Zo­ran Šan­gut kon­zul u Per­t­hu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić da­vor.ivan­ko­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić pos­ta­vi­la je de­vet no­vih ve­le­pos­la­ni­ka te ge­ne­ral­nog kon­zu­la i kon­zu­la Du­go je tra­ja­lo, no pos­tu­pak pro­mje­ne dva­de­se­tak hr­vat­skih di­plo­ma­ta pri­vo­di se kra­ju. Na­kon vi­še­mje­seč­nih do­go­vo­ra na li­ni­ji Pan­tov­čak-Ban­ski dvo­ri, u “Na­rod­nim no­vi­na­ma” objav­lje­no je 11 od­lu­ka ko­ji­ma pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić pos­tav­lja 9 no­vih ve­le­pos­la­ni­ka te ge­ne­ral­nog kon­zu­la i kon­zu­la. Obja­va u Na­rod­nim no­vi­na­ma zna­či da su doš­li i agre­ma­ni dr­ža­va u ko­je di­plo­ma­ti od­la­ze, a od­lu­ke pred­sjed­ni­ce stu­pa­ju na sna­gu uglav­nom s po­čet­kom ruj­na. Po­t­vr­đe­no je da u SAD na mjes­to ve­le­pos­la­ni­ka (umjes­to Jo­ška Pa­re) ide Pjer Ši­mu­no­vić, do­sa­daš­nji pred­stoj­nik Ure­da vi­je­ća za na­ci­onal­nu si­gur­nost, gdje je pro­veo ma­lo vi­še od go­di­nu da­na. Iskus­ni je di­plo­mat, pri­je je bio ve­le­pos­la­nik u Iz­ra­elu, te dr­žav­ni taj­nik u MORH-u. Pro­fe­si­onal­ni di­plo­mat Igor Po­kaz od­la­zi i u Lon­don, za na­šeg no­vog ve­le­pos­la­ni­ka u Uje­di­nje­nom Kra­ljev­s­tvu (umjes­to Iva­na Gr­de­ši­ća). U ka­ri­je­ri je ra­dio pri Stal­noj mi­si­ji RH pri NATO-u, u MORH-u te bio ve­le­pos­la­nik u Ru­si­ji. Uz ka­ri­jer­ne di­plo­ma­te, uvi­jek ima mjes­ta i za one ko­je ime­nu­je po­li­ti­ka, pa Ja­sen Me­sić, biv­ši mi­nis­tar kul­tu­re i zas­tup­nik HDZ-a ide za ve­le­pos­la­ni­ka u Ita­li­ju. Gor­dan Gr­lić Rad­man, s mjes­ta ve­le­pos­la­ni­ka RH u Ma­đar­skoj, ide za ve­le­pos­la­ni­ka u Ber­lin. Ma­rio No­bi­lo je ka­ri­jer­ni di­plo­mat i pos­tav­ljen je za še­fa Stal­nog pred­stav­niš­tva RH pri NATO-u, os­ta­je u Bruxel­le­su, gdje je bio ve­le­pos­la­nik u Bel­gi­ji. Tomislav Boš­njak naš je no­vi ve­le- pos­la­nik u Egip­tu, a do­la­zi s mjes­ta ve­le­pos­la­ni­ka u Ka­ta­ru. Pri­je to­ga je bio “te­ren­ski” di­plo­mat u Af­ga­nis­ta­nu i Li­bi­ji. U Grč­ku od­la­zi pro­fe­sor Alek­san­dar Sun­ko, pro­fe­sor kla­sič­nih je­zi­ka (ali i no­vo­grč­kog) ko­ji je svo­je­dob­no u Obra­zov­nom cen­tru za je­zi­ke u Za­gre­bu pre­da­vao i An­dre­ju Plen­ko­vi­ću. Jas­na Mi­le­ta, ko­ja je 2004./2005. bi­la po­moć­ni­ca mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va po­t­vr­đe­na je kao ve­le­pos­la­ni­ca RH u kra­lje­vi­ni Ma­ro­ku. Za ve­le­pos­la­ni­ka u Bu­dim­pe­štu od­la­zi Mla­den An­dr­lić, do­sa­daš­nji rav­na­telj Di­plo­mat­ske aka­de­mi­je. Za ge­ne­ral­nog kon­zu­la u Dü­ssel­dorf ide Ivan Bu­lić, pre­da­vač po­vi­jes­ti na Hr­vat­skom ka­to­lič­kom sve­uči­li­štu. U aus­tral­ski Per­th pak, za kon­zu­la ide Zo­ran Šan­gut, od­vjet­nik i rav­na­telj vu­ko­var­skog Me­mo­ri­jal­nog cen­tra Do­mo­vin­skog ra­ta, kao 21-go­diš­nji dra­go­vo­ljac s Tr­pinj­ske ces­te i za­to­če­nik sr­bi­jan­skih lo­go­ra, gdje je pro­veo 130 da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.