Ber­nar­dić za ma­nja da­va­nja Cr­k­vi, ali to­ga ne­će bi­ti u pro­gra­mu SDP-a

No­vi pro­gram SDP-a je u po­vo­ji­ma, kon­tu­re će se zna­ti na je­sen, no u nji­ma, ka­žu, ne­će bi­ti re­vi­zi­je ugo­vo­ra sa Sve­tom Sto­li­com

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Bo­ban Va­le­čić, Darko Pa­vi­čić

SDP-ov­ci ne­ma­ju ni­šta pro­tiv to­ga da vje­ro­na­uk os­ta­ne iz­bor­ni pred­met u ško­li, no pi­ta­ju se tre­ba li ga ocje­nji­va­ti

Na­ja­ve re­vi­zi­je va­ti­kan­skih ugo­vo­ra iz SDP-a su sti­za­le i pri­je, uglav­nom u pre­diz­bor­no vri­je­me, od če­ga se pos­li­je odus­ta­ja­lo Pred­sjed­nik SDP-a Da­vor Ber­nar­dić ovih je da­na, u in­ter­v­juu za No­vi list, po­nov­no po­teg­nuo pi­ta­nje re­vi­zi­je ugo­vo­ra sa Sve­tom Sto­li­com. Iako je te ugo­vo­re spo­me­nuo u kon­tek­s­tu no­vog pro­gra­ma stran­ke, či­je bi kon­tu­re tre­ba­le bi­ti poz­na­te na je­sen, a je­dan od te­me­lja bi mu tre­bao bi­ti i se­ku­la­ri­zam, iz SDP-a su nak­nad­no sti­gla tu­ma­če­nja da je ri­ječ sa­mo o osob­nom vi­đe­nju nji­ho­va pred­sjed­ni­ka, ne i o ne­če­mu što će bi­ti di­je­lom no­ve pro­gram­ske plat­for­me. U stran­ci is­ti­ču ka­ko je rad­na sku­pi­na ko­ja bi tre­ba­la iz­ra­di­ti no­vu pro­gram­sku plat­for­mu SDP-a tek po­če­la s ra­dom te ka­ko bi se smjer­ni­ce pro­gra­ma tre­ba­le zna­ti tek u ruj­nu, a Ber­nar­dić je, tu­ma­če, u in­ter­v­juu, tek na­gla­sio zna­če­nje se­ku­lar­ne dr­ža­ve, ko­ja je kao je­dan od ci­lje­va na­ve­de­na i u pos­to­je­ćem pro­gra­mu, ko­ji da­ti­ra još iz vre­me­na Ivi­ce Ra­ča­na. U ti­je­ku je, ka­žu, idej­no tra­si­ra­nje pro­gra­ma, u ko­jem ne­će bi­ti mjes­ta kon­kre­ti­za­ci­ja­ma po­put iz­mje­ne ugo­vo­ra sa Sve­tom Sto­li­com. Na­gla­ša­va­ju ka­ko su ugo­vo­ri sa Sve­tom Sto­li­com pot­pi­sa­ni još dok je Hr­vat­ska bi­la u ra­tu te ka­ko su se u me­đu­vre­me­nu znat­no pro­mi­je­ni­le okol­nos­ti u dr­ža­vi, ali i u Cr­k­vi, u ko­joj no­vi pa­pa Fra­njo snaž­ni­je zas­tu­pa so­ci­jal­nu prav­du i jed­na­kost te ka­ko bi se iz­mje­ne Va­ti­kan­skih ugo­vo­ra mo­gle na­ći u iz­bor­nim i dru­gim pro­gra­mi­ma, na ko­ji­ma će ra­di­ti pro­gram­ski sa­vje­ti stran­ke, ali ka­ko nit­ko za sa­da ne mo­že re­ći da će se to do­is­ta i do­go­di­ti.

Is­ti­če se pri­mjer Slo­ve­ni­je

Me­đu čla­no­vi­ma rad­ne sku­pi­ne ko­ja je za­du­že­na za iz­ra­du no­vog pro­gra­ma stran­ke ta­ko­đer se mo­že ču­ti da za­sad ni­je bi­lo go­vo­ra o kon­kret­nim pro­gram­skim smjer­ni­ca­ma pa ni o Va­ti­kan­skim ugo­vo­ri­ma, no či­nje­ni­ca je da su se iz stran­ke i ra­ni­je po­vre­me­no pla­si­ra­le slič­ne ide­je, uglav­nom u vri­je­me unu­tar­stra­nač­kih ili iz­bo­ra u dr­ža­vi. Po­s­ljed­nji ih je po­ten­ci­rao Ranko Os­to­jić u utr­ci za pred­sjed­ni­ka SDP-a, ka­da je o to­me pi­sao i kar­di­na­lu Jo­si­pu Bo­za­ni­ću tra­že­ći sas­ta­nak, ko­ji se na kra­ju ni­je do­go­dio. Os­to­ji­će­va ide­ja bi­la je da se re­vi­zi­jom ugo­vo­ra jas­no ut­vr­di obra­zac po ko­jem Cr­k­va pri­ma no­vac iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na. Ne­za­do­volj­stvo SDP-ova­ca iz­a­zi­va­la je či­nje­ni­ca da je ta for­mu­la sa­da ve­za­na uz broj žu­pa što, tu­ma­či­li su, Cr­k­vu po­ti­če na os­ni­va­nje no­vih žu­pa iako za to ne­ma re­al­ne po­tre­be, s ob­zi­rom na sve ma­nji broj sta­nov­ni­ka, pa on­da i vjer­ni­ka u Hr­vat­skoj. Mno­gi u SDP-u i da­nas su na sta­vu da bi dr­ža­va mo­ra­la pre­ciz­no zna­ti u što ula­že go­to­vo 300 mi­li­ju­na pro­ra­čun­skih ku­na, a Cr­k­va pod­no­si­ti iz­vješ­ća u ko­ji­ma bi prav­da­la tak­vo tro­še­nje. Ne­što mek­ši stav prev­la­da­va kad je ri­ječ o vje­ro­na­uku u ško­la­ma. SDP-ov­ci uglav­nom ne­ma­ju ni­šta pro­tiv to­ga da taj pred­met os­ta­ne iz­bor­ni, no pos­tav­lja­ju pi­ta­nje tre­ba li se vje­ro­na­uk i ocje­nji­va­ti. Spor­no im je i to što dr­ža­va ni­je us­pje­la or­ga­ni­zi­ra­ti da se vje­ro­na­uk odr­ža­va pr­vi ili po­s­ljed­nji škol­ski sat. U po­zi­vi­ma na re­vi­zi­ju ugo­vo­ra sa Sve­tom Sto­li­com SDP-ov­ci is­ti­ču pri­mjer Slo­ve­ni­je, ko­ja je us­pje­la do­go­vo­ri­ti ma­nja da­va­nja, a tvr­de da je ono što tra­že na tra­gu rje­še­nja kak­va ima Polj­ska, kao dr­ža­va s iz­ra­zi­to ka­to­lič­kim sta­nov­niš­tvom. Či­nje­ni­ca je, me­đu­tim, da se ra­di o me­đu­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma ko­ji se ne mo­gu ra­ski­nu­ti jed­nos­tra­no, osim u iz­van­red­nim okol­nos­ti­ma, kak­vi­ma smo svje­do­či­li u slu­ča­ju gra­nič­ne ar­bi­tra­že sa Slo­ve­ni­jom. Da bi se pris­tu­pi­lo re­vi­zi­ji ugo­vo­ra, nuž­no je, dak­le, za­tra­ži­ti su­glas­nost Va­ti­ka­na, što do sa­da ni­je uči­ni­la ni jed­na Vla­da pa ni one ko­je je pre­dvo­dio SDP. Vla­da Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća ta­ko je 2012. u tre­nut­ku op­će pro­ra­čun­ske štednje, pri­op­ći­la ka­ko se ugo­vo­ri sa Sve­tom sto­li­com ne­će di­ra­ti.

Bez služ­be­nog zah­tje­va

U Cr­k­vi ju­čer nit­ko ni­je htio služ­be­no o ko­men­ti­ra­ti Ber­nar­di­će­ve iz­ja­ve, no nes­luž­be­no smo mo­gli ču­ti ka­ko se ra­di o neo­z­bilj­nim iz­ja­va­ma u jav­nos­ti ko­je, za­pra­vo, ne­ma­ju ni­kak­vu stvar­nu te­ži­nu te da se tak­ve iz­ja­ve naj­češ­će po­jav­lju­ju u li­je­vim i li­be­ral­nim po­li­tič­kim kru­go­vi­ma pri­je iz­bo­ra, ali i za unu­tar­stra­nač­ke po­tre­be. Na­ime, do­sad ni­ka­da nit­ko služ­be­no ni­je za­tra­žio od Va­ti­ka­na pro­mje­nu u bi­lo ko­jem od če­ti­ri­ju ugo­vo­ra Sve­te Sto­li­ce i Hr­vat­ske (o gos­po­dar­skim pi­ta­nji­ma, o prav­nim pi­ta­nji­ma, o su­rad­nji na po­dru­čju od­go­ja i kul­tu­re te o du­šo­briž­niš­tvu u voj­s­ci i po­li­ci­ji), a to bi svat­ko s oz­bilj­nim na­mje­ra­ma nji­ho­va raz­vrg­nu­ća tre­bao na­pra­vi­ti jer je ri­ječ o me­đu­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma. Ugo­va­ra­telj za Ka­to­lič­ku cr­k­vu u Hr­vat­skoj je Sve­ta Sto­li­ca, pa u Hr­vat­skoj bi­skup­skoj kon­fe­ren­ci­ji, za­pra­vo, i ne­ma su­go­vor­ni­ka na tu te­mu ka­da bi net­ko s dr­žav­ne stra­ne i do­šao oz­bilj­no raz­go­va­ra­ti o pro­mje­ni ugo­vo­ra.

Vla­da Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća ni u vri­je­me op­će pro­ra­čun­ske štednje ni­je di­ra­la va­ti­kan­ske ugo­vo­re ZO­RAN MILANOVIĆ biv­ši pred­sjed­nik SDP-a ZLATKO KOMADINA: U po­ras­tu je broj dje­ce u vr­ti­ći­ma, stu­de­na­ta u do­mo­vi­ma, vi­še je put­ni­ka u zrač­noj lu­ci Ri­je­ka, a pa­da broj kaž­nji­vih dje­la te va­tro­gas­nih in­ter­ven­ci­ja U kam­pa­nji za pred­sjed­ni­ka SDP-a Os­to­jić je obe­ća­vao iz­mje­nu ugo­vo­ra s Cr­k­vom RANKO OS­TO­JIĆ zas­tup­nik SDP-a

U in­ter­v­juu No­vom lis­tu Da­vor Ber­nar­dić po­teg­nuo je pi­ta­nje re­vi­zi­je va­ti­kan­skih ugo­vo­ra

G. KOVAČIĆ/ PIXSELL

Pri­mor­sko­go­ran­ski žu­pan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.