Ovo je no­vi šef ka­bi­ne­ta pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća

ZVONIMIR FRKA PETEŠIĆ STIŽE U BANSKE DVORE

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Do­sad je ob­na­šao duž­nost ve­le­pos­la­ni­ka u Ma­ro­ku, a s Plen­ko­vi­ćem su­ra­đu­je već de­se­tak go­di­na

Iako se još ne zna toč­no kad pre­uzi­ma ured, Frka Petešić su­rad­ni­ci­ma je naj­a­vio da će man­dat u Ma­ro­ku za­vr­ši­ti ma­lo ra­ni­je od pla­ni­ra­nog Na­kon od­la­ska Da­vo­ra Bo­ži­no­vi­ća na duž­nost mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va, pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić os­tao je bez pred­stoj­ni­ka svog ka­bi­ne­ta, a tu duž­nost usko­ro bi tre­bao pre­uze­ti sa­daš­nji hr­vat­ski ve­le­pos­la­nik u Ma­ro­ku Zvonimir Frka Petešić, doz­na­je Ve­čer­nji list iz Vla­di bli­skih kru­go­va.

Su­ra­đi­vao s Plen­ko­vi­ćem

Na duž­nost ve­le­pos­la­ni­ka u Ma­ro­ku Frka Petešić ime­no­van je kra­jem 2013. go­di­ne, za man­da­ta HNS-ove mi­nis­tri­ce Ves­ne Pu­sić, a pri­je to­ga je, kao rav­na­telj Upra­ve za pot­po­ru u pro­ce­su pris­tu­pa­nja Hr­vat­ske Europ­skoj uni­ji Mi­nis­tar­stva vanj­skih i europ­skih pos­lo­va, bio za­du­žen za pre­dre­fe­ren­dum­sku kam­pa­nju o pris­tu­pa­nju Hr­vat­ske EU. Na toj je duž­nos­ti bio i 2011. go­di­ne, u vri­je­me ka­da je Plen­ko­vić ob­na­šao duž­nost dr­žav­nog taj­ni­ka za eu­rop­ske in­te­gra­ci­je u Vla­di Ja­dran­ke Ko­sor. Na­ši iz­vo­ri go­vo­re ka­ko je Frka Petešić du­go bli­sko su­ra­đi­vao s pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem, a ta je su­rad­nja vje­ro­jat­no za­po­če­la u Pa­ri­zu, gdje je Frka Petešić bio an­ga­ži­ran na od­no­si­ma s jav­noš­ću i jav­noj di­plo­ma­ci­ji u hr­vat­skom ve­le­pos­lans­tvu. Na­kon an­ga­žma­na u Pa­ri­zu, pre­ba­čen je u hr­vat­sku mi­si­ju u Bruxel­le­su, u vri­je­me pre­go­vo­ra o pu­no­prav­nom člans­tvu Hr­vat­ske u EU. Plen­ko­vi­ća i Fr­ku Pe­te­ši­ća po­ve­zu­je i an­ga­žman u or­ga­ni­za­ci­ji Fran­ko­fo­ni­ja, u ko­joj je Frka Petešić od 2008. bio spe­ci­jal­ni sa­vjet­nik osob­nog iz­as­la­ni­ka Pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke. Iako u Vla­di ni­smo do­bi­li od­go­vor na pi­ta­nje ho­će li i ka­da Frka Petešić pre­uze­ti duž­nost pred­stoj­ni­ka pre­mi­je­ro­va ka­bi­ne­ta, nje­go­vi su­rad­ni­ci ka­žu ka­ko im je naj­a­vio da će svoj man­dat u Ma­ro­ku za­vr­ši­ti ne­što ra­ni­je ra­di pre­uzi­ma­nja no­ve duž­nos­ti u Hr­vat­skoj. O ko­joj se duž­nos­ti ra­di, su­rad­ni­ci­ma ni­je ot­krio. Zna­ko­vi­to je i da je me­đu novim ve­le­pos­la­ni­ci­ma, či­ja su ime­na ju­čer objav­lje­na u Na­rod­nim no­vi­na­ma, i Jas­na Mi­le­ta, ko­ja bi od 1. ruj­na tre­ba­la pre­uze­ti duž­nost no­ve ve­le­pos­la­ni­ce u Ma­ro­ku.

Vi­zi­ja Hr­vat­ske

Svoj pro­fe­si­onal­ni rad Frka Petešić us­mje­rio je na stva­ra­nje mo­der­ne hr­vat­ske jav­ne di­plo­ma­ci­je, a ne­dav­no je su­dje­lo­vao u Ve­čer­nja­ko­voj kon­fe­ren­ci­ji o bren­di­ra­nju Hr­vat­ske, na ko­joj je zas­tu­pao stav ka­ko je Hr­vat­ska kao ma­la i no­va dr­ža­va ne­do­volj­no pre­poz­na­ta te ka­ko mo­ra ulo­ži­ti još mno­go tru­da da bi bi­la poz­na­ti­ja i atrak­tiv­ni­ja. Upo­zo­rio je ka­ko se pa­siv­ne zem­lje iz­la­žu ste­re­oti­pi­ma ili pos­ta­ju ire­le­vant­ne te ka­ko Hr­vat­ska tre­ba prev­la­da­ti niz ne­ga­tiv­nih aso­ci­ja­ci­ja ko­je se uz nju ve­žu, a kao pred­nost Hr­vat­ske na­veo je to što je sred­njo­europ­ska i ka­to­lič­ka zem­lja, u do­ti­ca­ju s pra­vos­lav­ljem i is­la­mom, a ujed­no i čla­ni­ca EU i NATO-a. Vi­djet će se ho­će li svo­je ide­je Frka Petešić pri­mi­je­ni­ti i na no­voj duž­nos­ti i Vla­du uči­ni­ti priv­lač­ni­jom jav­nos­ti.

Svoj pro­fe­si­onal­ni rad Frka Petešić us­mje­rio je na stva­ra­nje mo­der­ne hr­vat­ske jav­ne di­plo­ma­ci­je, a ne­dav­no je su­dje­lo­vao u Ve­čer­nja­ko­voj kon­fe­ren­ci­ji o bren­di­ra­nju Hr­vat­ske Duž­nost ve­le­pos­la­ni­ce u Ma­ro­ku, umjes­to Fr­ke Pe­te­ši­ća, od ruj­na bi pre­uze­la Jas­na Mi­le­ta Frka Petešić du­go bli­sko su­ra­đu­je s pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem

Stav Fr­ke Pe­te­ši­ća o bren­di­ra­nju Hr­vat­ska kao ma­la i no­va dr­ža­va ne­do­volj­no je pre­poz­na­ta te mo­ra ulo­ži­ti još mno­go tru­da da bi bi­la poz­na­ti­ja i atrak­tiv­ni­ja S pre­mi­je­rom ga po­ve­zu­je i an­ga­žman u or­ga­ni­za­ci­ji Fran­ko­fo­ni­ja Na mjes­to ve­le­pos­la­ni­ka ime­no­van je u man­da­tu Ves­ne Pu­sić

Pre­mi­jer po­pu­nja­va praz­no mjes­to na­kon go­to­vo dva mje­se­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.