Lu­ka Mo­drić i Ja­ni­ca Kos­te­lić pr­ve su žr­tve no­go­me­ta

Pro­pus­ti­li smo šan­su da na­pra­vi­mo ne­što u na­šem no­go­me­tu i pre­pus­ti­li se sti­hi­ji. Svi pli­va­mo ka­ko vo­da te­če, a tu i tamo se po­je­di­nac spa­si

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Pred­sjed­nik Tuđ­man bio je du­bo­ko invol­vi­ran u no­go­met. Mo­žda su ta­da iz nje­go­vih ide­ala na­prav­lje­ni kri­vi te­me­lji – ka­že Sta­nić Pr­vo ga go­di­na­ma ni­je bi­lo nig­dje, on­da se tu i tamo po­čeo po­jav­lji­va­ti u jav­nos­ti, ali kad god je mo­gao, iz­bje­ga­vao je in­ter­v­jue. U da­naš­nje vri­je­me kad osje­ti po­tre­bu da ne­što ka­že jav­nos­ti, on­da to sam i na­pi­še. Ka­ko je bio ta­len­ti­ra­ni igrač, ta­ko i sad vr­lo ta­len­ti­ra­no iz­no­si svo­je ide­je, svo­ja sta­nja. No, zbog to­ga ga je valj­da još te­že pri­do­bi­ti da sjed­ne na ka­vu uz upa­lje­ni dik­ta­fon, ra­di­je bi raz­go­va­rao nes­luž­be­no. Na kra­ju je ovaj pros­lav­lje­ni re­pre­zen­ta­ti­vac ipak pris­tao go­vo­ri­ti o svom no­go­me­tu, ali i sve­mu ak­tu­al­nom u sport­skom i dru­gom ži­vo­tu.

Intervju smo otvo­ri­li s do­ma­ćom no­go­met­nom li­gom. Ide li na­bo­lje?

– Hm, pa ne znam. Ne­ke stva­ri se mi­je­nja­ju u pr­vens­tvu po pi­ta­nju do­mi­na­ci­je Di­na­ma i, ako gle­da­mo s po­zi­ci­je na­šeg no­go­me­ta, on­da je to do­bro. Ve­ći­na vo­li za­nim­lji­vost i ne­iz­vjes­nost, jer ako no­go­met pos­ta­ne pre­dvid­lji­va igra, on­da sam se­bi pu­ca u no­gu. Uz ovo na­še no­go­met­no oz­ra­čje i sve što se do­ga­đa uz no­go­met, i do­mi­na­ci­ja Di­na­ma od 11 go­di­na, tje­ra te od no­go­me­ta. Ri­je­ka je po­zi­tiv­na stvar, vje­ru­jem da će i ove go­di­ne bi­ti ne­iz­vjes­no jer se Haj­duk po­ja­ča­va, Ri­je­ka je fa­vo­rit, Di­na­mo mi ne uli­je­va po­vje­re­nje i sad tu ima­mo i Osi­jek ko­ji ras­te, ko­ji ima vi­zi­ju slič­nu Ri­je­ki­noj – ka­že Ma­rio Sta­nić.

Do­jam je da se kod nas igra bo­lji no­go­met ne­go­li su uvje­ti u ko­ji­ma eg­zis­ti­ra.

– Ma sva­ka­ko, naš je no­go­met od­li­čan u od­no­su na sve što ide uz nje­ga, od in­fras­truk­tu­re, oz­ra­čja, ci­je­le no­go­met­ne pri­če. Igra­ti pred praz­nim sta­di­oni­ma ko­ji su ne­ti­pič­no no­go­met­no okru­že­nje ve­li­ki je iz­a­zov, ne u po­zi­tiv­nom smis­lu. De­fi­ni­tiv­no se sla­žem da je kva­li­te­ta no­go­me­ta pu­no is­pred ono­ga što no­go­met okru­žu­je. S Ri­je­kom, Haj­du­kom i Osi­je­kom uz Di­na­mo sad je još “upum­pa­na” ta do­za ne­iz­vjes­nos­ti u li­gu i do­bi­lo se još na kva­li­te­ti i u iš­če­ki­va­nju ras­ple­ta. No, ža­los­no je kad vi­di­mo am­bi­jen­te, ima­mo sa­mo par sta­di­ona na ko­ji­ma je no­go­met­na at­mo­sfe­ra, u Osi­je­ku se to di­že, Ri­je­ka je no­go­met­na pri­ča i Haj­duk je tak­va pri­ča po pi­ta­nju at­mo­sfe­re, Haj­duk je pr­vak po to­me jer je na Po­lju­du no­go­met­na at­mo­sfe­ra, ako is­klju­či­mo sve one pok­li­če i ne­ga­tiv­nos­ti ko­je si sa­mi stav­lja­mo oko vrata.

Ko­li­ko je kri­va dr­ža­va ko­ja ni­je ni­šta ulo­ži­la u sport, po­go­to­vu ne u no­go­met, u in­fras­truk­tu­ru, što ima ne­ga­ti­van stav pre­ma no­go­me­tu?

– Po­li­ti­ka i no­go­met su dvi­je stra­ne is­te me­da­lje, po­li­ti­ka je ot­po­čet­ka bi­la u no­go­me­tu i no­go­met je u star­tu op­s­tao za­hva­lju­ju­ći po­li­ti­ci. Ja sam 1992. do­šao u Di­na­mo kad je po­če­la ta pri­ča, kad je

pred­sjed­nik Tuđ­man bio du­bo­ko invol­vi­ran u no­go­met. Mo­žda su ta­da iz nje­go­vih ide­ala na­prav­lje­ni kri­vi te­me­lji, ne znam. Ali po­li­ti­ka je da­nas pri­sut­na iako se “ne mi­je­ša”. No, to je ne­ra­ski­di­va ve­za. No, ne­ga­tiv­ni utje­caj po­li­ti­ke tre­bao bi bi­ti ogra­ni­čen, po­li­ti­ka bi tre­ba­la bi­ti po­dr­ška i ni­šta vi­še od to­ga. Kao što ste vi ili ja po­dr­ška svo­joj dje­ci u nji­ho­vu ra­zvo­ju. Ali, ako stal­no in­ter­ve­ni­ram, mo­je se di­je­te ne­će ra­zvi­ja­ti. Čak mis­lim da se po­li­ti­ka mi­je­ša vi­še u sve to od ono­ga što mi mis­li­mo i zna­mo. Po­li­ti­ka kroz sport mo­že pu­no do­bi­ti, ali kad tre­ba ne­što da­ti, on­da svi pe­ru ru­ke od no­go­me­ta i spor­ta. Ža­los­no je što smo mi su­per­ta­len­ti­ra­na na­ci­ja za sport, ali u što god dir­ne­te, na­iđe­te na broj­ne pro­ble­me, od ska­ka­nja u vis, ba­ca­nja kop­lja, dvo­ra­na, no­go­me­ta, ko­šar­ke..., oz­ra­čje ne pra­ti naš ta­lent i sport­ske us­pje­he. Pro­blem je što ni­kad ni­smo ima­li pra­ve mo­de­le, stra­te­gi­je, mi­si­je i ni­kad se iza to­ga ni­je sta­lo. Sve je bi­lo sti­hi­ja.

Mo­že li se re­ći da je sve ono što se u no­go­me­tu na­pra­vi­lo plod ide­je po­je­din­ca, Zdrav­ka Ma­mi­ća s Di­na­mom, sa­da Mi­ško­vi­ća s Ri­je­kom, slič­no je u Osi­je­ku, a da tu dr­ža­va ni­je ni­ma­lo po­mo­gla?

– Ap­so­lut­no se sla­žem iako se ne mo­že­mo previše os­la­nja­ti ni na dr­ža­vu. Pos­to­ja­lo je vri­je­me kad se mo­glo na­pra­vi­ti pra­ve te­me­lje. Ne­maš pu­no šan­si, ta­ko smo mi ima­li šan­su pro­tiv Fran­cu­za ući u fi­na­le SP-a pa smo tu šan­su pro­pus­ti­li, sad sve tre­ba po­no­vo gra­di­ti da do­če­ka­mo kad će nas Sc­h­me­ic­hel spa­si­ti, dak­le kad će­mo opet ima­ti sre­će. No, kad smo ima­li pri­li­ku na­pra­vi­ti ne­ke stva­ri u na­šem no­go­me­tu, šan­su smo pro­pus­ti­li i pus­ti­li smo se sti­hi­ji, svi pli­va­mo ka­ko vo­da te­če, tu i tamo is­pli­va po­je­di­nac jer se uhva­ti za gra­nu i spa­si se, a os­ta­li idu da­lje bu­ji­com. A ka­mo ide­mo, nit­ko ne zna. Vje­ro­jat­no pre­ma zi­du, jer ne­će mo­ći ova­ko du­go.

Ima li šan­se da se vi uklju­či­te, evo Da­rio Ši­mić će vje­ro­jat­no ući u sa­vez...?

– Gle­daj­te, bi­lo je raz­nih ini­ci­ja­ti­va, od če­tvor­ke ko­ja je tra­ži­la je­dan član – je­dan glas u Di­na­mu, Šti­mac se bo­rio za HNS, pos­to­ja­le su ini­ci­ja­ti­ve, ide­je za ko­je ne mo­že­mo re­ći ko­li­ko bi bi­le do­bre, ali to go­vo­ri da ipak ni­smo le­tar­gič­no druš­tvo. No, sve te ini­ci­ja­ti­ve doš­le su do jed­ne gra­ni­ce pa su se ras­pli­nu­le, mo­žda po­li­tič­ki ni­su bi­le dovoljno obo­je­ne da bi se iz­gu­ra­le. Mo­že­mo po­kre­nu­ti bi­lo kak­vu ini­ci­ja­ti­vu, ali ako ju po­li­ti­ka ne bla­gos­lo­vi, bo­jim se da je ne­mo­gu­će pro­bi­ti.

Dos­ta du­go smo pri­ča­li kad se dogodilo sve ono oko Lu­ke Mo­dri­ća, na­pa­da na Ja­ni­cu Kos­te­lić, bi­li ste ja­ko ogor­če­ni.

– Bio sam ogor­čen i pi­sao sam o to­me. Pr­va ide­ja mi je da iz se­be iz­ba­cim ono što osje­ćam i da lju­de po­tak­nem na raz­miš­lja­nje.

Zbog to­ga ste i ba­ci­li na pi­sa­nje ko­lum­ne?

– Ha­ha, ni­sam se ba­cio ko­li­ko su me ne­ki lju­di naš­li. Da mi je net­ko re­kao da ću bi­ti tre­ner Re­al Ma­dri- da, pri­je bih u to po­vje­ro­vao ne­go da ću ne­što pi­sa­ti. Da­le­ko od to­ga da za se­be mis­lim da sam ne­ka­kav pi­sac, ko­lum­nist, no­vi­nar. Na­pi­šem ne­što jed­nom u dva mje­se­ca kad se do­go­di ne­što što me po­tak­ne. Za­pra­vo se pu­no stva­ri mo­ra do­go­di­ti da bih na­pi­sao ne­ka­kav tekst.

U pri­či o Lu­ki i Ja­ni­ci bi­li ste na­ro­či­to emo­tiv­ni.

– Je­sam, jer oni te na­pa­de ni­su zas­lu­ži­li. Lu­ka je no­go­me­taš kao ja, Ja­ni­ca je to­li­ko to­ga proš­la, i dr­žao sam da su tak­vi na­pa­di na njih ne­zas­lu­že­ni i kao spor­taš ko­ji je ga­zio te nji­ho­ve vo­de u ko­pač­ka­ma ili pan­ce­ri­ca­ma na­pi­sao sam što mis­lim i iza to­ga sto­jim.

UBIJAMO SVO­JU DJE­CU Sad se na­pa­da Lu­ku i Ja­ni­cu, su­tra će Blan­ku Vla­šić ili San­dru Per­ko­vić. Pre­ra­no gu­bi­mo i ubijamo svo­ju dje­cu, pre­la­ko ih se odri­če­mo

Svat­ko od nas tre­ba ži­vje­ti s onim što je u ži­vo­tu na­pra­vio, ne tre­ba me­ni su­dac, pop ili od­vjet­nik ko­ji će mi re­ći da sam ne­što na­pra­vio do­bro ili lo­še, svi mi ima­mo svjes­nost o to­me. Ali, sam pro­tiv­nik ra­za­pi­nja­nja, bi­la tu ri­ječ o Lu­ki Mo­dri­ću, Ivi Sa­na­de­ru ili Zdrav­ku Ma­mi­ću. Čak sam i pro­tiv­nik re­vo­lu­ci­je, vi­še sam za evo­lu­ci­ju, po­go­to­vu men­tal­ne svi­jes­ti. Dok se ne­što ne pro­mi­je­ni u na­šim gla­va­ma, te­ško mo­že­mo na­pri­jed. Ono što mo­ra­mo mi­je­nja­ti je me­ha­ni­zam raz­miš­lja­nja, da­nas su nam Lu­ka i Ja­ni­ca ido­li, a su­tra će­mo ih ra­za­pe­ti. Ta­ko će su­tra bi­ti s Blan­kom Vla­šić, San­drom Per­ko­vić i tko zna s ki­me. Pre­ra­no gu­bi­mo i ubijamo na­šu dje­cu, pre­ra­no ih se odri­če­mo.

Bis­te li na mjes­tu Lu­ke Mo­dri­ća rek­li da vi­še ne že­li­te igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju?

– To je pi­ta­nje na ko­je sa­mo Lu­ka mo­že od­go­vo­ri­ti, ali ono što osje­ćam – kak­vu god od­lu­ku do­nio, bit će oče­ki­va­na. Po­ku­ša­vao sam ući u nje­go­vu ko­žu i išao sam gle­da­ti nje­go­vo svje­do­če­nje na su­du. Pre­ki­nuo sam na­kon 25 se­kun­di, od mu­ke ni­sam mo­gao gle­da­ti. Ne znam što će od­lu­či­ti ni ka­ko će za­vr­ši­ti, ali pu­no to­ga se po­di­glo, pu­no to­ga još vi­si u zra­ku. Če­ka nas tur­bu­len­tan pe­ri­od i po pi­ta­nju Lu­ke, re­pre­zen­ta­ci­je... Mi bez to­ga ne mo­že­mo.

Mo­žda je to stvar sta­nja na­ci­je ko­ja on­da na ovaj na­čin vo­li li­je­či­ti svo­je frus­tra­ci­je?

– Da, ci­je­li gnjev na Lu­ku nas­tao je, moj je do­jam, jer je ci­je­la na­ci­ja oče­ki­va­la da će Lu­ka bi­ti taj ko­ji će svje­do­če­njem ri­je­ši­ti sve pro­ble- me u no­go­me­tu ko­ji su se go­mi­la­li 20 go­di­na. Kad je “za­ka­zao”, sve se sva­li­lo na nje­go­va le­đa. Važ­no je na­gla­si­ti da se previše i je­di­no ba­vi­mo po­s­lje­di­ca­ma, odre­že­mo jed­nu gra­nu, a na­ras­te pet no­vih, ne rje­ša­va­mo uz­ro­ke, a tu je ključ. Is­to ta­ko se i me­di­ji sa­mo ba­ve po­s­lje­di­ca­ma, ali ta­ko nam je svug­dje. Pa i u po­li­ti­ci, mi se stal­no ba­vi­mo oni­me što je po­s­lje­di­ca ne­če­ga što je bi­lo pri­je tko zna ko­li­ko go­di­na.

Mis­li­te da se ni­ka­da ne­će­mo ri­je­ši­ti us­ta­ša i par­ti­za­na?

– S tim te­re­tom ži­vi­mo de­set­lje­ći­ma i ti­me će­mo se ba­vi­ti još tko zna ko­li­ko i ti­me op­te­re­ću­je­mo na­šu dje­cu, bu­du­će ge­ne­ra­ci­je. To je tak­va hr­pa glu­pos­ti, ne­ka se ti­me ba­ve po­vjes­ni­ča­ri. A ne da se ci­je­la na­ci­ja di­je­li na li­je­ve i des­ne, gor­nje i do­nje... Pa nor­mal­no da on­da ne mo­že­mo na­pri­jed, dok se ne poč­ne­mo ba­vi­ti uz­ro­ci­ma, dok ne poč­ne­mo mi­je­nja­ti mo­de­le ko­ji su du­bo­ko u na­ma. Mi iz ne­kih mo­de­la ne zna­mo iz­a­ći, ne­ke smo do­bi­li iz ko­mu­niz­ma pa se s nji­ma bo­ri­mo, pa će­mo se bo­ri­ti s na­s­lje­đem ne­ko­ga tko će su­tra oti­ći. I sad je Ja­ni­čin gri­jeh jer u po­la go­di­ne ni­je sve u spor­tu pos­pre­mi­la, pos­lo­ži­la, očis­ti­la, ri­je­ši­la sve pro­ble­me u hr­vat­skom no­go­me­tu. Ta­ko su pr­ve žr­tve no­go­me­ta Lu­ka i Ja­ni­ca, a ne svi mi ko­ji sve to sa stra­ne gle­da­mo i ni­šta ni­smo na­pra­vi­li. Straš­no smo br­zi kad tre­ba upri­je­ti pr­stom i oki­nu­ti u ne­ko­ga bez griž­nje sa­vjes­ti. Da je sve ka­ko tre­ba, Lu­ki Mo­dri­ću se ni­kad ni­je ni tre­ba­lo do­go­di­ti da pos­ta­ne glav­ni svje­dok i va­ga ho­će li se do­go­di­ti čis­t­ka u HNS-u ili će slu­čaj Ma­mić za­vr­ši­ti ova­ko ili ona­ko. Ako je ci­je­lo tu­ži­telj­stvo spa­lo na to, on­da pus­ti­te op­tu­že­nog čo­vje­ka na mi­ru.

Jes­te li se ikad vi­dje­li u tre­ner­skom pos­lu?

– Pa i ni­sam, upi­sao sam aka­de­mi­ju, ali mis­lim da ne bih imao že­lu­dac za tre­ner­ski posao, da bi me to po­je­lo. Mo­raš bi­ti is­kren pre­ma se­bi. Me­ne na­kon pre­ki­da ka­ri­je­re ni­je bi­lo nig­dje če­ti­ri-pet go­di­na, pro­živ­lja­vao sam tu ne­kak­vu svo­ju tra­umu kad sam pres­tao igra­ti, pa sam si ne­ke stva­ri pos­lo­žio, od­mak­nuo se od sve­ga i us­pio sam saz­re­ti. I kad se čo­vjek od­mak­ne od sve­ga, bo­lje vi­di. Kao kad se une­seš u ogle­da­lo, ne vi­diš ni­šta, ali kad se od­mak­neš, vi­diš pu­no vi­še. I to mi je ja­ko ko­ris­ti­lo, pos­ta­neš pu­no re­al­ni­ji. Za­pra­vo, me­ni je fas­ci­nant­no ka­ko mi u tom ka­osu još do­bro funk­ci­oni­ra­mo, stva­ra­mo kre­ativ­ce. I za to pos­to­ji objaš­nje­nje, te­ški uvje­ti stva­ra­ju pr­va­ke. A mi smo se “po­lo­mi­li” da stvo­ri­mo što te­že uvje­te, ha­ha.

Re­kao je Sla­ven Bi­lić da su Mo­drić, Ćor­lu­ka, Edu­ar­do us­pje­li jer su bi­li glad­ni...

– Ta­ko je i to je bio ključ, oni su sil­no že­lje­li. Ali, on­da se pos­tav­lja i dru­go pi­ta­nje: pa Ro­ger Fe­de­rer ni­kad ni­je bio gla­dan, ali je imao svi­jest. I ni­je se on u fi­na­lu Wim­ble­do­na na­tje­cao pro­tiv Či­li­ća, ne­go pro­tiv se­be. I to je pra­vi put. Ne gle­da­ti svog su­sje­da, ne­go se­be, ko­li­ko ti mo­žeš bi­ti bo­lji. E do tak­vog raz­miš­lja­nja mi ima­mo još dug put. To ne­ma ve­ze s pro­tiv­ni­kom, pu­bli­kom, “lo­vom”, či­me smo mi op­te­re­će­ni, već s nje­go­vom svi­jes­ti. A mi se kom­pa­ri­ra­mo uvi­jek s ne­kim, ako ni­je do­bro, kriv nam je net­ko dru­gi – ka­zao je Sta­nić pa za­klju­čio; – Svat­ko tre­ba kre­nu­ti od se­be, pa i po pi­ta­nju hr­vat­skog no­go­me­ta jer tu smo svi za­ka­za­li, i ja i ve­li­ki dio me­di­ja, biv­ši spor­ta­ši, svi smo mi su­kriv­ci za sta­nje u no­go­me­tu kao što smo svi su­kriv­ci za po­li­tič­ko sta­nje ko­je ima­mo. Bo­li jer smo dr­ža­va s pu­no ta­len­ti­ra­nih lju­di, ne sa­mo u spor­tu već i u eko­no­mi­ji i po­li­ti­ci, ali smo upa­li u ma­ši­ne­ri­ju po­dje­la i oko to­ga se vo­di glav­na ri­ječ, i tko je bez­o­braz­ni­ji, glas­ni­ji taj je na­pri­jed, a kva­li­tet­ni i ple­me­ni­ti lju­di os­ta­li su po stra­ni. Bio sam uvje­ren da se lju­di baš kroz sport mo­gu uje­di­ni­ti, a mi smo i tu na­pra­vi­li po­dje­le i to bo­li. Kad je tran­zi­ci­ja, kri­za, naj­lak­še je uze­ti re­cept sta­rih Rim­lja­na – kru­ha i iga­ra. Igra­ma mo­žeš stvo­ri­ti taj do­jam na­ci­onal­ne pri­pad­nos­ti. Ne­moj mrž­njom pre­ma dru­gi­ma po­ka­zi­va­ti ko­li­ko vo­liš svo­je. Pa kad Man­c­hes­ter igra, na­vi­ja­či i ne zna­ju pro­tiv ko­ga igra, do­đu na­vi­ja­ti za svo­je. Dak­le, po­dr­ža­vam Di­na­mo bez ob­zi­ra na to je li u nje­mu Ma­mić, ili Haj­duk bez ob­zi­ra na Ko­sa. Ako imam ne­što pro­tiv ne­ko­ga, ne­ću zvi­žda­ti igra­ču, već to­me ko­ga ne vo­lim pred nje­go­vim ure­dom. Pro­mje­ne će do­ći, ma ne­bit­no je ide li Šu­ker ili Ma­mić, mo­de­li se mo­ra­ju pro­mi­je­ni­ti, mo­de­li raz­miš­lja­nja. A pro­mje­ne će do­ći za­to što ovaj mo­del ne mo­že op­s­ta­ti, tru­je sam se­be. Sam će se uru­ši­ti iako će mu net­ko vje­ro­jat­no i po­mo­ći ne­kak­vom ini­ci­ja­ti­vom.

Kak­vu god od­lu­ku Lu­ka do­ne­se o da­ljem igra­nju za re­pre­zen­ta­ci­ju, bit će oče­ki­va­na Pro­tiv­nik sam ra­za­pi­nja­nja, bi­la tu ri­ječ o Lu­ki Mo­dri­ću, ili o Sa­na­de­ru, Ma­mi­ću

IZ­GU­BI­LI SMO VJERU Čo­vjek iz­gu­bi ru­ku ili no­gu pa ži­vi, ali ako iz­gu­bi vjeru, on­da ni­je do­bro. A mi smo iz­gu­bi­li vjeru u su­ce, no­go­met, po­šte­nje...

Sta­nić i Mo­drić biv­ši re­pre­zen­ti­vac stao je u obra­nu Lu­ke Mo­dri­ća ko­ji je bio glav­ni svje­dok u su­đe­nju Zdrav­ku Ma­mi­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.