mo­ra­li okre­nu­ti se­bi, svo­jim igra­ma, a ma­nje se na­da­ti po­sr­ta­ji­ma dru­gih. Ri­je­ka proš­le sezone nije ima­la pu­no pos­la u Europi, is­pa­la je od­mah na star­tu od Başakşe­hi­ra i po­sve­ti­la se do­ma­ćem no­go­met­nom “bu­nji­štu”. Sad star­ta ra­ni­je, Ma­tjaž Kek mo­ra sla­ga­ti do­bar dio novih stva­ri u mom­ča­di. U Mak­si­mi­ru, osim, na­rav­no, Zo­ra­na Ma­mi­ća, ni­je­dan tre­ner nije do­bio to­li­ko kredita kao Ivajlo Pe­tev, a i to­li­ko slo­bo­de. Pr­vo, već to što je pre­ži­vio na klu­pi, a os­tao je bez oba tro­fe­ja, da­je mu moć u svla­či­oni­ci. Klub je stao iza nje­ga i sad ni­je­dan igrač to ne mo­že ig­no­ri­ra­ti. I ne samo to, Pe­tev je u “ma­če­va­nju” po­bi­je­dio sport­skog di­rek­to­ra Ro­mea Jo­za­ka, po­bi­je­dio je i u su­da­ru s glav­nim zvi­jez­da­ma, Sam­mi­rom, Ćo­ri­ćem i Fer­nan­de­som. Ne­koć to tre­ner Di­na­ma ne bi pre­ži­vio, a Pe­tev je os­tao jer oči­to mu vje­ru­ju i sad star­ta s čvr­ste po­zi­ci­je, a to ni­ka­ko nije loše, auto­ri­tet je klju­čan i, ako su ti­me u Di­na­mu od­lu­či­li “pre­pi­sa­ti gra­di­vo” Ri­je­ke s Ke­kom, nije im to lo­ša od­lu­ka. Pu­no se tin­te pro­li­lo o to­me ka­ko je u Di­na­mu pre­vi­še stra­na­ca, ka­ko je klub iz­gu­bio do­ma­ći ‘štih’. U se­zo­ni koja je iza nas, ot­ka­ko je do­šao Ivajlo Pe­tev, to se stu­bo­kom pro­mi­je­ni­lo. Ni­kad pla­vi ni­su igra­li s to­li­ko do­ma­ćih i još k to­me mla­dih igra­ča. Di­na­mo je uveo te klin­ce. Sad su sta­ri­ji, is­kus­ni­ji. U Di­na­mu ima tog ‘fri­škog što­fa’, Da­ni Ol­mo i Ni­ko­la Mo­ro u za­vr­š­ni­ci pr­vens­tva po­ka­za­li su da mogu, zna­ju i ho­će, Borna So­sa bit će mo­der­ni, du­go če­ka­ni li­je­vi bek, Amer Go­jak je po­ka­zao vi­še od Sam­mi­ra i Ćo­ri­ća ko­ji je du­go stag­ni­rao. Opo­ra­vi li se Ben­ko­vić ka­ko tre­ba, on­da će tu bi­ti ple­ja­da pla­vih oko ko­je se mo­že gra­di­ti mom­čad. Di­na­mo je uvi­jek u Li­gi pr­va­ka imao ve­li­ke sno­ve i že­lje, a ni­kad nije na­pra­vio ni­šta. No pu­no se kon­cen­tri­rao na to, a ma­nje na HNL, do­jam je da sad pri­ti­ska Eu­ro­pe ne­ma. Mo­žda za­to što su pla­vi svjes­ni da u se­zo­ni koja je za na­ma ni­su po­ka­za­li da ima­ju ni pri­bliž­no europski kom­pe­ti­tiv­nu mom­čad i da su se jed­nos­tav­no po­sve­ti­li sla­ga­nju za HNL. No ne mo­ra­ju se baš za­va­ra­va­ti, kad se pri­bli­ži Eu­ro­pa i kva­li­fi­ka­ci­je, pri­ti­sak će ras­ti, u Mak­si­mi­ru ži­vot bez pri­ti­ska ne pos­to­ji. To­ga mo­ra­ju bi­ti svjes­ni i igra­či ali i ‘brat­ko’ Pe­tev.

Pla­vi se mogu na­da­ti da Ri­je­ka ne mo­že po­no­vi­ti ta­ko sjaj­nu proš­lu se­zo­nu Igra­či Di­na­ma sad ima­ju do­dat­ne mo­ti­ve, kao lov­ci žele vra­ti­ti tro­fej u Mak­si­mir­sku 128

IVAJLO PE­TEV tre­ner Di­na­ma

Za­do­vo­ljan sam sa svo­jim igra­či­ma, s nji­ho­vim ra­dom i pris­tu­pom na ovim pri­pre­ma­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.