Lo­vro Bre­čić i Bru­na Vu­le­tić ni­su us­pje­li osvo­ji­ti me­da­lju

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Pret­po­s­ljed­njeg da­na SP-a u tek­von-dou u Juž­noj Ko­re­ji hr­vat­ske bo­je bra­ni­li su 21-go­diš­nji Lo­vre Bre­čić (63 kg) i 18-go­diš­nja Bru­na Vu­le­tić (57 kg). Dvo­je čla­no­va split­skog Mar­ja­na, na­šeg naj­pro­duk­tiv­ni­jeg klu­ba, nije ra­zo­ča­ra­lo, no me­da­lja se ni­su do­mo­gli. Bre­či­ću, biv­šem mla­đe­se­ni­or­skom i ju­ni­or­skom pr­va­ku Eu­ro­pe, ovo je bio tre­ći nas­tup na SP-ima pri če­mu je ovaj put dos­pio do 4. ko­la u kojem je iz­gu­bio od sjaj­nog Taj­pe­ža­ni­na Ho Chia-Hsi­na (13:22). Biv­ša ka­det­ska i ju­ni­or­ska pr­va­ki­nja Eu­ro­pe Bru­na Vu­le­tić je pak dos­pje­la do 3. ko­la u kojem joj se is­pre­pri­je­či­la kas­ni­ja po­lu­fi­na­lis­t­ki­nja Ko­rej­ka Ah-Re­um Lee (9:15). U pe­tak u bo­ri­li­šte će Marija Šte­tić (62 kg, Du­bra­va) i Luka Hor­vat (80 kg, Jas­treb). (db)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.