U mu­ze­ju sje­ver­no­ko­rej­skog vo­đe Kim Il-Sun­ga mo­ja je knji­ga o te-kvon-dou

Ka­da sam im spo­me­nuo Ti­ta, po­ras­tao mi je ugled u Sje­ver­noj Ko­re­ji, ka­že No­bi­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

Sje­ver­no­ko­rej­ci su u Za­gre­bu s Ro­mi­ma pje­va­li “Po šu­ma­ma i go­ra­ma”. Na­ime, oni su tu pje­smu zna­li jer su je uči­li u ško­li, ka­že No­bi­lo dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net To­ni No­bi­lo (67), pred­sjed­nik Hr­vat­skog te-kvon-do sa­ve­za, svje­do­čio je u juž­no­ko­rej­skom Mu­juu pr­voj hr­vat­skoj me­da­lji na svjet­skim pr­vens­tvi­ma ot­ka­ko je za­sjeo na mjes­to pred­sjed­ni­ka jed­ne od naj­tro­fej­ni­jih sport­skih udru­ga u hr­vat­skom spor­tu. No, na­kon što je Kris­ti­na To­mić (49 kg), osi­gu­ra­la me­da­lju, No­bi­lo je kre­nuo na­trag u Hrvatsku jer nje­go­vi na­go­mi­la­ni od­vjet­nič­ki pos­lo­vi ni­su mo­gli če­ka­ti. No­bi­lo je na naj­broj­ni­ji SP do­sad (183 zem­lje) sti­gao ne­ko­li­ko da­na ra­ni­je ka­ko bi po­ku­šao pos­ta­ti čla­nom Iz­vr­š­nog od­bo­ra Svjet­skog tek­von-do sa­ve­za, no u to­me ovaj pu­ta nije us­pio. No, s ob­zi­rom na to da je no­si­telj jed­nog vr­lo za­nim­lji­vog pro­jek­ta, za če­ti­ri go­di­ne bi se to la­ko mo­glo do­go­di­ti. – Ide­ja je da se i te-kvon-do kao sport pro­fe­si­ona­li­zi­ra, ba­rem na ra­zi­ni top-kva­li­te­te. Ide­ja je da se uve­de Grand Slam sus­tav tur­ni­ra s nov­ča­nim na­gra­da­ma od 70 ti­su­ća USD za sva­kog od po­bjed­ni­ka u če­ti­ri olim­pij­ske ka­te­go­ri­je, a s tim bi iš­li i pro­mje­na pra­vi­la i sport­ske odje­će. Moj pri­jed­log je da se ka­ci­ga iz­ba­ci, da ok­lop bu­de ta­nji i da se mak­ne gor­nji dio ki­mo­na pa da ok­lop ide na go­lo ti­je­lo. Pred­la­žem i da bor­ci bo­re s ru­ka­vi­ca­ma kao u UFC-u, ali uz samo do­zvo­lje­ne po­je­di­nač­ne udar­ce. Iš­lo bi se i u prav­cu stva­ra­nja sport­skih he­ro­ja kroz što bo­lju su­rad­nju s no­vim me­di­ji­ma. Dakle, sve bi iš­lo u prav­cu to­ga da WTF ko­ji se od sa­da zo­ve samo Wor­ld Ta­ekwon­do postane kor­po­ra­ci­ja. Za tak­vo što No­bi­lo se go­di­na­ma za­la­gao u kon­ku­rent­skom ITF-u, vo­đe­nom iz Sje­ver­ne Ko­re­je, no ka­ko nje­go­ve ide­je o mo­der­ni­za­ci­ji spor­ta ni­su pro­la­zi­le, on je ITF na­pus­tio.

No­bi­lo­ve re­vo­lu­ci­onar­ne ide­je

– Ja sam još 2007. i 2008. u Za­gre­bu or­ga­ni­zi­rao Pro Ta­ekwon­do s na­grad­nim fon­dom od 50.000 USD. No, ka­ko ITF nije bio spo­so­ban za mi­je­nja­nje, a mo­ra to uči­ni­ti, ja sam im na­pi­sao svoj ma­ni­fest i oti­šao. A u tom tre­nut­ku čak sam bio do­pred­sjed­nik ITF-a, no ni­sam oti­šao ra­di su­ko­ba ne­go ra­di na­če­la. Po­s­ljed­nji put u Sje­ver­noj Ko­re­ji No­bi­lo je bio pri­je pet godina. – Is­po­čet­ka sam i ja bio u vr­lo stro­gom re­ži­mu, kao i svi stran­ci, u iz­o­li­ra­nu ho­te­lu, s vo­di­čem ko­ji bi me za­pra­vo stro­go kon­tro­li­rao, i ne bih se bez nje­ga mogao mak­nu­ti. No, kao do­pred­sjed­nik ITF-a do­bio sam samo pre­vo­di­te­lji­cu, mla­di i zgod­nu stu­den­ti­cu, i ta­da nije bi­lo ve­li­ke kon­tro­le. Poz­na­to je da u Pjon­gjan­gu pos­to­ji mu­zej naj­dra­žeg sje­ver­no­ko­rej­skog vo­đe Kim Il-Sun­ga, ali je ma­lo poz­na­to da je u nje­mu i jed­na No­bi­lo­va knji­ga o te-kvon-dou. – To je us­ta­no­va u ko­ju sva­ki Sje­ver­no­ko­re­jac mo­ra do­ći ba­rem jed­nom go­diš­nje, a u nje­mu pos­to­ji i ve­li­ka so­ba s Ti­to­vim da­ro­vi­ma. A u toj so­bi je i mo­ja knji­ga ko­ju su, vje­ro­jat­no, do­ni­je­li lju­di iz Dr­žav­nog tu­ži­laš­tva, mis­lim 1992. go­di­ne. Ja sam ta­da ra­dio u Dr­žav­nom tu­ži­laš­tvu, i vje­ro­jat­no su oni uze­li mo­ju knji­gu i pok­lo­ni­li ih do­ma­ći­ni­ma. Ka­da su me Sje­ver­no­ko­rej­ci pi­ta­li ka­ko je ta knji­ga dos­pje­la me­đu Ti­to­ve pok­lo­ne, ja sam im re­kao da je to vje­ro­jat­no Ti­tov pok­lon, na­kon če­ga mi je po­ras­tao ugled u nji­ho­vim oči­ma.

Nas­tao ta­jac u res­to­ra­nu

Ka­da je pak sku­pi­na Sje­ver­no­ko­re­ja­ca, lju­di iz TFC-ova te-kvon-doa, gos­to­va­la u Za­gre­bu do­go­di­la se uis­ti­nu na­dre­al­na sce­na. – Te lju­de ko­ji­ma sam ja bio do­ma­ćin odveo sam u res­to­ran So­fra u Gre­en Gol­du, da pro­ba­ju ne­što auten­tič­no s ovih pros­to­ra. A ka­ko su on­dje svi­ra­li Ci­ga­ni, a i ja vo­lim to što oni svi­ra­ju, ja sam iz za­fr­kan­ci­je na­ru­čio da svi­ra­ju “Po šu­ma­ma i go­ra­ma”. S ob­zi­rom na to da je to bi­lo u go­di­na­ma pos­li­je Do­mo­vin­skog ra­ta, u res­to­ra­nu je nas­tao ta­jac sve dok Sje­ver­no­ko­rej­ci ni­su po­če­li pje­va­ti tu is­tu pje­smu na hr­vat­skom je­zi­ku. Jer oni su to u ško­li uči­li pod nas­lo­vom “Ti­to­va pje­sma”. Bi­la je to do­is­ta na­dre­al­na situacija, Ci­ga­ni i Sje­ver­no­ko­rej­ci usred Za­gre­ba pje­va­ju “Po šu­ma­ma i go­ra­ma”. Da­nas je­dan od naj­poz­na­ti­jih hr­vat­skih od­vjet­ni­ka, u mla­dos­ti je bio sja­jan tek­von­daš. Anto No­bi­lo bio je europski pr­vak i svjet­ski do­pr­vak u raz­bi­ja­nju ša­kom, a 1977. je u Ok­la­ho­ma Cityju osvo­jio bron­cu u for­ma­ma. De­se­te­ros­tru­ki pr­vak biv­še SFRJ u te­škoj ka­te­go­ri­ji bio je i jed­na od pre­te­ča full-con­tac­ta na ovim pros­to­ri­ma. – Go­di­ne 1975. nas­tu­pio sam u full-con­tact bor­bi u Za­pad­nom Ber­li­nu i to pro­tiv pr­va­ka Eu­ro­pe

Po­s­ljed­nji put No­bi­lo se bo­rio pri­je de­vet godina te na SP-u ve­te­ra­na 2008. osvo­jio zla­to

u taj­lan­d­skom bok­su. Bor­ba je bi­la do­go­vo­re­na u de­vet run­di, no ja sam ga no­ka­uti­rao za 14 se­kun­di. Shva­tio sam da to mo­ram ri­je­ši­ti kao na uli­ci, što br­že, jer ako bor­ba po­tra­je, ne­ću do­bro pro­ći. Po­s­ljed­nji put, No­bi­lo se na­tje­ca­telj­ski bo­rio pri­je de­vet godina i to na SP-u ve­te­ra­na (2008.). – Ko­rej­ci su se zgra­ža­li nad tim jer sam se ja kao maj­stor osmog da­na upus­tio u tak­vo ne­što. Bo­ja­li su se da će me po­bi­je­di­ti neki bo­rac ko­ji ima maj­stor­ski po­jas pr­vog da­na i da ću ta­ko uru­ši­ti maj­stor­sku hi­je­rar­hi­ju. No, mo­gli su odah­nu­ti jer sam osvo­jio zla­to za ko­je sam se spre­mao pet mje­se­ci, tre­ni­ra­ju­ći i tri pu­ta dnev­no, a čak sam imao i pri­pre­me na Bje­lo­la­si­ci. Htio sam vi­dje­ti mogu li ja i s 58 godina mogu iz­dr­ža­ti pri­pre­me

vre­me­na.• kao u sta­ra do­bra

PIXSELL

To­ni No­bi­lo s na­šim slav­nim tek­von­do­aši­ca­ma, ses­tra­ma Lu­ci­jom i Anom Za­ni­no­vić

bio je No­bi­lo u te-kvon­do te­škoj ka­te­go­ri­ji. No, bio je i pre­te­ča full-con­tac­ta na ovim pros­to­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.