Me­ssi je čes­ti­tao svom biv­šem su­igra­ču Bra­vu ko­ji je iz­ba­cio Por­tu­gal

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Želj­ko Jan­ko­vić zelj­ko.jan­ko­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Vra­tar Cla­udio Bra­vo još je jed­nom bio či­le­an­ski ju­nak. Obra­nio je sva tri je­da­na­es­ter­ca koja su iz­ve­li no­go­me­ta­ši Por­tu­ga­la U ri­jet­ko vi­đe­nom sce­na­ri­ju no­go­me­ta­ši Či­lea iz­bo­ri­li su fi­na­le Ku­pa kon­fe­de­ra­ci­ja. Či­le­an­ci su na­kon bo­ljeg iz­vo­đe­nja je­da­na­es­te­ra­ca svla­da­li Por­tu­gal s 3:0, a os­nov­ni dio su­sre­ta za­vr­šio je 0:0. Ju­nak ve­če­ri bio je či­le­an­ski vra­tar Cla­udio Bra­vo ko­ji je obra­nio sva tri je­da­na­es­ter­ca por­tu­gal­skim no­go­me­ta­ši­ma. Re­dom je za­us­tav­ljao udar­ce Qu­are­smi, Mo­utin­hu i Na­ni­ju. Da stvar bu­de go­ra za Na­ni­ja, on je si­noć upi­sao 111. nas­tup za naj­bo­lju por­tu­gal­sku vr­stu. Samo su dvo­ji­ca is­pred nje­ga. Cris­ti­ano Ro­nal­do sa 143 i Lu­is Fi­go sa 127 nas­tu­pa. Te­ško da se Na­ni si­noć mogao ve­se­li­ti svom in­di­vi­du­al­nom do­se­gu. S dru­ge stra­ne, Vi­dal, Aran­gu­iz i San­c­hez svla­da­li su Ru­ija Pa­tri­ci­ja. Bi­la je ovo 11. utak­mi­ca u po­vi­jes­ti Ku­pa kon­fe­de­ra­ci­ja koja je otiš­la u pro­du­žet­ke. Od pret­hod­nih de­set pet je od­lu­če­no na­kon iz­vo­đe­nja je­da­na­es­te­ra­ca. Na­rav­no da su Bra­vu su­igra­či na­kon Na­ni­je­va udar­ca po­hi­ta­li u za­gr­ljaj. Cris­ti­ano Ro­nal­do nije mogao sa­kri­ti ra­zo­ča­ra­nje. Ne­moć­no je prema su­igra­či­ma ši­rio ru­ke su­ge­ri­ra­ju­ći: “Pa do­bro, deč­ki, je li ovo mo­gu­će...!?” Naj­ve­ća por­tu­gal­ska zvi­jez­da du­go je ras­prav­lja­la sa su­igra­či­ma na trav­nja­ku, ko­ji je na­pus­ti­la go­to­vo u su­za­ma. Nije ni sti­gao iz­ves­ti je­da­na­es­te­rac. A si­gur­no je u gla­vi imao ma­lo dru­ga­či­je pla­ni­ra­nu ve­čer. U mo­ru broj­nih re­ak­ci­ja na­kon bri­ljant­ne iz­ved­be Cla­udi­ja Bra­va ja­vio se i Li­onel Me­ssi. Naj­ve­ći Ro­nal­dov sport­ski su­par­nik na druš­tve­nim je mre­ža­ma čes­ti­tao svom biv­šem su­igra­ču na sjaj­no iz­ved­bi. Pod­sje­ti­mo, pri­je do­la­ska u Man­c­hes­ter City Bra­vo je bra­nio za Bar­ce­lo­nu dvi­je go­di­ne (2014.2016.).

Ro­nal­do je zbog ro­đe­nja si­no­va na­pus­tio mom­čad i neće igra­ti dvo­boj za tre­će mjes­to

REUTERS

Vi­dal i Bra­vo sti­gli do fi­na­la Ku­pa kon­fe­de­ra­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.