Bolt: Imamo no­vu ve­li­ku zvi­jez­du sprin­ta

Pr­vo je sru­šio Joh­n­so­nov svjet­ski re­kord na 400 m, sa­da je to na­pra­vio i na 300

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net ZA­GREB

No­va je atlet­ska zvi­jez­da na­vi­jač Li­ver­po­ola ko­ji ne­ma že­lju igra­ti za klub ko­ji vo­li. Jer ka­že da ne­ma do­volj­no no­go­met­nog zna­nja

Juž­no­afri­ka­nac Wayde van Ni­ekerk dru­gi put u dvi­je go­di­ne nad­ma­šio je svjet­ske re­kor­de sjaj­nog ame­rič­kog sprin­te­ra Mic­ha­ela Joh­n­so­na. Pr­vo je lani na Igra­ma u Ri­ju is­tr­čao no­vi svjet­ski re­kord na 400 me­ta­ra (43.03), re­kord ko­ji je u to vrijeme bio star 17 godina, a na mi­tin­gu u Os­tra­vi sru­šio je ta­ko­đer 17 godina sta­ri re­kord Mic­ha­ela Joh­n­so­na, ali na 300 me­ta­ra (30,81). Ovaj 24-go­diš­njak ro­đen je u Ca­pe Townu. Pr­vo ve­li­ko na­tje­ca­nje imao je 2010. ka­da je tr­čao na Svjet­skom ju­ni­or­skom pr­vens­tvu gdje je bio četvrti na 200 me­ta­ra. Nje­go­va ka­ri­je­ra iš­la je ja­ko br­zim tem­pom pa je pet godina kas­ni­je već svjet­ski pr­vak na 400 me­ta­ra, a go­di­nu da­na kas­ni­je i zlat­ni na Igra­ma u Bra­zi­lu. – Kao dje­čak pr­vo sam tre­ni­rao rag­bi u Ca­pe Townu. Bio sam u is­toj mom­ča­di s bra­ti­ćem Ches­li- nom Kol­be­om pa je mi je to bi­lo fo­ra. Pos­li­je su nam se pu­to­vi ra­ziš­li, a za­nim­lji­vo je da smo se sre­li po­nov­no u Ri­ju. On je, na­ime, re­pre­zen­ta­ti­vac JAR-a u rag­bi­ju 7 – re­kao je Van Ni­ekerk. Nje­gov otac bio je atle­ti­čar, ska­kao je u vis, a očuh je tr­čao du­ge pru­ge i ma­ra­ton. – I ma­ma je bi­la atle­ti­čar­ka, ali sport­sku je ka­ri­je­ru pre­ki­nu­la ka­da je za­trud­nje­la. A kad sam se ro­dio, rek­li su da ne­ću pre­ži­vje­ti. Ro­dio sam se pre­ra­no i te­žio samo 1,9 ki­lo­gra­ma. Bio sam ma­len i mr­šav – re­kao je Van Ni­ekerk. Mno­gi su ga pi­ta­li za­što nije iz­a­brao za dis­ci­pli­nu 200 me­ta­ra. Bio bi to si­gur­no ve­li­ki obra­čun s Usa­inom Bol­tom. – Bez ob­zi­ra na to što za­vr­ša­va ka­ri­je­ru, Bolt je još uvi­jek vla­dar na 100 i 200 me­ta­ra. Bi­lo bi za­nim­lji­vo vi­dje­ti na­šu utr­ku na 200 me­ta­ra, primjerice na Svjet­skom pr­vens­tvu u Lon­do­nu. Ali, ka­ko mu je to opro­štaj­no na­tje­ca­nje, ja ću se dr­ža­ti svo­jih 400 me­ta­ra gdje že­lim obra­ni­ti svjet­ski nas­lov iz Pe­kin­ga – is­tak­nuo je mla­di sprin­ter, ko­ji ima sjaj­ne re­zul­ta­te na 100 (9,94) i 200 me­ta­ra (19,84). Ja­ko je pri­vr­žen Cr­k­vi i te­to­vi­rao je “Bog je moć”. Kao i Bolt vo­li no­go­met. I dok je Ja­maj­ča­nin na­vi­jač Man­c­hes­ter Uni­te­da, Wayde na­vi­ja za Li­ver­po­ol. – Da, obo­ža­vam “cr­ve­ne”, ali ne­mam že­lju kao Bolt da jed­nog da­na za­igram u nji­ho­vu dre­su. Ne­mam ne­kak­vo no­go­met­no zna­nje, ali pri­lič­no sam si­gu­ran da bih sva­kom obram­be­nom igra­ču po­bje­gao. Na­rav­no, bez lop­te, ha ha – is­tak­nuo je Wayde. Gle­da­ju­ći nje­go­vu utr­ku u Os­tra­vi, Bolt je re­kao: – Evo nove zvi­jez­de sprin­ta. Ja još tr­čim ove sezone i od­la­zim. Ne znam ho­će li us­pje­ti dos­ti­ći mo­je re­zul­ta­te, ali mu od sveg sr­ca to že­lim. Ho­ću li se s njim su­sres­ti na sta­zi? Ne znam. Te­ško. Znam da bi mno­gi ra­do vi­dje­li naš dvo­boj na 200 me­ta­ra, ali mis­lim da to nije re­al­no – re­kao je Bolt.

Dvo­boj Bol­ta i Van Ni­eker­ka ni­kad se neće do­go­di­ti jer slav­ni Ja­maj­ča­nin od­la­zi u mi­ro­vi­nu

REUTERS

Tre­nu­tak na­kon ru­še­nja svjet­skog u Os­tra­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.