Uz­mu li nam zbog Agro­ko­ra li­cen­cu, tu­žit će­mo dr­ža­vu

MAR­KO LESIĆ, OSNIVAČ NEXUSA

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Li­di­ja Ki­se­ljak ZA­GREB

Ima­mo prav­ne ar­gu­men­te da ni­smo ra­di­li ni­šta pro­tu­za­ko­ni­to // Inves­ti­to­ri mo­gu uz obraz­lo­že­nje re­ći da su iz­gu­bi­li po­vje­re­nje u na­še uprav­lja­nje

Lesić sma­tra da je kriv­nja ne­pra­ved­no us­mje­re­na pre­ma Nexu­su jer su uložili u zna­čaj­ne tvrt­ke, a na­pad na druš­tvo šte­ti svim FGS-ovi­ma Krat­ko­roč­no po­su­đi­va­nje nov­ca Agro­ko­ru, druš­tvo Nexus bi mo­glo ko­šta­ti gu­bit­ka do­zvo­le za rad. To je druš­tvo la­ni dio nov­ca na­mi­je­nje­nog za ula­ga­nje u Za­greb Mon­ta­žu i ho­te­le Plat, plasirao pre­ma Agro­ko­ru, ali sa­mo za­to što ta dva druš­tva u tom tre­nut­ku ni­su tre­ba­la no­vac, da ne bi sta­jao na ra­ču­nu, Nexus ga je od­lu­čio ‘oplo­di­ti’. Ta­da ana­li­ze o pos­lo­va­nju Agro­ko­ra ni­su nas­lu­ći­va­le pro­ble­me, pa ni­je ni­ti bi­lo sum­nje da se no­vac ne­će mo­ći na­pla­ti­ti, a i ima­li su do­bra osi­gu­ra­nja. Mar­ko Lesić, osnivač i pred­sjed­nik upra­ve Nexus Pri­va­te Equ­ity Part­ne­ra, ka­že da je sve u skla­du sa za­ko­nom i ra­dom fon­do­va, te da će, iz­gu­be li li­cen­cu za rad, po­du­ze­ti prav­ne ko­ra­ke. Ako im ula­ga­či u fond vi­še ne da­ju vi­še po­vje­re­nje za uprav­lja­nje, ne mo­gu po­du­ze­ti ni­šta.

Ne­po­treb­na su­glas­nost

Pro­zi­va vas se zbog po­zaj­mi­ce Agro­ko­ru, iako je no­vac bio na­mi­je­njen za dru­ge pro­jek­te? Po­vje­re­nič­ki od­bor od­lu­čio je da se u Za­greb Mon­ta­žu ulo­ži 85 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga je 32 mi­li­ju­na bi­lo na­mi­je­nje­no za ula­ga­nje u ka­pi­tal i stje­ca­nje ve­ćin­skog udje­la, a 53 kao ko­nver­ta­bil­na po­zaj­mi­ca suk­lad­no po­tre­ba­ma u Za­greb Mon­ta­ži. Vre­men­ski pe­ri­od za pla­sman po­zaj­mi­ca ni­je bio spe­ci­fi­ci­ran jer ni­je bio poz­nat. U ruj­nu proš­le go­di­ne mi smo do­ka­pi­ta­li­zi­ra­li Za­greb Mon­ta­žu te odo­bri­li do­dat­nih 6 mi­li­ju­na po­zaj­mi­ca, a ka­ko im do­dat­nih sred­sta­va ta­da ni­je tre­ba­lo, mi smo 47 mi­li­ju­na ima­li na ras­po­la­ga­nju slje­de­ća tri mje­se­ca, za ko­ji pe­ri­od je bi­lo po­t­vr­đe­no da Za­greb Mon­ta­ža ne­će tre­ba­ti no­vac. Mi bi u tom tre­nut­ku, da ni­je bi­lo upi­ta od Agro­ko­ra, ta sred­stva sta­vi­li u ne­ku ban­ku ili nov­ča­ni fond. No ka­ko su ka­ma­te pa­le na 0 do 0,5 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni, od­lu­či­li smo kroz krat­ko­roč­nu po­zaj­mi­cu da­ti no­vac Agro­ko­ru uz ka­ma­tu od šest pos­to i do­bre ins­tru­men­te osi­gu­ra­nja. Pri tom smo ana­li­zi­ra­li sve po­dat­ke o pos­lo­va­nju Agro­ko­ra i ni­šta ni­je uka­zi­va­lo na to da će za po­la go­di­ne kon­cern za­vr­ši­ti u ste­ča­ju. To je, u tom tre­nut­ku, bi­la od­lič­na pos­lov­na pri­li­ka i od­lu­ka. Sa­da is­pa­da da su svi zna­li. Sve je bi­lo ured­no do­ku­men­ti­ra­no, ko­la­te­ra­li re­gis­tri­ra­ni .... Jes­te li tre­ba­li oba­vi­jes­ti­ti ula­ga­če o toj po­zaj­mi­ci ili ne, raz­li­či­to se tu­ma­či. Ni­je još ni Han­fa da­la ko­nač­no miš­lje­nje. Vi sma­tra­te da ih nis­te tre­ba­li oba­vi­jes­ti­ti i če­ka­ti nji­ho­vo odo­bre­nje? Ka­da se do­bi­je su­glas­nost za ula­ga­nje u po­je­di­ni pro­jekt ope­ra­tiv- ni dio pos­lo­va­nja je na druš­tvi­ma za uprav­lja­nje, i ne mo­ra se tra­ži­ti su­glas­nost za te­ku­će ope­ra­tiv­ne stva­ri. Ta­ko ka­že za­kon? Da, tj. za­kon taj dio ne re­gu­li­ra. Ta­ko se tu­ma­či u pra­vi­li­ma fon­da. Po­vje­re­nič­ki od­bor da­je su­glas­nost na ula­ga­nje, pri­mje­ri­ce kak­vo smo do­bi­li za ula­ga­nje kroz na­še druš­tvo Kon­so­li­da­tor za ula­ga­nje u Da­le­ko­vod. Bi li sa­da Da­le­ko­vod tre­bao pi­ta­ti ula­ga­če tre­ba li de­po­zit sta­vi­ti u ne­ku ban­ku ili na­pra­vi­ti tran­sak­ci­ju? Ne­ki ula­ga­či ka­žu da bi ba­rem bi­lo fer da su oba­vi­je­šte­ni o to­me gdje se no­vac plasirao? Su­glas­nost si­gur­no ni­smo tre­ba­li, a oba­vje­šta­va­ti, sma­tra­mo, is­to ni­smo tre­ba­li jer smo sma­tra­li da se ra­di o te­ku­ćem, ured­nom pos­lov­nom od­no­su. To je bi­la tran­sak­ci­ja od ne­ko­li­ko po­zaj­mi­ca, ne­ke od njih Agro­kor je vra­tio s ka­ma­tom. Na­rav­no, sa­da prev­la­da­va stav da smo tre­ba­li oba­vi­jes­ti­ti inves­ti­to­re, pri­mar­no za­to što je Agro­kor za­vr­šio u pro­ble­mu. Da ni­je, vje­ro­jat­no se to pi­ta­nje ne bi pos­tav­lja­lo. Iz da­naš­nje po­zi­ci­je to is­pa­da loš pos­lov­ni po­tez, ali ima ih on­da pu­no u svih ko­ji su ra­di­li s Agro­ko­rom. Ka­že­te da je ri­ječ bi­la o krat­ko­roč­noj po­zaj­mi­ci. No, ne­ke su dos­pje­va­le još ove go­di­ne na na­pla­tu? Bi­lo je ne­ko­li­ko po­zaj­mi­ca i one su dos­pje­va­le na na­pla­tu kra­jem proš­le go­di­ne. Ta­da su pro­lon­gi­ra­ne na kraj ve­lja­če. No ka­ko je ta­da već po­če­la kri­za u kon­cer­nu, mi smo se sa Za­greb Mon­ta­žom po­ku­ša­li na­pla­ti­ti iz sred­sta­va osi­gu­ra­nja. Zbog ak­ti­va­ci­je Lex Agro­ko­ra to je za­mrz­nu­to i na­pla­ta je bi­la ne­mo­gu­ća. Ali tak­vo

Han­fa se i ra­ni­je uvje­ri­la da smo sve ula­ga­li pre­ko tvrt­ki po­seb­ne na­mje­ne (SPV). Ta­ko se ra­di i u ino­zem­s­tvu Naknade za uprav­lja­nje FGS-ovi­ma su na po­čet­ku bi­le dva pos­to, što je do­nja gra­ni­ca od prak­se kak­va je va­ni

što nit­ko ni­je mo­gao pre­dvi­dje­ti kra­jem proš­le go­di­ne. Na tr­ži­štu se već na­ve­li­ko go­vo­ri da će vam ula­ga­či, ako ne iz­gu­bi­te li­cen­cu od Han­fe, us­kra­ti­ti po­vje­re­nje za dalj­nji rad. Ho­će­te li i vi po­du­ze­ti odre­đe­ne mje­re u tom slu­ča­ju? Li­cen­cu nam mo­že odu­ze­ti Han­fa i ako se to do­go­di mi će­mo po­du­ze­ti od­go­va­ra­ju­će prav­ne ko­ra­ke. Ima­mo prav­ne ar­gu­men­te i prav­na miš­lje­nja da ni­smo ra­di­li ni­šta pro­tu­za­ko­ni­to. Što se ti­če inves­ti­to­ra, oni mo­gu uz obraz­lo­že­nje da su iz­gu­bi­li po­vje­re­nje u nas odu­ze­ti nam uprav­lja­nje. I to ne mo­že­mo spri­je­či­ti.

Haj­ku ne mo­gu pro­tu­ma­či­ti

I ta­da se uprav­lja­nje pre­ba­cu­je na ne­ko dru­go druš­tvo? Za­to se i na­ga­đa da je na­pad na vas ci­ljan, a ka­ko bi net­ko dru­gi do­šao do va­šeg ne baš ma­log por­t­fe­lja? Da, on­da uprav­lja­nje ide na dru­go druš­tvo. I to nas bo­li, jer smo na­pra­vi­li pu­no pos­la u šest go­di­na. O gla­si­na­ma da se ču­va na­še druš­tvo za ne­ko­ga, mo­gu sa­mo re­ći da će to vri­je­me po­ka­za­ti. Ali ovak­vu haj­ku ne mo­že­mo si ni­ka­ko pro­tu­ma­či­ti. I pri ula­ga­nju u Da­le­ko­vod ima­li ste vi­šak lik­vid­nos­ti odre­đe­ni pe­ri­od pri­je ula­ga­nja u cilj­no druš­tvo, pa ste pri­vre­me­no no­vac uložili.. Ta­da Han­fa ni­je pri­go­vo­ri­la? U proš­los­ti smo ima­li dva nad­zo­ra Han­fe. Je­dan od njih je bio kra­jem 2015. go­di­ne. Han­fa je ta­da vi­dje­la da mi sve ula­že­mo kroz SPV-ove, da to tre­ti­ra­mo kao ula­ga­nja, a ne kao fond. Praksa va­ni je is­ta. Jer to je druš­tvo, a ne fond. Da je fond, on­da bi bi­lo dru­ga­či­je. Kad ka­že­te praksa va­ni, mis­li­te li is­klju­či­vo na fon­do­ve gos­po­dar­ske su­rad­nje, ili sve al­ter­na­tiv­ne inves­ti­cij­ske fon­do­ve? Taj mo­del fon­do­va za gos­po­dar­sku su­rad­nju je re­pli­ka slič­nih mo­de­la na svjet­skom tr­ži­štu. To je me­đu­na­rod­na praksa. Ima­mo i Han­fu, de­po­zit­nu ban­ku ko­ja kon­tro­li­ra na­še pos­lo­va­nje i u njoj fond dr­ži ra­čun, ali ban­ke tre­ti­ra­ju SPV-ove kao na­ša ula­ga­nja i ne tra­že da ra­ču­ne SPVo­va dr­ži­mo kod de­po­zit­ne ban­ke. Ima­mo prav­no miš­lje­nje i ono ka­že da je sve uči­nje­no u skla­du sa za­ko­nom o al­ter­na­tiv­nim inves­ti­cij­skim fon­do­vi­ma, ra­du fon­do­va, Za­ko­nom o tr­go­vač­kim druš­tvi­ma... Pri­kri­ve­nih na­mje­ra ni­je bi­lo, ka­ko se sa­da pred­stav­lja. Neo­bič­no se gle­da na či­nje­ni­cu da je ula­gač u fon­do­ve bio Agro­kor, a on­da se kroz fond ula­ga­lo u ne­ke nje­go­ve tvrt­ke? To na­vo­di na či­nje­ni­cu da je ulo­žio svo­ju jed­nu ku­nu, a ka­da se to­me pri­do­dao dr­žav­ni no­vac, vra­ti­lo mu se uve­ća­no? Agro­kor je pre­uzeo obve­zu ula­ga­nja u FGS-ove još na po­čet­ku os­ni­va­nja, kra­jem 2010. go­di­ne. Ne znam kak­va je ta­da bi­la si­tu­aci­ja u nji­ho­vom pos­lo­va­nju. Kroz FGS-ove pod na­šim uprav­lja­njem ni­je se ula­ga­lo u Agro­ko­ro­ve tvrt­ke, već su na­prav­lje­nja dva za­jed­nič­ka ula­ga­nja s Agro­ko­rom (i dru­gim part­ne­ri­ma) u do­mi­nant­no no­ve pro­jek­te. Od­lu­ku o ula­ga­nju u FGS-ove do­nio je Agro­kor i za­ra­dit će na to­me is­to kao i svi dru­gi ula­ga­či pa i dr­ža­va. Ali ovo sa­da je otiš­lo u dru­gu sfe­ru i tra­že se kriv­ci. A mi smo žr­tva to­ga. Pri­go­va­ra­lo se i zbog vi­so­kih nak­na­da? Te su naknade na po­čet­ku bi­le dva pos­to, što je u stva­ri do­nja gra­ni­ca od prak­se kak­va je va­ni za fon­do­ve te ve­li­či­ne, a da­nas je 1,6 pos­to na ulo­že­na sred­stva. Na kra­ju ka­da se za­vr­ši cik­lus ula­ga­nja i os­tva­ri go­diš­nji po­vrat od osam pos­to u 10 go­di­na, tek on­da druš­tva za uprav­lja­nje ima­ju nak­na­du za us­pješ­nost. Pri­mje­ri­ce ako je ula­ga­nje 10 mi­li­ju­na ku­na, nak­na­da za uprav­lja­nje dva mi­li­ju­na, ta­da mi ula­ga­ču mo­ra­mo vra­ti­ti 12 mi­li­ju­na, a on­da na taj iz­nos osam pos­to go­diš­nje, ako že­li­mo do­bi­ti nak­na­du za us­pješ­nost. Dak­le, mo­del FGS-ova je do­bar? Da, jer na­še tr­ži­šte ima ve­lik pro­blem pre­za­du­že­nos­ti tvrt­ki a ne­ma­ju pris­tup ka­pi­ta­lu. Ban­ke ih ne mo­gu fi­nan­ci­ra­ti jer su pre­za­du­že­ni, a bu­du­ći da ni­su iz­lis­ta­ni na bur­zi, ni­ti mi­ro­vin­ski fon­do­vi u njih ne mo­gu ula­ga­ti. Za­to tak­vih fon­do­va tre­ba još na tr­ži­štu. A za stra­ne fon­do­ve te su tvrt­ke u pra­vi­lu pre­ma­le­ne.

Po­su­đu­ju­ći 47 mi­li­ju­na ku­na Agro­ko­ru, ni­šta ni­je upu­ći­va­lo na to što će se do­go­di­ti. Sa­da is­pa­da da su svi zna­li Ima­mo i prav­ne ar­gu­men­te da ni­smo ra­di­li ni­šta što ni­je u skla­du sa za­ko­nom. Ni­je bi­lo pri­kri­ve­nih na­mje­ra Mo­del FGS-ova je do­bar, jer ima­mo pro­blem pre­za­du­že­nih tvrt­ki bez pris­tu­pa ka­pi­ta­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.